Usnesení ze 77. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 11.01.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Dodatek č. 6 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
1.02 Žádost o individuální dotaci Conditio humana, z.s. na projekt „Historický průvodce varnsdorfskou každodenností po druhé světové válce“
1.03 Žádost o individuální dotaci na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb pro příspěvkovou společnost Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 407 46
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Dodatek ke smlouvě o zpětném odběru elektrozařízení
3.02 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
3.03 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – procedura narovnání
3.04 Schválení Přílohy č. 4 k SoD Zajištění běžné údržby
3.05 Schválení Přílohy č. 4 k SoD Zajištění čistoty města
3.06 Informace z komisí města
3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.08 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 6 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2018
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit Dodatek č. 6 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o individuální dotaci Conditio humana, z.s. na projekt „Historický průvodce varnsdorfskou každodenností po druhé světové válce“
Usnesení č. 2/2018
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci organizaci Conditio humana, z.s., Říční 138/4, 614 00 Brno, na projekt „Historický průvodce varnsdorfskou každodenností po druhé světové válce“. 


1.03 Žádost o individuální dotaci na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb pro příspěvkovou společnost Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 407 46
Usnesení č. 3/2018
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci příspěvkové společnosti Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 407 46, na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu zvláštního bytu 1+KK v DPS
Usnesení č. 4/2018
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/66, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. S. na dobu určitou do 31.12.2018.  

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 5/2018
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 157/2000 na pronájem části p. p. č. 6900/2 a části p. p. č. 6897/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2017.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 6/2018
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 78/1998 na pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2017.


Žádost o pronájem p. p. č. 5053 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2018
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 5053 o výměře 2.623 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. B. a to tak, že výměru 800 m2 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a výměru 1.823 m2 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy, údržby pozemku.


Nabytí části p. p. č. 1929 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 8/2018
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt část p. p. č. 1929 v k. ú. Varnsdorf od firmy FORTE s.r.o. dle předloženého návrhu.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007865/VB003, DC Varnsdorf, p. p. č. 4569/1
Usnesení č. 9/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 4569/1, nové kNN na části p. p. č. 4571/1  v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 10/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Kostelní + 2, číslo stavby 7700100944, na části p. p. č. 4368, p. p. č. 5517, p. p. č. 5518, p. p. č. 5519, p. p. č. 5548 p. č. 5594, p. p. č. 5595, p. p. č. 5615/1 a p. p. č. 5654/41 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-4004732/VB/002, DC Varnsdorf, p. p. č. 2423
Usnesení č. 11/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 2423, nové kNN na části p. p. č. 7341 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti
Usnesení č. 12/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 4572 a p. p. č. 5411 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (oprávněný) IČ: 04084063 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 13/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7106/2 a p. p. č. 7113/2 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7106/3 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 14/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 1761 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1724/1, 1723/1 a 1723/2 vše v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 15/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7528/1 a p. p. č. 7530 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – právo služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 16/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav elektro přípojky na části p. p. č. 2189/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 6548 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 17/2018/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 417/2017 ze dne 26.10.2017.

a dále

Usnesení č. 17/2018/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7464/1 a p. p. č. 3237 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7451 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Smlouva o podnájmu části nemovitosti – Vodafone 
Usnesení č. 18/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o podnájmu části nemovitosti uzavřené mezi městem Varnsdorf, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu a společností Vodafone Czech Republic a.s. na dobu určitou 5 let za cenu 80.000 Kč ročně. 

 

3. Různé

3.01 Dodatek ke smlouvě o zpětném odběru elektrozařízení
Usnesení č. 19/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 30.06.2006“ s firmou Elektrowin a.s..


3.02 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby
Usnesení č. 20/2018/1
Rada města rozhodla schválit „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“.

a dále

Usnesení č. 20/2018/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby“.


3.03 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – procedura narovnání
Usnesení č. 21/2018
Rada města rozhodla nepokračovat v proceduře narovnání ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0014/2017/VS vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže s městem Varnsdorf.


3.04 Schválení Přílohy č. 4 k SoD Zajištění běžné údržby
Usnesení č. 22/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Přílohy č. 4 ke Smlouvě o dílo – Zajištění běžné údržby ze dne 31.12.2007 uzavřené mezi firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. a městem Varnsdorf.


3.05 Schválení Přílohy č. 4 k SoD Zajištění čistoty města
Usnesení č. 23/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Přílohy č. 4 ke Smlouvě o dílo – Zajištění čistoty města ze dne 31.12.2007 uzavřené mezi firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. a městem Varnsdorf.


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 24/2018
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 25/2018
Rada města rozhodla schválit program na XXXI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.01.2018 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                   Josef Hambálek 
starosta města                                                              místostarosta města