Usnesení ze 74. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 18. 2. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2010 a schválení odpisových plánů na rok 2010 pro příspěvkové organizace
b) Návrh na odpis pohledávek
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Změny v Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf
b) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu pro rok 2010
c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2010
d) Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
e) Odprodej nepotřebné techniky JSDH
f) Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21
g) Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf – Hodnotící zpráva za rok 2009
h) Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf
i) Návrh na odvolání + jmenování nového člena Sociální komise doplňkové péče
j) Návrh na jmenování člena Zdravotní komise
k) Program na zasedání ZM


Usnesení č. 14/2010
Rada města rozhodla:
1. Odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/35, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. M. na dobu určitou do 31. 3. 2011. Náhradník je pí A. Z..

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/5/A, ul. Prašná, Varnsdorf sl. A. Č. na dobu určitou do 31. 3. 2011. Náhradník je sl. M. Š..

4. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/2/A, ul. Prašná, Varnsdorf paní M. S. na dobu určitou do 31. 3. 2011. Náhradníci jsou manželé M. a Z. E..

5. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 1954/10, ul. Legií, Varnsdorf manželům R. a L. C. na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.


6. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 1954/5, ul. Legií, Varnsdorf paní Š. B. na dobu neurčitou za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 2290/8/A, ul. Prašná ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

7. Nevyhovět žádosti pana A. Ch. o uzavření nové nájemní smlouvy na byt 1+2 v domě č.p. 2290/B/1.

8. Nevypovědět nájem bytu 1+2 v domě č.p. 2290/B/1 panu A. Ch..

9. Pronajmout byt paní E. K. v případě uvolnění vhodného městského bytu.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/21, ul. Kovářská, Varnsdorf panu P. K. do 31. 12. 2010 v případě, že uhradí celé dlužné nájemné a doplní celou kauci na byt.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/17, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu P. G. do 28. 2. 2011. 

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/57, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům Z. a L. H. do 28. 2. 2011. 

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2740/48, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. K. do 28. 2. 2011. 

14. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/41, ul. Edisonova, Varnsdorf panu J. K. do 28. 2. 2011. 

15. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/61, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. M. a panu J. H. do 28. 2. 2011. 

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/3, ul. Edisonova, Varnsdorf paní L. V. do 28. 2. 2011 dle předloženého návrhu.

17. Vypovědět nájem bytu 1+1 v domě č.p. 3023/11, ul. Kmochova, Varnsdorf paní M. T. dle § 711 odst. 2 písm. b) a d) občanského zákoníku.

18. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 1362/7 v k.ú. Varnsdorf.

19. Doporučit ZM převést část p.p.č. 1660 v k.ú. Varnsdorf za cenu 300,- Kč/m2.

20. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 1012 a p.p.č. 1013 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


21. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1173 a část p.p.č. 4986 vše v k.ú. Varnsdorf.

22. Nezveřejnit záměr převést st.p.č. 34/13 a st.p.č. 34/25 vše v k.ú. Varnsdorf.

23. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 697 v k.ú. Studánka.

24. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelového vedení NN na p.p.č. 3873, p.p.č. 3874, p.p.č. 3807, p.p.č. 3867/1, p.p.č. 3855, p.p.č. 3816/2 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

25. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 374/1 a p.p.č. 372 vše v k.ú. Varnsdorf.

26. Ukončit NS č. 5/1998 na pronájem p.p.č. 344 (dříve p.p.č. 135) v k.ú. Studánka ke dni 28. 2. 2010.

27. Pronajmout p.p.č. 344 o výměře 2.054 m2, p.p.č. 349 o výměře 810 m2,p.p.č. 338 o výměře 4.626 m2 a p.p.č. 340 o výměře 7.090 m2vše v k.ú. Studánka panu J. B. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pastvy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

28. Ukončit NS č. 74/1995 na pronájem p.p.č. 1102 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2010.

29. Ukončit NS č. 80/2002 na pronájem p.p.č. 1615/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2010.

30. Ukončit NS č. 43/1993 na pronájem p.p.č. 34/19 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2009.

31. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 34/19 v k.ú. Varnsdorf.

