Usnesení ze 75. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 25. 3. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 příspěvkových organizací základní školy, mateřské školy, školní jídelny
b) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 příspěvkových organizací Městské divadlo, Městská knihovna a Nemocnice Varnsdorf
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 a nový odpisový plán pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442
e) Žádost o finanční dar na babybox v Děčíně
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Organizaci provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2010
b) Návrh na jmenování ředitelky Městské knihovny Varnsdorf
c) Úpravu Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
d) Schválení partnerství v projektu do Programu Cíl 3 / Ziel 3
e) Plán činnosti projektu Zdravého města a místní Agendy 21 Varnsdorf na rok 2010
f) Návrh na pronájem prostor na Poliklinice Varnsdorf
g) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců Lipová
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
k) Žádost o použití znaku města
l) Zprávu o kontrole plnění usnesení RM
m) Program na zasedání ZM


Usnesení č. 21/2010
Rada města rozhodla:
1. Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 pro příspěvkové organizace základní školy, mateřské školy, školní jídelny dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 pro příspěvkové organizace Městské divadlo, Městská knihovna a Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3. Neposkytnout Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM finanční dar na vybudování babyboxu v Děčíně dle předloženého návrhu.

4. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2739/50, ul. Edisonova, Varnsdorf sl. P. D. na dobu určitou do 30. 4. 2011. Náhradník je F. E..

5. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/2/A, ul. Prašná, Varnsdorf sl. B. V. na dobu určitou do 30. 4. 2011. Náhradník je sl. M. Š..

6. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/34, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. Š. K. a T. K. na dobu určitou do 30. 4. 2011.

7. Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/12, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům T. a D. F na dobu určitou do 30. 4. 2011. Náhradníky jsou manželé M. a V. K..

8. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/18, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům O. a I. B. do 30. 3. 2011 dle předloženého návrhu.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/43, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. M. B. do 31. 3. 2011.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/16, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní J. Č. do 31. 3. 2011.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/33, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní K. J. do 31. 3. 2011.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/16, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu S. Z. do 31. 3. 2011.

13. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2290/4/C ul. Prašná, Varnsdorf panu J. V. a sl. R. C. a řešit jejich bytovou situaci dle předloženého návrhu.

14. Navýšit nájemné u bezbariérových bytů v domě č.p. 3307, ul. Nemocniční, Varnsdorf od 1. 7. 2010 o 1%. Navýšené nájemné bude činit 20,53 Kč/m2.

15. Navýšit nájemné u bezbariérových bytů v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf od 1. 7. 2010 o 1%. Navýšené nájemné bude činit 19,32 Kč/m2.

16. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1787/1, st.p.č. 1787/2, budovu bez č.p. na st.p.č. 1787/2, část p.p.č. 1784, p.p.č. 1785 a p.p.č. 1786 vše v k.ú. Varnsdorf.

17. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5479/1 v k.ú. Varnsdorf.

18. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 92/1 a část p.p.č. 93/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

19. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 5711, p.p.č. 5714/1 a p.p.č. 5716 vše v k.ú. Varnsdorf.

20. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4552, p.p.č. 4554/1 a p.p.č. 4554/3 vše v k.ú. Varnsdorf.

21. Zadat GP na zaměření skutečného stavu na p.p.č. 4552, p.p.č. 4554/1 a p.p.č. 4554/3 vše v k.ú. Varnsdorf.

22. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7709 v k.ú. Varnsdorf.

23. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2533 a část p.p.č. 2528/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

24. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5047/1, p.p.č. 5051/1 a p.p.č 5028/9 vše v k.ú. Varnsdorf.

25. Prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 09/05/1 do 28. 2. 2011.

26. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 4155, p.p.č. 4169 a p.p.č. 4204/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

27. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 1306, p.p.č. 1309/1, p.p.č. 1310/1 a p.p.č. 1311 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 8.520,- Kč, z toho základ činí 7.100,- a 20% daň činí 1.420,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

28. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodní přípojky na p.p.č. 1422 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.

29. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 1309/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 1310/6 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

30. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav chráničky optických kabelů na p.p.č. 2849/1 a p.p.č. 2919/34 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a I&C Energo a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

31. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN na p.p.č. 2832/1 a p.p.č. 2832/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

32. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 1230/1, p.p.č. 1234 a p.p.č. 1226/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 1226/5 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná v den podpisu vlastní smlouvy, za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

33. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 1230/1, p.p.č. 1234 a p.p.č. 1226/3 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 1226/1 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná v den podpisu vlastní smlouvy za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

34. Pronajmout část p.p.č. 4306/57 o výměře 610 m2 v k.ú. Varnsdorf panu J. Č. za účelem užívání zahrady a cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

35. Pronajmout p.p.č. 374/1 výměře 998 m2 a p.p.č. 372 výměře 238 m2 vše v k.ú. Varnsdorf firmě Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. za účelem užívání areálu a cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

36. Snížit výši nájemného u nájemní smlouvy č. 7/06/1 o 50 % s platností od 1. 1. 2010.

37. Souhlasit se zřízením jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil s registrační značkou: 5U6 2486 na parkovišti v ulici Západní u č.p. 2817, Varnsdorf pro syna paní J. Z., který je držitelem průkazu ZTP/P s tím, že se žadatel bude finančně podílet na zřízení parkovacího místa ve výši 50 %.

