Usnesení ze 73. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 26.10.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.07 Žádost Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, Karlova 2280, o schválení nákupu sanitního vozidla formou leasingu
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Plán zimní údržby města na období 2017 – 2018
3.02 Smlouva o samovýrobě dřeva
3.03 Dodatek č. 14 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
3.04 Smlouva o smlouvě budoucí kupní
3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 400/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 401/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 402/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 403/2017
Rada města bere na vědomí vrácení návratné finanční výpomoci Městského divadla, Partyzánů 1442, příspěvkové organizace do 31.12.2017.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 404/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 405/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.07 Žádost Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, Karlova 2280, o schválení nákupu sanitního vozidla formou leasingu
Usnesení č. 406/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele vyjádřit souhlas s nákupem sanitního vozu pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry  
Usnesení č. 407/2017
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. J. na dobu určitou do 30.04.2018. 1. náhradník pan S. T. do 30.04.2018. 2. náhradník pan L. B. do 30.04.2018


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 408/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu   paní Z. S. na dobu určitou do 31.12.2018. 1. náhradník paní M. H. do 31.10.2018. 2. náhradník paní J. N. do 31.10.2018.  


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 409/2017/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/7, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní T. T. a panu P. M. do 30.04.2018. 2. náhradník paní L. M. do 30.04.2018. 2. náhradník paní  R.  R. do 30.04.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 409/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu  manželům J. a  K. S. na dobu určitou do 31.12.2018.


Žádost o pronájem garsoniéry v DPS 
Usnesení č. 410/2017
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní O. H. na dobu určitou do 31.10.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a p. p. č. 7728/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 411/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7747 – zahradu o výměře 749 m2, p. p. č. 7728/1 – trvalý travní porost o výměře 808 m2 a p. p. č. 7728/4 – trvalý travní porost o výměře - 4 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 3062 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 412/2017
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3062 – ostatní plocha, komunikace v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 817, p. p. č. 825/1 a p. p. č. 825/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 413/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 817 – trvalý travní porost o výměře 2.073 m2, p. p. č. 825/1 – trvalý travní porost o výměře 1.015 m2 a p. p. č. 825/2 – orná půda o výměře 232 m2, vše v k. ú. Varnsdorf paní K. H., DiS. za cenu za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem udržování pozemku a sekání trávy.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 414/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2563/4 – zahrada o výměře 40 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům M. a H. H. za cenu za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem udržování pozemku a sekání trávy.


Žádost o pronájem části p. p. č. 6897/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 415/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6897/1 – trvalý travní porost o výměře 915 m2 v k. ú. Varnsdorf paní E. R. a paní E. P. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 416/2017
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 199/2017 ze dne 08.06.2017 a č. 334/2017 ze dne 07.09.2017.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 417/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 7464/1 a p. p. č. 1330 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 7451 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 418/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 3189 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3190 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 419/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Josefa Hory + 3, číslo stavby 7700072237, na části p. p. č. 589/8, 8170/2, 612, 652/1, 555/1, 543, 523 a 556 vše v k. ú.   Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku p. č. 8166/1 v souvislosti se stavbou: „Chodník – ul. Sv. Čecha, silnice č. III/2641“
Usnesení č. 420/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o provedení stavby na p. p. č. 8166/1 v k. ú. Varnsdorf v souvislosti se stavbou: „Chodník – ul. Sv. Čecha, silnice č. III/2641“.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 421/2017
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 5U6 2100 na parkovišti v ul. Západní před panelovým domem pro paní Bc. A. B. držitelku průkazu ZTP s tím, že žadatelka uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 422/2017
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U4 5609 na parkovišti v ul. Lesní před panelovým domem pro pana P. B. držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Uzavření dodatku Smlouvy o dílo č. 95/2017 akce: ,,Zateplení ubytovny u sportovní haly č. p. 2984, ul. Západní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 423/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 95/2017 ze dne 25.08.2017 na akci: ,,Zateplení ubytovny u sportovní haly č. p. 2984 ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončeného díla do 24.11.2017.


3. Různé

3.01 Plán zimní údržby města na období 2017 – 2018
Usnesení č. 424/2017/1
Rada města rozhodla schválit plán zimní údržby města na období 2017 – 2018 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 424/2017/2
Rada města rozhodla pověřit předsedu dozorčí rady Technických služeb města Varnsdorf s.r.o., Ing. Bc. P. Jakubce prověřením ceníku prací  a materiálu pro zimní údržbu 2017 a podáním zprávy do 09.11.2017.


3.02 Smlouva o samovýrobě dřeva
Usnesení č. 425/2017/1
Rada města rozhodla schválit ceník samovýroby dřeva dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 425/2017/2
Rada města pověřuje Městský úřad Varnsdorf, odbor životního prostředí uzavíráním smluv o samovýrobě dříví dle přiloženého návrhu.
 

3.03 Dodatek č. 14 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 426/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 14 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „"BÁRKA" (soutěskou sociálního vyloučení bezpečně k pracovnímu uplatnění)“ dle  pozměněného návrhu.


3.04 Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Usnesení č. 427/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Pardubice, IČ 01863045 o dodávce komplexního hlasovacího a konferenčního systému MINISTR VS 8 NT.


3.05 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 428/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 


Ing. Stanislav Horáček                                        Josef Hambálek 
starosta města                                                   místostarosta města