Usnesení ze 73. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 28. 1. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Návrh na jmenování vedoucího OŠKT
b) Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelům základních škol, mateřských škol a školních jídelen
c) Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2010
d) Změnu poskytovatele internetových služeb
e) Cenu tepla pro rok 2010
f) Žádost o povolení použití znaku města
g) Doplnění programu na zasedání ZMUsnesení č. 7/2010
Rada města rozhodla:
1. Zveřejnit záměr převést budovu bez č.p. na st.p.č. 1531/22 a st.p.č. 1531/22 vše v k.ú. Varnsdorf.

2. Pronajmout část p.p.č. 7106/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 7 m2 na dobu neurčitou a to za cenu 300,- Kč/rok.

3. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – elektrizační soustava energetického zařízení na p.p.č. 4368 a na p.p.č. 5539 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 4.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

4. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4306/35 v k.ú. Varnsdorf a zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4306/57 v k.ú. Varnsdorf a dále udělit souhlas se zapsáním stavby dle notářského zápisu do katastru nemovitostí na p.p.č. 4306/35 v k.ú. Varnsdorf.

5. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav chráničky optických kabelů na p.p.č. 2876, 3287/26, 3287/25, 3287/1, 2919/1, 2919/10, 2919/21, 2919/22, 2919/23, 2919/24, 2919/35, 2919/36, 2836/1, 2849/3, 2887/23, 2879, 2937/1, 2887/24, 2887/26, 2887/1, 2887/27, 2887/25, 3287/35, 3287/31, 3287/39, 3287/32, 2894/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Výběžek. NET, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

6. Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Rekonstrukce krytého bazénu ve Varnsdorfu – 3. etapa (energetické úspory)“ do výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí – Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie; oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry; podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

7. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Rekonstrukce krytého bazénu ve Varnsdorfu – 3. etapa (energetické úspory)“ - se spolufinancováním města ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města, tj. ve výši 10.961.989,- Kč.

8. Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2010 z programu Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití.

9. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Demolice vrátnice v areálu bývalých kasáren ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 25% z celkových výdajů, tj. ve výši 103.000,- Kč.

10. Pronajmout část střechy objektu č.p. 1954 ve Varnsdorfu pro umístění čtyř antén a technických zařízení pro přenos dat Výběžek. NET, s.r.o. Varnsdorf na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/měsíc + DPH.

11. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/56, ul. Lesní, Varnsdorf paní H. V.

12. Pronajmout byt v DPS č.p. 3307/2, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. V.

13. Povolit použití znaku města Varnsdorf Klubu českých turistů Varnsdorf na pamětní listy při příležitosti konání Okresního jarního srazu turistů ve Varnsdorfu.


Usnesení č. 8/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní Mgr. Bc. L. O. do funkce vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy ke dni 1. února 2010. 


Usnesení č. 9/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Informaci o možnostech financování záměrů města z programu Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití (MMR ČR).

Usnesení č. 10/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Cenu tepla 435,- Kč bez DPH pro rok 2010.

3. Doplnění programu na XXX. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Změny zřizovacích listin školních jídelen
3.02 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji
3.03 Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v roce 2010 
3.04 Žádost o prominutí pohledávky


Usnesení č. 11/2010
Rada města rozhodla stanovit:
1. Osobní příplatek ředitelům mateřských škol, základních škol a školních jídelen s právní subjektivitou s účinností od 1. 1. 2010 dle předložené varianty B.


Usnesení č. 12/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy na dodávku internetových služeb s firmou SEVEROSTAV, s.r.o. se sídlem Dobkovice 48, 407 03 Dobkovice u Děčína na dobu 12 měsíců za cenu stanovenou v nabídce.


Usnesení č. 13/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 1/2010/21 ze dne 14. 1. 2010. 

Ing. Josef Poláček       Mgr. Petr Šmíd
starosta města           místostarosta