Usnesení ze 74. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 06.02.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Nemocnice Varnsdorf, PO města Varnsdorf
2.02 Plná moc pro REGIA a.s.
2.03 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999
2.04 Žádost o schválení Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014 - 2015
2.05 Žádost ředitele ZŠ a MŠ Bratislavská o souhlas se záměrem vybudovat další oddělení mateřské školy
2.06 Návrh na odměnu řediteli ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf, v souvislosti s dosažením životního jubilea
2.07 Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf
2.08 Stanovení osobních příplatků ředitelům školských PO města Varnsdorf
2.09 Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf
2.10 Informace z komisí města
2.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.12 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení 1 + kk č. 72 v ul. Lesní 2970, Varnsdorf
Usnesení č. 36/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě s č. p. 2970/72, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. N. na dobu určitou do dne 28.02.2015 dle předloženého návrhu.


Žádost o prominutí úhrady peněžité jistoty
Usnesení č. 37/2014
Rada města rozhodla vyhovět žádosti paní L. G. dle předloženého návrhu.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 38/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. na dobu určitou do 28.02.2015.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 39/2014
Rada města rozhodla zrušit „Pravidla o pronájmu obecních bytů fyzickým osobám“ vydaná rozhodnutím Rady města Varnsdorf usnesením č. 76/2009/1, která nabyla účinnosti dne 03.09.2009.


Nová „Pravidla o pronájmu obecních bytů fyzickým osobám“
Usnesení č. 40/2014
Rada města rozhodla schválit nová „Pravidla o pronájmu obecních bytů fyzickým osobám“ dle předloženého návrhu.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 41/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3434 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Žádost o prodej p. p. č. 7682 a části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2014/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7682 a část p. p. č. 7683 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 42/2014/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 7683 v k. ú. Varnsdorf dle územního plánu.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 382/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2014
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 06/2013 na pronájem části p. p. č. 382/1 v k. ú. Varnsdorf k 31.01.2014.


Žádost o prodej p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v     k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 44/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a    p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 45/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 7706, p. p. č. 7680 a na p. p. č. 7683 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení č. 46/2014
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a kabelové vedení NN, který doplňuje bod č. I o pozemek: p. p. č. 5102 v k. ú. Varnsdorf, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Žádost o prodej p. p. č. 1519/64 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 47/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/64 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej částí p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 48/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf.


2. Různé

2.01 Nemocnice Varnsdorf, PO města Varnsdorf
Usnesení č. 49/2014
Rada města rozhodla uložit řediteli Nemocnice Varnsdorf, PO města Varnsdorf vypracovat harmonogram sestěhování lékařů z ordinací z malé polikliniky na velkou polikliniku do 14.02.2014.


2.02 Plná moc pro REGIA a.s.
Usnesení č. 50/2014/1
Rada města rozhodla udělit plnou moc společnosti REGIA a.s. k některým právním úkonům pro zabezpečení správy bytového fondu ve vlastnictví Města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 50/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Plné moci k právním úkonům pro zabezpečení správy bytového fondu ve vlastnictví Města Varnsdorf.


2.03 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999
Usnesení č. 51/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999.


2.04 Žádost o schválení Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014 - 2015
Usnesení č. 52/2014
Rada města rozhodla schválit Plán prevence kriminality města Varnsdorf na období 2014 – 2015.


2.05 Žádost ředitele ZŠ a MŠ Bratislavská o souhlas se záměrem vybudovat další oddělení mateřské školy
Usnesení č. 53/2014
Rada města rozhodla schválit záměr rozšířit kapacitu mateřské školy v budově ZŠ a MŠ Bratislavská.


2.06 Návrh na odměnu řediteli ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf, v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 54/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny panu Mgr. Bc. P. Š., řediteli ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf, při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu.


2.07 Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf
Usnesení č. 55/2014/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Bratislavská 994, Varnsdorf, příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem k 01.08.2014.

a dále

Usnesení č. 55/2014/2
Rada města rozhodla pověřit OŠKT přípravou návrhu konkurzního řízení.


2.08 Stanovení osobních příplatků ředitelům školských PO města Varnsdorf
Usnesení č. 56/2014/1
Rada města rozhodla zpracovat návrhy osobních příplatků ředitelům školských příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 56/2014/2
Rada města rozhodla pověřit OŠKT vypracováním Vnitřního platového předpisu pro ředitele školských PO zřizovaných městem Varnsdorf, Městského divadla Varnsdorf a Městské knihovny Varnsdorf.


2.09 Organizační řád Městského úřadu Varnsdorf
Usnesení č. 57/2014
Rada města rozhodla schválit Organizační řád a přílohu č. 2 Organizační strukturu Městského úřadu Varnsdorf, platné od 01.03.2014.


2.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 58/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.12 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 59/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 20.02.2014 od          15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Petice na zákaz zřízení překladiště a skladování komunálního odpadu na ul. M. Alše ve Varnsdorfu
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                                  KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                 místostarosta města