Usnesení ze 72. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 14. 1. 2010 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o prominutí poplatku z prodlení
b) Financování přímé podpory sportu pro rok 2010
c) Návrh na odpisy – pohledávky převzaté od Bytového podniku
d) Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Žádost o zvýšení provize na správu bytových a nebytových jednotek
b) Jmenování náhradního člena grantové pracovní komise pro rok 2010
c) Námitku k pronájmu části p.p.č. 7106/2 v k.ú. Varnsdorf
d) Nabídku na výstavbu sociálních bytů
e) Dohodu o spolupráci mezi městy Rumburk, Varnsdorf, Seifhennersdorf a obcí Großschönau
f) Program na ZM

Usnesení č. 1/2010
Rada města rozhodla:
1. Neprominout penále za dlužné nájemné panu O. R. ml.

2. Doporučit ZM schválit v rámci rozpočtu města na rok 2010 přímou podporu sportu ve výši 400.000,- Kč.

3. Odepsat pohledávky dle předloženého návrhu.

4. Pronajmout garsoniéru v domě 2739/38, ul. Edisonova, Varnsdorf panu J. W. na dobu určitou do 31. 12. 2010. Náhradníkem je pan F. E..

5. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3023/6, ul. Kmochova, Varnsdorf paní K. V. na dobu určitou do 31. 12. 2010. Náhradníkem je paní A. Z..

6. Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/12, ul. Edisonova, Varnsdorf paní L. L. na dobu určitou do 31. 12. 2010.


7. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2741/37, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům P. a Z. W. na dobu určitou do 31. 12. 2010. Náhradníkem je paní I. Z. za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č.p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu.

8. Uzavřít společnou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/7, ul. Křižíkova, Varnsdorf s paní M. R. a M. R. na dobu neurčitou dle předloženého návrhu.

9. Nepronajmout byt v domě č.p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu jako startovací byt pro handicapované matky s dětmi.

10. Uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/51, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům E. a M. W. na dobu určitou do 30. 6. 2010.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/27, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. B. do 31. 1. 2011.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/26, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. P. do 31. 1. 2011.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/36, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. M. Ch. do 31. 1. 2011.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/50, ul. Edisonova, Varnsdorf panu S. S. do 31. 1. 2011 dle předloženého návrhu.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/37, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům J. V. a Z. V. do 31. 1. 2011.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/71, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům R. Ž. a M. Ž. do 31. 1. 2011.

17. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2761/1, ul. Kovářská, Varnsdorf paní S. L..

18. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky elektřiny na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


19. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky elektřiny na p.p.č. 888 v k.ú. Studánka mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

20. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu jízdy a chůze na částech p.p.č. 6866, p.p.č. 6869/1, p.p.č. 6870/1 a na p.p.č. 6870/2 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 6997/10 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná v den podpisu smlouvy za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

21. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – elektrizační soustava energetického zařízení na p.p.č. 4368 a na p.p.č. 5539 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

22. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 7721/5 v k.ú. Varnsdorf.

23. Doporučit variantu B.

24. Doporučit ZM uzavřít budoucí kupní smlouvu.

25. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2605/2 a část p.p.č. 2599/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

26. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 2605/2 a část p.p.č. 2599/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

27. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2604/1 v k.ú. Varnsdorf.

28. Zadat zpracování GP na oddělení požadované části.

29. Doporučit ZM převést za 300,- Kč/m2.

30. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2533 v k.ú. Varnsdorf.

31. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4897/1 v k.ú. Varnsdorf.

32. Doporučit ZM převést za 80,- Kč/m2.


33. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3172, p.p.č. 3173 a p.p.č. 3174 všev k.ú. Varnsdorf.

34. Doporučit ZM převést za 150,- Kč/m2.

35. Pronajmout p.p.č. 138/1 o výměře 449 m2 a část p.p.č. 143 o výměře 800 m2vše v k.ú. Studánka panu F. V. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

36. Pronajmout p.p.č. 7055/18 o výměře 9.750 m2 a p.p.č. 7055/20 o výměře 2.211 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu M. J. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pastvy a to za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

37. Pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 760 m2 panu J. H. do 31. 12. 2010 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

38. Pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 380 m2 panu E. K. do 31. 12. 2010 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

39. Pronajmout části p.p.č. 2599/1 v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 120 m2 za účelem prodejní plochy pod stánky za cenu 100,- Kč/m2/rok panu V. L. N. na dobu určitou a to do 31. 12. 2015.

40. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav STL plynovodu na p.p.č. 3782, p.p.č. 3682/3, p.p.č. 3622, p.p.č. 3794/2 a p.p.č. 3783 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč/m2 + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

41. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1589/1 v k.ú. Varnsdorf.

42. Doporučit ZM převést za 80,- Kč/m2.

43. Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Příjezdová komunikace na Hrádek“ do 2. výzvy Místní akční skupiny Šluknovsko k podávání žádostí o dotaci na realizaci projektu Příjezdová komunikace na Hrádek v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR.

44. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Příjezdová komunikace na Hrádek“ - se spolufinancováním města ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města, tj. ve výši 181.763,- Kč.

45. Pronajmout objekt na p.p.č. 3024/3 v k.ú. Varnsdorf s.r.o. Maloobchodní prodej tisku, Praha – Horní Počernice za účelem maloobchodního prodeje tisku za nájemné ve výši 5.000,- Kč/měsíc a jednorázovou úhradu 90.000,- Kč.


46. Doporučit ZM schválit změny Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf.

47. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní - převod vlastnictví k plynárenskému zařízení v lokalitě pro výstavbu RD v ul. E. Thälmanna, Varnsdorf za cenu 228.000,- Kč bez DPH.

48. Uzavřít smlouvu o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s. dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 2/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.

2. Podnájem bytu v domě č.p. 3300/19, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

3. Zvýšení provize na správu bytových a nebytových jednotek dle předloženého návrhu.

4. Dohodu mezi městy Rumburk, Varnsdorf, Seifhennersdorf a obcí Großschönau dle předloženého návrhu.

5. Program na XXX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28. 1. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


Usnesení č. 3/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením mandátní smlouvy s firmou Allowance, s.r.o. na poskytování činností spojených s přípravou a realizací projektu Kanalizace a vodovod Varnsdorf.

Usnesení č. 4/2010
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Paní O. J. do funkce náhradního člena Grantové pracovní komise pro rok 2010. 


Usnesení č. 5/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č.102/2009/42 ze dne 26. 11. 2009.

Usnesení č. 6/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Námitku k pronájmu části p.p.č. 7106/2 v k. ú. Varnsdorf.

2. Nabídku na výstavbu sociálních bytů dle předloženého návrhu a rada města považuje nabídku sociálních bytů ve městě Varnsdorf za dostačující.

 

Ing. Josef Poláček      Mgr. Petr Šmíd

starosta města          místostarosta