Usnesení ze 76. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 22. 4. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Odpis daňových nedoplatků na místním poplatku ze psů pro nedobytnost
b) Odpis daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro nedobytnost
c) Převod daňových přeplatků na místním poplatku ze psů do rozpočtových příjmů města Varnsdorf
d) Převod daňových přeplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do rozpočtových příjmů města Varnsdorf
e) Žádost o finanční dar na podporu podnikatelské činnosti, pojízdných prodejen
f) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650
g) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260
h) Žádost pana Oldřicha Rybáře o prodloužení úhrady zůstatku penále
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Žádost příspěvkových organizací města Varnsdorf o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
b) Návrh na odvolání tajemnice Komise pro tělovýchovu a sport + jmenování
c) Návrh na odvolání člena Komise prevence kriminality + jmenování
d) Návrh na odvolání člena Bytové komise + jmenování
e) Smlouvu o výpůjčce
f) Návrh na spolupráci mezi Sdružením VDFFREE a Městem Varnsdorf
g) Žádost o finanční příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín
h) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
i) Program na zasedání ZM


Usnesení č. 28/2010
Rada města rozhodla:
1. Neposkytnout společnosti Pekařství bohemia s.r.o. finanční dar na provozní náklady dle předloženého návrhu.

2. Prodloužit panu R. termín splatnosti dluhu do 30. 6. 2010. 

3. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2739/50, ul. Edisonova, Varnsdorf paní L. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2010 za podmínky navrácení bytu v domě č.p. 3300/36, ul. Kostelní ve Varnsdorfu. Náhradník je pan K. V. na dobu určitou do 31. 5. 2011.

4. Pronajmout náhradní byt 1+1 v domě č.p. 3023/8, ul. Kmochova, Varnsdorf manželům K. za podmínky navrácení služebního bytu 1+3 v domě č.p. 1260, ul. Otáhalova ve Varnsdorfu.

5. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/2, ul. Prašná, Varnsdorf paní M. T. na dobu určitou do 31. 5. 2011.

6. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. M. a sl. Z. D. na dobu určitou do 31. 5. 2011.

7. Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/12, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. J. na dobu určitou do 31. 5. 2011 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.

8. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/52, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům O. a M. K. do 31. 12. 2010.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/12, ul. Kmochova, Varnsdorf paní H. F. do 30. 4. 2011.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/71, ul. Edisonova, Varnsdorf paní S. G. do 30. 4. 2011.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/40, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. H. do 30. 4. 2011.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/65, ul. Edisonova, Varnsdorf sl. I. J. do 30. 4. 2011 dle předloženého návrhu.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/55, ul. Edisonova, Varnsdorf paní N. K. do 30. 4. 2011.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf Mgr. J. K. do 30. 4. 2011.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/50, ul. Kovářská, Varnsdorf panu P. O. do 30. 4. 2011 dle předloženého návrhu.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 1954/12, ul. Legií, Varnsdorf panu J. V. do 30. 4. 2011 dle předloženého návrhu.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/32, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. R. V. do 30. 4. 2011.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/49, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům P. a V. V. do 30. 4. 2011.

19. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/17, ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. K..

20. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/28, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. M..

21. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/10, ul. Kmochova, Varnsdorf s manžely S. a J. V. na dobu určitou do 31. 12. 2010 dle předloženého návrhu.

22. Uzavřít novou nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/20, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní P. D. na dobu určitou do 31. 12. 2010.

23. Nepronajmout jinou garsoniéru v domě č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. B..

24. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č.p. 2290/4/C, ul. Prašná, Varnsdorf panu J. Vítovi a sl. R. Cardové do 30. 4. 2011. 

25. Nevyhovět žádosti pana H. o prodeji pozemků p.p.č. 5357, části p.p.č. 5358, části p.p.č. 5360/1, části p.p.č. 5359 a části p.p.č. 5342/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

26. Zadat GP na rozdělení p.p.č. 1786.

27. Doporučit ZM převést p.p.č. 1787/1, st.p.č. 1787/2, budovu bez č.p. na st.p.č. 1787/2, část p.p.č. 1784, p.p.č. 1785 a p.p.č. 1786 vše v k.ú. Varnsdorf za 200,- Kč/m2.

28. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3646/1 v k.ú. Varnsdorf.

29. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 87/11 v k.ú. Varnsdorf.

30. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6873 a část p.p.č. 6874 vše v k.ú. Varnsdorf.

31. Doporučit ZM převést p.p.č. 6873 a p.p.č. 6874 vše v k.ú. Varnsdorf za 100,- Kč/m2.

32. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 6720 v k.ú. Varnsdorf.

33. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 4820 v k.ú. Varnsdorf.

34. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 7078 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

35. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 1661 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

36. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 1872 a p.p.č. 1928/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

37. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL přípojky na p.p.č. 1872 a p.p.č. 1928/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE Gas Net, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

38. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 2832/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 3.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.
39. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 5342/1 a p.p.č. 5358 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

40. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu a plynovodní přípojky na p.p.č. 802 a p.p.č. 934/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 3.960,- Kč, z toho základ činí 3.300,- a 20% daň činí 660,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.

41. Uzavřít dodatek nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy č. 4/07/1 s tím, že se prodlužuje její platnost do 30. 6. 2011.

42. Pronajmout část p.p.č. 4366 o výměře 300 m2 v k.ú. Varnsdorf panu A. Ch. za účelem užívání zahrady a cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

43. Pronajmout část p.p.č. 3795/1 o výměře 1.211 m2 v k.ú. Varnsdorf panu F. N. za účelem užívání zahrady a cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

44. Pronajmout p.p.č. 34/19 v k.ú. Varnsdorf o výměře 24 m2 panu K. B. na dobu neurčitou za účelem užívání pozemku pod garáží a za cenu 10,- Kč/m2/rok.

45. Pronajmout část p.p.č. 2599/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Varnsdorf panu V. L. N. za účelem užívání zahrady a cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

46. Pronajmout část p.p.č. 1096 o výměře 420 m2 v k.ú. Varnsdorf paní L. P. za účelem užívání zahrady a cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

47. Ukončit NS č. 25/2004 na pronájem p.p.č. 732/4 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2010.

48. Ukončit NS č. 02/2005 na pronájem p.p.č. 6750/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2010.

49. Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 22/2006 dle návrhu.

50. Doporučit ZM převést p.p.č. 7999/1, p.p.č. 8003/13, p.p.č. 8003/14, p.p.č. 8003/19 a p.p.č. 8003/20 vše v k.ú. Varnsdorf za 200,- Kč/m2.

51. Nepředložit nabídku firmy GEZ spol. s r.o. do ZM z důvodu nedodržení min. stanovené ceny.

52. Pokračovat v realizaci prodeje rekreačního areálu „Mašiňák“.


53. Doporučit ZM ceny bytových jednotek v ulici Kovářská dle předloženého návrhu.

54. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 917, p.p.č. 918, p.p.č. 919 a p.p.č. 920/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

55. Doporučit ZM převést p.p.č. 917, p.p.č. 918, p.p.č. 919 a p.p.č. 920/1 vše v k.ú. Varnsdorf za min. cenu 300,- Kč/m2.

56. Prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 21/05/1 do 14. 7. 2011.

57. Odstoupit od smlouvy o dílo s firmou KOREKT DIPS s.r.o. ze dne 25. 9. 2009 na akci „Oprava místních komunikací pro město Varnsdorf“.

58. Odstoupit od smlouvy o dílo s firmou SGS Czech Republic, s.r.o., Praha ze dne 29. 1. 2009 na zhotovení projektové žádosti s pracovním názvem „Rozvoj CSSU ve Varnsdorfu“.

59. Vrátit směnku na zajištění oprav domu č.p. 1652 v k.ú. Varnsdorf výstavci – Lumines Temple – nemovitosti s.r.o.

60. O výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Městského divadla Varnsdorf - I. etapa stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení“ uchazeči STAMO, spol. s r.o., Stavební 415/3, 40501 Děčín, IČ 43222323, a to v souladu s doporučením hodnotící komise o výsledku hodnocení nabídek ze dne 15. 4. 2010.