32. Pronajmout p.p.č. 7891/1 o výměře 161.080 m2 a část p.p.č. 8031 o výměře 2.700 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za účelem sekání trávy za cenu 0,10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

33. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav chráničky optických kabelů na p.p.č. 2876, 3287/26, 3287/25, 3287/1, 2919/1, 2919/20, 2919/21, 2919/22, 2919/23, 2919/24, 2919/35, 2919/36, 2836/1, 2849/3, 2887/23, 2879, 2937/1, 2887/24, 2887/26, 2887/1, 2887/27, 2887/25, 3287/35, 3287/31, 3287/39, 3287/32, 2894/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a I&C Energo a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

34. Ukončit NS č. 74/2004 na pronájem p.p.č. 2563/3 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28. 2. 2010.

35. Odepsat pohledávku v hodnotě 6.492,- Kč z důvodu nevymahatelnosti pohledávky.

36. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní - převod vlastnictví k plynárenskému zařízení v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf za cenu 320.000,- Kč bez DPH.

37. Ukončit kupní smlouvu o dodávkách tepla č. 20/02 uzavřenou dne 28. 6. 2002 mezi městem Varnsdorf a EVČ s.r.o. Pardubice, dohodou ke dni 28. 2. 2010.

38. Uzavřít dodatek o převodu vlastnictví kotelny ke dni 1. 3. 2010 na město ke Kupní smlouvě o prodeji souboru movitých věcí (technologie plynové teplovodní kotelny Nemocnice Varnsdorf), podepsané dne 28. 6. 2002 mezi městem Varnsdorf a EVČ s.r.o. Pardubice.

39. Pronajmout část střechy objektu č.p. 1954 ve Varnsdorfu pro umístění pěti antén a technických zařízení pro přenos dat Sdružení VDFFREE Varnsdorf na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/měsíc + DPH.

40. Souhlasit s kolaudací stavby garáže na p.p.č. 30/7 v k.ú. Varnsdorf.

41. Prodloužit sjednané doby nájmu s níže uvedenými nájemci takto:
- Petr Rybníček, Rumburk – umístění antén pro přenos dat na č.p.1602 na dobu určitou 5 let
- Petr Rybníček, Rumburk – umístění antén pro přenos dat na č.p. 1700 na dobu určitou 5 let
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf, p.o. – umístění antén pro přenos dat na č.p. 2740 ve Varnsdorfu na dobu určitou 5 let
- TELEFÓNICA O2 – umístění antén a zařízení radiotelefonní sítě O2 na č.p. 2741 ve Varnsdorfu na dobu určitou 5 let.

42. Souhlasit s podnájmem objektu bez č.p. na p.p.č. 3024/3 v k.ú. Varnsdorf.

43. Neposkytnout finanční příspěvky v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf z důvodu nesplnění podmínek žádného z žadatelů.

44. Poskytnout finanční příspěvky v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2010 dle předloženého návrhu.Usnesení č. 15/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele závazné ukazatele na rok 2010 a odpisové plány na rok 2010 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2. Přechod nájmu bytu 1+1 v domě č.p. 2740/59, ul. Křižíkova, Varnsdorf z paní J. Š. na sl. P. M. na dobu určitou do 31. 3. 2011 dle předloženého návrhu.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Cenu a způsob platby vozidla traktorový přívěs sklápěcí STS MV 2 – 028, SPZ LT 80-56 r. v. 1987 dle předloženého návrhu.

5. Logo Zdravého města Varnsdorf, které na základě hlasů veřejnosti vybrala pracovní skupina Zdravého města Varnsdorf k užívání na veškerých materiálech (písemnosti, elektronické dokumenty, web města, plakáty, letáky) souvisejících s Projektem Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf.

6. Závěrečnou zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf za rok 2009. 

7. Program na XXXI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 18. 2. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
a) Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
b) Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
c) Různé
d) Zprávy výborů ZM
e) Převody majetku města
f) Finanční záležitosti
g) Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
h) Závěr.


Usnesení č. 16/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením SoD na jednostupňový projekt Hrádku se spol. s r.o. V&M Liberec s cenou díla 450.780,- Kč.

2. Mgr. P. Š. ve spolupráci s Odborem školství, kultury a tělovýchovy k předložení návrhu úpravy Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf.


Usnesení č. 17/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2009.

2. Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2009. 

 

Usnesení č. 18/2010
Rada města rozhodla odvolat:
1. Paní Z. T. z funkce člena Sociální komise doplňkové péče.

 

Usnesení č. 19/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní J. Š. do funkce člena Sociální komise doplňkové péče do konce volebního období 2006 – 2010. 

2. Bc. J. F. do funkce člena Zdravotní komise do konce volebního období 2006 – 2010. 


Usnesení č. 20/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 7/2010/5 ze dne 28. 1. 2010. 

Ing. Josef Poláček          Mgr. Petr Šmíd
starosta města              místostarosta