Usnesení ze 76. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 14.12.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.03 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.04 Žádost o poskytnutí daru na dostavbu asijského domu v Zoo Ústí nad Labem
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
1.06 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2017
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
3.02 Schválení rozpočtů na rok 2018 a rozpočtových výhledů na období 2019 - 2020 příspěvkových organizací
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 491/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 492/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.03 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 493/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.


1.04 Žádost o poskytnutí daru na dostavbu asijského domu v Zoo Ústí nad Labem
Usnesení č. 494/2017
Rada města rozhodla neposkytnout nadačnímu fondu Folivora dar na dostavbu asijského domu v Zoo Ústí nad Labem.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 495/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.06 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2017
Usnesení č. 496/2017
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 13 na rok 2017 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 497/2017
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 463/2017/3 ze dne 30.11.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2761/19
Usnesení č. 498/2017
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu manželům E. a M. S. na dobu určitou do 30.06.2018.


Žádost o pronájem bytu 1+1  v domě č. p. 2763/47
Usnesení č. 499/2017
Rada města rozhodla nepronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2763/47, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní M. S.


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení 1+1 v DPS
Usnesení č. 500/2017
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970, ul. Lesní ve Varnsdorfu  manželům L. a M. Ú. na dobu určitou do 31.12.2018.  


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt    
Usnesení č. 501/2017/1
Rada města rozhodla nezrušit usnesení RM č. 431/2017/1 ze dne 09.11.2017.

a dále
     
Usnesení č. 501/2017/2
Rada města rozhodla trvat na navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 481/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 502/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 481/2 – zahrada o výměře 312 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5344 a část p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 503/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5344 – zahrada o výměře 403 m2 a část p. p. č. 5342/1 – zahrada o výměře 776 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o převod stavby garáže na 30/14 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 504/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést stavbu na p. p. č. 30/14 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 7187/1 a p. p. č. 7188 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 505/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 7187/1 – trvalý travní porost o výměře 7.661 m2 a    p. p. č. 7188 – trvalý travní porost o výměře 1.358 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. Š. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy, pastvy.


Prodej p. p. č. 3757, části p. p. č. 3760 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 506/2017
Rada města rozhodla neměnit stanovisko ve věci žádosti o prodej p. p. č. 3757, části p. p. č. 3760 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf.


Pronájem p. p. č. 5914, p. p. č. 5915/1 a p. p. č. 5915/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 507/2017
Rada města rozhodla uzavřít bezplatnou Nájemní smlouvu mezi panem M. K. jako pronajímatelem a Městem Varnsdorf jako nájemcem na pronájem pozemků p. p. č. 5914 – trvalý travní porost – 1.219 m2, p. p. č. 5915/1 – orná půda – 3.883 m2 a p. p. č. 5915/3 – trvalý travní porost – 494 m2 za účelem zřízení a provozování kompostárny na dobu určitou   5 let s automatickým prodlužováním vždy o jeden rok.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007970/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 7451
Usnesení č. 508/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 7451, nové kNN na části p. p. č. 7528/1 a p. p. č. 7464/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4015934/001, DC Varnsdorf, p. p. č. 2245
Usnesení č. 509/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 2245, nové kNN na části p. p. č. 8168 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-4000230, DC Varnsdorf, p. p. č. 280/2
Usnesení č. 510/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 280/2, nové kNN na části p. p. č. 280/2 a p. p. č. 280/5 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 6.600 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 511/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3648/1 a p. p. č. 3341 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3648/3 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání
Usnesení č. 512/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 14.12.2016 s M. B., kterým se snižuje výměra pronajatých prostor ze 40 m2 na 17 m2 s účinností od 01.01.2018.


Nabytí nemovitostí – bytové panelové domy v ul. Hrnčířská - č. p. 2725 na p. p. č. 4553 a č. p. 2726 na p. p. č. 4554/2 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
Usnesení č. 513/2017/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města účastí ve veřejné dražbě, která se koná dne 27.12.2017 od 10 hodin se záměrem nabytí nemovitosti č. p. 2725 na p. p. č. 4553 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf, nejvyšší podání je stanoveno ve výši ……..... Kč. 

a dále

Usnesení č. 513/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města účastí ve veřejné dražbě, která se koná dne 29.12.2017 od 10 hodin se záměrem nabytí nemovitosti č. p. 2726 na p. p. č. 4554/2 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města Varnsdorf, nejvyšší podání je stanoveno ve výši ……..... Kč.


Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci: „Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“
Usnesení č. 514/2017
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení vyhlášeného ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, „Rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a distribuce jídel pro nemocnici Varnsdorf“ v souladu s §127 odst. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Smlouva o správě a udržování veřejného osvětlení
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3. Různé

3.01 Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Usnesení č. 515/2017
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Lince bezpečí, z.s. a neposkytnout finanční příspěvek pro rok 2017.


3.02 Schválení rozpočtů na rok 2018 a rozpočtových výhledů na období 2019 - 2020 příspěvkových organizací
Usnesení č. 516/2017/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí  E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí  E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/9
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/10
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/11
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/12
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/13
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/14
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/15
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/16
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/17
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/18
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/19
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/20
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/21
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/22
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/23
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/24
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/25
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/26
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/27
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/28
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/29
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/30
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 - 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/31
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/32
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 – 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/33
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/34
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 – 2020 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/35
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 516/2017/36
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2019 – 2020 v předloženém znění.


3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 517/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 518/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


Ing. Stanislav Horáček                                           Josef Hambálek 
starosta města                                                      místostarosta města