38. Pronajmout p.p.č. 4256 – vodní plocha v k.ú. Varnsdorf (rybník Mašíňák) ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU, místní organizace Varnsdorf na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců za cenu 10.000,- Kč/rok za účelem extenzivního rybochovu založeného na přirozené reprodukci rybníka.

39. Uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Městskou knihovnou Varnsdorf, kterým se rozšiřuje předmět nájmu v č.p. 1260 ve Varnsdorfu o nebytové prostory v 1. NP o místnost č. 106 o výměře 72,90 m2 pro spolkovou činnost.

40. Souhlasit s umístěním prodejního stanu v období od 12. 3. 2010 do 1. 8. 2010 na parkovišti u prodejny Albert Hypermarket (pozemek č. 90 v k.ú. Varnsdorf).

41. Jednat s majitelem nemovitosti č.p. 1652 v k.ú. Varnsdorf o prodloužení lhůty pro provedení oprav domu za podmínky sepsání nové směnky.

42. Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Zřízení parkoviště u sportovních areálů ve Varnsdorfu“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2010 z programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů.

43. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Zřízení parkoviště u sportovních areálů ve Varnsdorfu“ se spolufinancováním města ve výši 40% z celkových výdajů, tj. ve výši 1.561.946,- Kč.

44. Realizovat projekt Rekonstrukce MŠ T. G. Masaryka 2180 (energetické úspory) dle pozměněné PD a čerpat dotaci z OPŽP.

45. Souhlasit s připojením č.p. 2045 v ul. Národní na soustavu CZT – stavba horkovodní přípojky.

46. Souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2010 dle předloženého návrhu.

47. Doporučit ZM zrušit usnesení ZM č. 146/2010 ze dne 24. 9. 2010. 

48. Doporučit ZM schválit Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf dle předloženého návrhu Odboru školství, kultury a tělovýchovy.

49. Souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Programu Cíl 3 / Ziel 3 pro realizaci projektu produkce filmu s pracovním názvem „Milan a Milka“.

50. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/12, ul. Lesní, Varnsdorf paní A. K..

51. Poskytnout finanční příspěvek Domovu důchodců Lipová na zabezpečení provozu v roce 2010 dle předloženého návrhu.

52. Nepovolit použití znaku města Varnsdorf společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. na reklamních předmětech „BUTON“.


Usnesení č. 22/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů a nový odpisový plán na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442 příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Provozní řád a návštěvní řád pro dětská hřiště ve Varnsdorfu.

4. Uzavření smlouvy k zajištění závazku města realizovat připojení, závazku vlastníka domu č.p. 2045 užívat připojení k soustavě CZT pro vytápění a ohřev TUV nejméně po dobu návratnosti investice a k zajištění dodávek tepla po tuto dobu ze strany dodavatele tepla.

5. Partnerství města Varnsdorf a Spolku Lužických Srbů DOMOVINA pro realizaci projektu produkce filmu s pracovním názvem „Milan a Milka“ pro Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem.

6. Vyčlenění prostředků na zajištění financování části projektu produkce filmu s pracovním názvem „Milan a Milka“ příslušející městu Varnsdorf, tj. na spolufinancování města ve výši 10%, tj. 16.467,- Kč (658,- EUR) z celkových způsobilých výdajů projektu a na zajištění předfinancování celé části projektu ve výši celkových nákladů, tj. 164.675,- Kč (6.587,- EUR) z rozpočtu města.

7. Plán činnosti Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 na rok 2010. 

8. Bezplatný pronájem prostor na Poliklinice Varnsdorf pro Místní skupinu Českého červeného kříže Varnsdorf.

9. Vyplacení příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

10. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

11. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

12. Program na XXXII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25. 3 . 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
a) Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
b) Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
c) Různé
3.01 Volba přísedících Okresního soudu v Děčíně
3.02 Schválení Strategického plánu lokality Šluknovsko 2010
3.03 Návrh zástupce města do dozorčí rady Regia a.s.
3.04 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
d) Zprávy výborů ZM
e) Převody majetku města
f) Finanční záležitosti
g) Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
h) Závěr

Usnesení č. 23/2010
Rada města rozhodla neschválit:
1. Výměnu bytu mezi sl. A. B. bytem garsoniéra v domě č.p. 2761/9, ul. Kovářská ve Varnsdorfu a paní M. Š. bytem (1+1) č. 44 v tom samém domě a tento byt 1+1 v případě navrácení městu již nepronajímat a nabízet k prodeji jako volný byt.

Usnesení č. 24/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s ISA – Ing. V. H. na zajištění technické pomoci ve stádiu přípravy a realizace akcí: oprava vodní nádrže Kočka, oprava vodní nádrže Valcha a oprava vodní nádrže U Billy a přívodního koryta dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 25/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Navýšení nájemného z bytu v DPS č.p. 3321, ul. Nemocniční, Varnsdorf od 1. 7. 2010 o 1 %. Navýšené nájemné bude činit 20,53 Kč/m2.

2. Vyjádření městského architekta k projektové dokumentaci na rekonstrukci MŠ T. G. Masaryka 2180 (energetické úspory).

3. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

Usnesení č. 26/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Ing. I. M. do funkce ředitelky Městské knihovny Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvková organizace s platností od 2. května 2010 a to po dobu pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené stávající ředitelky Mgr. V. M. s tím, že po jejím návratu se Ing. I. M. vrátí do své původní funkce ekonomky výše jmenované organizace.

Usnesení č. 27/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 14/2010/4 ze dne 18. 2. 2010. 

Ing. Josef Poláček     Mgr. Petr Šmíd
starosta města         místostarosta