61. Vypovědět nájemní smlouvu na nebytové prostory v objektu na st.p.č. č. 2501, 2503, 2504 a 2505 vše v k.ú. Varnsdorf uzavřenou s A. H. – H. s.r.o. dne 2. 7. 2007.

62. Vypovědět nájemní smlouvu na nebytové prostory v objektu na st.p.č. č. 2501, 2503, 2504 a 2505 vše v k.ú. Varnsdorf uzavřenou s L. J. dne 2. 1. 1997.

63. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 500 v k.ú. Varnsdorf.

64. Uzavřít dohodu o ostraze objektu na p.p.č. 2616/2 v k.ú. Varnsdorf s panem Mgr. J. Š..

65. Odepsat z registru majetku a účetnictví položky dle předloženého návrhu.

66. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 8 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

67. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 36 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 29/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Odpis daňových nedoplatků na místním poplatku ze psů pro nedobytnost v celkové výši 107,- Kč dle předloženého návrhu.

2. Odpis daňových nedoplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro nedobytnost v celkové výši 1.270,- Kč dle předloženého návrhu.

3. Převod daňových přeplatků na místním poplatku ze psů do rozpočtových příjmů města Varnsdorf v celkové výši 1.829,- Kč dle předloženého návrhu.

4. Převod daňových přeplatků na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do rozpočtových příjmů města Varnsdorf v celkové výši 696,50 Kč dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 30/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Žádost příspěvkových organizací města Varnsdorf o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 9 zák. č. 304/2008 Sb. dle předloženého návrhu.

4. Návrh na spolupráci mezi Sdružením VDFFREE a městem Varnsdorf při provozu kamerového systému dle předloženého návrhu.

5. Příspěvek Okresnímu mysliveckému spolku Děčín ve výši 10.000,- Kč.

6. Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.

7. Program na XXXIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22. 4. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
a) Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
b) Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
c) Různé
3.01 Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o městské policii
3.02 Poskytnutí dotace z IOP
3.03 Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2009
3.04 Prodloužení termínu vyúčtování smlouvy Centrum Panorama
d) Zprávy výborů ZM
e) Převody majetku města
f) Finanční záležitosti
g) Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
h) Závěr


Usnesení č. 31/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou KOREKT DIPS s.r.o. na akci „Oprava místních komunikací pro město Varnsdorf“ za cenu 282.240,- Kč bez DPH.

2. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Městského divadla Varnsdorf - I. etapa stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení“ s firmou STAMO, spol. s r.o., Stavební 415/3, 40501 Děčín, IČ 43222323 za cenu 2.998.804,- Kč bez DPH.

3. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na projekt interiéru Hrádku s firmou ATELIÉR L Ing. arch. L. Pražáková za cenu 100.074,- Kč.

4. Starostu města uzavřením smlouvy o výpůjčce s Ministerstvem vnitra.

Usnesení č. 32/2010
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní M. L. z funkce tajemníka Komise pro tělovýchovu a sport.

2. Pana Z. J. z funkce člena Komise prevence kriminality.

3. Pana P. H. z funkce člena Bytové komise.

Usnesení č. 33/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní N. K. do funkce tajemníka Komise pro tělovýchovu a sport do konce volebního období 2006 – 2010. 

2. Npor. Bc. J. S. do funkce člena Komise prevence kriminality do konce volebního období 2006 – 2010. 

3. Paní R. R. do funkce člena Bytové komise do konce volebního období 2006 – 2010. 

Usnesení č. 34/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 21/2010/5 ze dne 25. 3. 2010. 

2. Usnesení RM č. 21/2010/7 ze dne 25. 3. 2010.

3. Usnesení RM č. 21/2010/4 ze dne 25. 3. 2010.

4. Usnesení RM č. 21/2010/13 ze dne 25. 3. 2010. 

 

Ing. Josef Poláček    Mgr. Petr Šmíd
starosta města        místostarosta