Usnesení ze 75 schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 30.11.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.08 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.10 Pracovní skupina k řešení problematiky Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Varnsdorf
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Ceníky ke smlouvám pro rok 2018
3.02 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2017
3.03 Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
3.04 Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Školní jídelna, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70 698 139
3.05 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
3.06 Smlouva o poskytování úklidové služeb
3.07 Zvýšení úhrady za ubytování na ubytovně T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf
3.08 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2016
Usnesení č. 449/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o vyúčtování dotací z rozpočtu města za rok 2016.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 450/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 451/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 452/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 453/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 454/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.
 

1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 455/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.08 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 456/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.


1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 457/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.10 Pracovní skupina k řešení problematiky Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Varnsdorf
Usnesení č. 458/2017
Rada města rozhodla zřídit pracovní skupinu k řešení problematiky Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 459/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p.  2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  panu Vl. M. na dobu určitou do 30.06.2018. 1. náhradník pan O. P. do 30.06.2018. 2. náhradník pan M. P. do 30.06.2018. 

a dále

Usnesení č. 459/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. M. na dobu určitou do 31.12.2018. 1. náhradník paní M. Š. do 31.12.2018. 2. náhradník paní A. B.  do 31.12.2018. 


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 460/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu V. P. a paní T. V. na dobu určitou do 31.12.2018.


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 461/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/60, ul. Lesní ve Varnsdorfu   paní M. Š. na dobu určitou do 31.12.2018. 

a dále

Usnesení č. 461/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. B. na dobu určitou do 31.12. 2018.

a dále

Usnesení č. 461/2017/3
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. R. na dobu určitou do 31.12.2018.

a dále

Usnesení č. 461/2017/4
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/50, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. G. na dobu určitou do 31.12.2018.


Žádost o zrušení usnesení a prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 462/2017
Rada města rozhodla nezrušit usnesení RM č. 431/2017/1 ze dne 09.11.2017.


Žádosti o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 2762/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 463/2017/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 432/2017 ze dne 09.11.2017.

a dále

Usnesení č. 463/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 2761/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu P. D. a paní A. B. na dobu určitou do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 463/2017/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1  v domě č. p. 2762/29, ul. Kovářská ve Varnsdorfu manželům E. a M. S. na dobu určitou do 30.06.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Narovnání majetkových vztahů
Usnesení č. 464/2017
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem garáže na části p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf paní A. M., vlastníkovi garáže na p. p. č. 6223 v k. ú. Varnsdorf.


Narovnání majetkových vztahů – posunuté garáže
Usnesení č. 465/2017
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem garáže na části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf panu J. M., vlastníkovi garáže na p. p. č. 5469/13 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1910 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 466/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1910 – zahrada o výměře 404 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1967/2 a p. p. č. 1975 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 467/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1967/2 – trvalý travní porost o výměře 706 m2 a p. p. č. 1975 – zahrada o výměře 459 m2 v k. ú. Varnsdorf


Žádost o prodej p. p. č. 150 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 468/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 150 – trvalý travní porost o výměře 908 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 469/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 o výměře 600 m2 v k. ú. Varnsdorf paní  K. O. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 754 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 470/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 754 – orná půda o výměře 1.804 m2 v k. ú. Varnsdorf panu D. H. Y. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.


Žádost o ukončení Nájemní smlouvy
Usnesení č. 471/2017/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 73/1994 na pronájem p. p. č. 6900/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 471/2017/2
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 40/1997 na pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 471/2017/3
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 32/2015 na pronájem části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2017.


Uzavření smlouvy o provedení stavby                                                      
Usnesení č. 472/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení stavby komunikace na části p. p. č. 7464/1 v k. ú. Varnsdorf dle projektové dokumentace mezi vlastníkem pozemku – Městem Varnsdorf a investorem stavby paní E. Š. s tím, že po kolaudaci stavby bude komunikace bezplatně předána do vlastnictví města Varnsdorf.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-4007808/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 1966/9
Usnesení č. 473/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 1966/9, nové kNN na části p. p. č. 7078, p. p. č. 1872, p. p. č. 1964 a p. p. č. 1965 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 474/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Školní, číslo stavby 7700100827, na části p. p. č. 4397/1 v k. ú.   Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 6.888,50 Kč. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.
 

Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 475/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7528/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7531/12 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 476/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 6135 a části p. p. č. 6183 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 6167 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Návrh na bezplatné převedení budovy s č. p. 415, p. p. č. 1583 a p. p. č. 1584 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 477/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést budovu s č. p. 415 - nemovitou kulturní památku, p. p. č. 1583 - zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 903 m2 a p. p. č. 1584 - zahradu o výměře 387 m2 vše v  k. ú. Varnsdorf.


Rozhodnutí o veřejné zakázce Stavební úpravy pravé části v objektu č p. 1838 ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ
Usnesení č. 478/2017/1
Rada města rozhodla dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o vybraném dodavateli veřejné zakázky Stavební úpravy pravé části v objektu č p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ společnosti KN - STAV s. r. o., IČ 49101374, Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa.

a dále

Usnesení č. 478/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností KN - STAV s. r. o., IČ 49101374, Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa na akci Stavební úpravy pravé části v objektu č p. 1838 ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ ve výši 2.671.852 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2017/2 ze dne 24.08.2017
Usnesení č. 479/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 281/2017/2 ze dne 24.08.2017 na akci ,,Podzemní kontejnery na separovaný odpad ve Varnsdorfu“, kterým se mění termín dokončení a předání díla na 15.12.2017.


Podání žádosti na projekt Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu - obnova oken
Usnesení č. 480/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí podání žádosti o dotaci do Fondu Ústeckého kraje 2017 na projekt Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu - obnova oken.


Rozhodnutí o nákupu stroje na úpravu ledu na ZS ve Varnsdorfu
Usnesení č. 481/2017/1
Rada města rozhodla schválit nákup stroje na úpravu ledové plochy od příspěvkové organizace Tereza Břeclav, IČ 13691163, za cenu 699.000 Kč vč. DPH.
 
a dále

Usnesení č. 481/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Kupní smlouvy s příspěvkovou organizací Tereza Břeclav, Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČ 13691163 na nákup stroje na úpravu ledu ZAMBONI 520 za cenu 699.000 Kč vč. DPH za předpokladu schválení financování nákupu zastupitelstvem města.
 

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 0067/17 akce ,,Varnsdorf – rekonstrukce Hrádku – vodovodní kanalizační přípojka“
Usnesení č. 482/2017/1
Rada města rozhodla neuzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 0067/17/ ze dne 11.04.2017 uzavřené mezi městem Varnsdorf a zhotovitelem stavby firmou Miroslav Hantych, IČ 42481491 ve věci prodloužení termínu ukončení stavebních prací akce ,,Varnsdorf – rekonstrukce Hrádku – vodovodní a kanalizační přípojka“ o 45 dní do 15.12.2017.

a dále

Usnesení č. 482/2017/2
Rada města rozhodla nepověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Miroslav Hantych, IČ 42481491 na akci ,,Varnsdorf – rekonstrukce Hrádku – vodovodní a kanalizační přípojka“.


3. Různé

3.01 Ceníky ke smlouvám pro rok 2018
Usnesení č. 483/2017/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce“ s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o.

a dále

Usnesení č. 483/2017/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem „Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999 – Ceník služeb od 01.01.2018“ s firmou EKO servis a.s.


3.02 Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo) za rok 2017
Usnesení č. 484/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.03 Přerušení provozu mateřských škol v době vánočních prázdnin
Usnesení č. 485/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol v období od 22.12.2017 do 02.01.2018.


3.04 Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Školní jídelna, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 486/2017
Rada města rozhodla schválit Školní jídelně, náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70 698 139, výmaz školní výdejny stravy v ulici Seifertova 1650, 407 47 Varnsdorf.


3.05 Návrh odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 487/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.06 Smlouva o poskytování úklidové služeb
Usnesení č. 488/2017
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování úklidových služeb s firmou F. K. Varnsdorf služby s.r.o., IČO 25002384 od 01.12.2017 do 31.12.2018.


3.07 Zvýšení úhrady za ubytování na ubytovně T. G. Masaryka 2470, Varnsdorf
Usnesení č. 489/2017
Rada města rozhodla schválit navýšení úhrady za ubytování na ubytovně T. G. Masaryka dle předloženého návrhu. 


3.08 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 490/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Studie udržitelného rozvoje systému zásobování teplem města Varnsdorf
3.02 Odměny neuvolněným členům ZM
3.03 Spolufinancování veřejně prospěšných prací


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


Ing. Stanislav Horáček                                        Josef Hambálek 
starosta města                                                   místostarosta města