Usnesení ze 76. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 13.03.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů na rok 2014 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh nařízení města Varnsdorf č. 1/2014 Tržní řád
3.02 Informace z komisí města
3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.04 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1.Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů na rok 2014 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 72/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci,        Karlova 2280 odpisové plány a závazné ukazatele na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 73/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 74/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.
 

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 75/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 76/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. K. na dobu určitou do dne 31.03.2015 dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 77/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3433/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 78/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3433/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 79/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni (právo služebnosti), spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 672 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do              2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení budoucí služebnosti
Usnesení č. 80/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit a vést přes p. p. č. 2692/92, p. p. č. 2692/93, p. p. č. 2692/94, p. p. č. 2692/121, p. p. č. 2692/122, p. p. č. 2692/125, p. p. č. 2692/128 vše v k. ú. Varnsdorf optické vedení, provozovat je a udržovat, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RIO Media, a.s. (oprávněný). Úhrada za zřízení věcného břemene bude poukázána na bankovní účet budoucího povinného, ve výši dle znaleckého posudku, za každý započatý metr běžný budoucího povinného pozemku zatíženého zařízením (včetně ochranného pásma) a to nejpozději před vložením smlouvy do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající zřízení služebnosti bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců po dokončení stavby.


Žádost o souhlas s dočasným užíváním pozemku
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o uzavření dodatku smlouvy 94/2000
Usnesení č. 81/2014
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 94/2000, který upravuje bod č. I ve smyslu vyjmutí pozemku p. p. č. 6953 v k. ú. Varnsdorf, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Odstoupení od nájemní smlouvy
Usnesení č. 82/2014
Rada města rozhodla odstoupit od smlouvy a tím ukončit nájemní smlouvu č. 81/2003.


Dražba nemovitých věcí
Usnesení č. 83/2014
Rada města rozhodla nedoporučit Zastupitelstvu města účast v dražbě na nabytí p. p. č. 4858/1, p. p. č. 4839, p. p. č. 4840, p. p. č. 4841, p. p. č. 4842, p. p. č. 4843, p. p. č. 4844, p. p. č. 4845, p. p. č. 4846, p. p. č. 4847, p. p. č. 4848, p. p. č. 4849, p. p. č. 4850, p. p. č. 4851, p. p. č. 4852, p. p. č. 4853, p. p. č. 4854, p. p. č. 4855, p. p. č. 4856/2, p. p. č. 4857 a stavbu s č. p. 1601 na p. p. č. 4851, stavbu bez č. p./č. e. na p. p. č. 4840, stavbu bez č. p./č. e. na p. p. č. 4844, stavbu bez č. p./č. e. na p. p. č. 4845, stavbu bez č. p./č. e. na p. p. č. 4848, stavbu bez č. p./č. e. na p. p. č. 4853, stavbu bez č. p./č. e. na p. p. č. 4855 a stavbu bez č. p./č. e. na p. p. č. 4857 vše k. ú. Varnsdorf.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Parkoviště automobilů zastávka Varnsdorf – Staré nádraží“
Usnesení č. 84/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení VZ „Parkoviště automobilů zastávka Varnsdorf – Staré nádraží“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 84/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Parkoviště automobilů zastávka Varnsdorf – Staré nádraží“ za cenu 475.426 Kč včetně DPH.


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Provedení komunikace v lokalitě pro výstavbu RD ul. Hradní“
Usnesení č. 85/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 17010501 na akci „Provedení komunikace v lokalitě pro výstavbu RD ul. Hradní“, kterým se zvyšuje celková cena díla na 2.390.429,32 Kč bez DPH.

Dodatečný souhlas se stavbou
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Nabídka venkovního fitness hřiště pro seniory
Usnesení č. 86/2014
Rada města rozhodla souhlasit se zřízením venkovního fitness (4 cvičební prvky) a pověřuje Odbor správy majetku a investic jeho realizací.


3. Různé

3.01 Návrh nařízení města Varnsdorf č. 1/2014 Tržní řád
Usnesení č. 87/2014
Rada města rozhodla vydat nařízení města Varnsdorf č. 1/2014 Tržní řád dle pozměněného návrhu.


3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 88/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.04 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 89/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 27.03.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2013
5.02 Volba přísedící u soudu
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrMARTIN LOUKA                                                                             KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                            místostarosta města