Usnesení ze 75. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 20.02.2014 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Návrh na odpis pohledávky – SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ spol. s r.o.
1.02 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2014
3.02 Harmonogram sestěhování lékařů z ordinací
3.03 Žádost o spoluúčast města Varnsdorf při konání akce k významnému výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu
3.04 Žádost o prodej vozidla v majetku Městského divadla Varnsdorf
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Návrh na odpis pohledávky – SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ spol. s r.o.
Usnesení č. 60/2014
Rada města rozhodla o odepsání pohledávky dle předloženého návrhu. 


1.02 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 61/2014/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím mateřské školy, základní školy, školní jídelny města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 61/2014/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím Městské divadlo Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf a Dům dětí a mládeže závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2014 dle předloženého návrhu. 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 62/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. na dobu určitou do 30.06.2014. 1. náhradník paní I. P. do 30.06.2014. 2. náhradník paní J. F. do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 62/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. na dobu určitou do 30.06.2014. 1. náhradník pan M. F. do 31.12.2014. 2. náhradník paní M. Š. do 31.12.2014.


Žádost o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 63/2014/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.03.2015.

a dále

Usnesení č. 63/2014/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům Zd. a K. J. do 31.03.2015.

a dále

Usnesení č. 63/2014/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. U. do 31.03.2015.

a dále

Usnesení č. 63/2014/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům E. a P. G. do 31.03.2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 63/2014/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu S. Z. do 31.03.2015.

a dále

Usnesení č. 63/2014/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2970/A/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní A. Č. do 31.12.2014.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení a pronájem p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 64/2014/1
Rada města rozhodla ukončit panu S. H. NS č. 117/1998 na pronájem p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 64/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf o výměře 206 m2 paní E. H. za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 65/2014
Rada města rozhodla doplnit smlouvu spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN označenou jako „IP-12-4003413 DC Varnsdorf, ppč 6995, příp. do 50 m, kNN“ o další dotčený pozemek           p. č. 6553/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za navýšenou jednorázovou úhradu 1.738 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy.


Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 66/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2013.


Žádost o finanční spoluúčast – oprava chodníku na p. p. č. 813/3
Usnesení č. 67/2014
Rada města rozhodla vyhovět žádosti a provést opravy chodníku na p. p. č. 813/3 za předpokladu finanční účasti žadatele V. L. N. ve výši 50% z celkové ceny díla. 


Dodatek nájemní smlouvy č. 00095/2009
Usnesení č. 68/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 00095/2009 o umístění zařízení ze dne 06.05.2009, kterým se mění čl. IV Nájemné odst. 2, nájemné je splatné měsíčně do 15. dne příslušného měsíce. 


3. Různé

3.01 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2014
Usnesení č. 69/2014
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2014 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise.


3.02 Harmonogram sestěhování lékařů z ordinací
Usnesení č. 70/2014/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí splněný úkol RM ze dne 06.02.2014 usnesení č. 49/2014.

a dále

Usnesení č. 70/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města jednáním s MUDr. P. a MUDr. P. – termín březen 2014.


3.03 Žádost o spoluúčast města Varnsdorf při konání akce k významnému výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

 
3.04 Žádost o prodej vozidla v majetku Městského divadla Varnsdorf
Usnesení č. 71/2014
Rada města rozhodla souhlasit s odprodejem vozidla Škoda Felicia v majetku Městského divadla Varnsdorf za cenu šrotu pod podmínkou doložení požadovaných dokladů.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)5. ZávěrMARTIN LOUKA                                                                                                    KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                                   místostarosta města