Usnesení ze 78. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 10.04.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Nová smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
3.02 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
3.03 Návrh na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace
3.04 Pověření řízením Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
3.05 Žádost ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o udělení souhlasu s pokračováním v činnosti přípravných tříd
3.06 Návrh úpravy Vnitřního platového předpisu pro určení platů, příplatků a odměn ředitelů PO s právní subjektivitou pro ředitele mateřských škol, základních škol, střediska volného času, školních jídelen a ředitele divadla a knihovny
3.07 Žádosti o povolení použití znaku města
3.08 Informace z komisí města
3.09 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1.Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 108/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 109/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 110/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 111/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry v domě č. p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 112/2014
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní D. G. na dobu určitou do 31.12.2014.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 113/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům J. a E. L. na dobu určitou do 30.04.2015.

a dále

Usnesení č. 113/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. M. Š. na dobu určitou do 30.04.2015. Náhradník paní L. Ř. do 30.04.2015.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem částí p. p. č. 5079, p. p. č. 5078 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 114/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5078 o výměře 215 m2 a část p. p. č. 5079 o výměře 88 m2 vše v k. ú. Varnsdorf paní H. Š. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 4233, p. p. č. 4234 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 115/2014
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 vše v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 717 m2 paní D. C. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení budoucí služebnosti
Usnesení č. 116/2014/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 80/2014 ze dne 13.03.2014.

a dále

Usnesení č. 116/2014/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit a vést přes p. p. č. 2692/92, p. p. č. 2692/93, p. p. č. 2692/94, p. p. č. 2692/121, p. p. č. 2692/122, p. p. č. 2692/123, p. p. č. 2692/125, p. p. č. 2692/128 vše v k. ú. Varnsdorf optické vedení, provozovat je a udržovat, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RIO Media, a.s. (oprávněný). Úhrada za zřízení věcného břemene bude poukázána na bankovní účet budoucího povinného, ve výši dle znaleckého posudku, za každý započatý metr běžný budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením (včetně ochranného pásma) a to nejpozději před vložením smlouvy do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající zřízení služebnosti bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců po dokončení stavby.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 6468 a části p. p. č. 6467 vše v k. ú. VarnsdorfUsnesení č. 117/2014
Rada města rozhodla ukončit pronájem panu J. K. na část p. p. č. 6468 a část p. p. č. 6467 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 118/2014
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na akci REKO MS - Seifertova + 3 ke stávající smlouvě č. 379/2013/Li spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení plynárenského zařízení, který doplňuje bod č. I o pozemky p. p. č. 3046, p. p. č. 3051, p. p. č. 3062, p. p. č. 3087, p. p. č. 3113/1, p. p. č. 3114, p. p. č. 3118 vše v k. ú. Varnsdorf, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Žádost o prodej p. p. č. 224 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 119/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 224 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 498 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 120/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 498 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 3646/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Žádost o prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 121/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 121/2014/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.


Žádost o zápis práva k hospodaření na část p. p. č. 2919/27, část p. p. č. 2919/25, část p. p. č. 2919/26 a část p. p. č. 2919/34 vše v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Stavební úpravy budovy muzea, Poštovní č. p. 415
Usnesení č. 122/2014
Rada města rozhodla nesouhlasit s navrženými změnami stavby č. p. 415 v průběhu zpracování PD.


Kompenzace nákladů – Erbenova č. p. 64
Usnesení č. 123/2014
Rada města rozhodla nekompenzovat panu J. N. vynaložené náklady za dobu užívání budovy č. p. 64.


Nájemní smlouva o pronájmu movité věci
Usnesení č. 124/2014
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti pana Karla Rezka a vypovědět mu nájemní smlouvu k 01.05. 2014.


Úpravy v okolí Věžičky – smlouva č. Z_S14_12_8120044670 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie
Usnesení č. 125/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. Z_S14_12_8120044670 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie - úpravy v okolí Věžičky.


3. Různé

3.01 Nová smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
Usnesení č. 126/2014/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.

a dále

Usnesení č. 126/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s.


3.02 Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 127/2014
Rada města rozhodla vyhlásit konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.


3.03 Návrh na jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 128/2014
Rada města rozhodla jmenovat konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace dle pozměněného návrhu.


3.04 Pověření řízením Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260,příspěvková organizace
Usnesení č. 129/2014
Rada města rozhodla pověřitřízením Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace paní Ivanu Kindermannovou ode dne 10.04.2014 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky této příspěvkové organizace dle pozměněného návrhu.


3.05 Žádost ředitelky Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700, o udělení souhlasu s pokračováním v činnosti přípravných tříd

Usnesení č. 130/2014
Rada města rozhodlaudělit souhlas s pokračováním v činnosti přípravných tříd a požádat o souhlas krajský úřad dle ustanovení §47 školského zákona v termínu do 30. dubna předcházejícího školního roku.


3.06 Návrh úpravy Vnitřního platového předpisu pro určení platů, příplatků a odměn ředitelů PO s právní subjektivitou pro ředitele mateřských škol, základních škol, střediska volného času, školních jídelen a ředitele divadla a knihovny
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3.07 Žádosti o povolení použití znaku města
Usnesení č. 131/2014/1
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf na reprezentační dresy při průběhu Světových hasičských her ve dnech 15. – 24.08.2014.

a dále

Usnesení č. 131/2014/2
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf v knize Velká encyklopedie měst a obcí ČR za podmínky aktualizace textové části týkající se města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 131/2014/3
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf na plakát a další propagační materiály pro výtvarnou soutěž s názvem "Město mluví", kterou pořádá umělecký obor Grafický design VOŠ a SŠ Varnsdorf pod záštitou starosty města.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 132/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.04.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr
MARTIN LOUKA                                                                                 KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                místostarosta města