Usnesení ze 72. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 13.01.2022 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 10 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
1.02 Žádost o odpuštění nájmu
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Projekt Podnikni to! ve Varnsdorfu – předběžné hodnocení spolupráce v 1. období projektu (8 – 12/2021)
3.02 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2022
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 10 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2022
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 10 k vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o odpuštění nájmu
Usnesení č. 2/2022
Rada města rozhodla neodpustit Teplárně Varnsdorf a.s. nájemné na 1. čtvrtletí 2022 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 3/2022
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  paní J. N. na dobu určitou do 28.02.2023 za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu. 1. náhradník manželé I. a J. S. na dobu určitou do 28.02.2023. 2. náhradník D. F. na dobu určitou do 28.02.2023.  


Návrhy na pronájem bytů 2+KK
Usnesení č. 4/2022/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. Š. na dobu určitou do 28.02.2023  za podmínky navrácení bytu /1+1/ č. 21 v tom samém domě. 

a dále

Usnesení č. 4/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní S. S. a panu J. J.  na dobu určitou do 28.02.2023.


Návrhy na pronájem sociálních bytů 1+KK
Usnesení č. 5/2022/1
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/33, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu P. M.

a dále

Usnesení č. 5/2022/2
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní J. H. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 6/2022/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 88/1996 ke dni 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 6/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4367 o výměře 500 m2 v k. ú. Varnsdorf panu  T. K. a paní M. V. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o pacht části p. p. č. 532/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 7/2022
Rada města rozhodla propachtovat část p. p. č. 532/1 o výměře 2.500 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní L. K. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby a sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 4693 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 8/2022
Rada města rozhodla nepronajmout část p. p. č. 4693 v k. ú. Varnsdorf.


Ukončení nájemních smluv
Usnesení č. 9/2022/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 10/2021 ke dni 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 9/2022/2
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 09/2020 ke dni 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 9/2022/3
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 114/2020 ke dni 31.12.2021.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 10/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 4962 a p. p. č. 4924 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 5307/12 a p. p. č. 5307/8, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021895, DC_Varnsdorf, p. p. č. 6157/2 v  k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 11/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6157/2 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012960, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7697/8  v  k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 12/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/8 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení č. 13/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace na části p. p. č. 8174/3 a p. p. č. 19 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
Usnesení č. 14/2022
Rada města rozhodla souhlasit s vyřazením kamerového systému, ozvučovacího a kouřového čidla a telefonní ústředny z evidence majetku města dle předloženého návrhu.


Uzavření smlouvy o dílo „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf – IO 02–265 m - ul. Severská, ul. Šumavská“
Usnesení č. 15/2022/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf – IO 02–265 m - ul. Severská, ul. Šumavská“ dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči společností Majj-Kupec s.r.o., Veselé 235, 405 02 Děčín 2, IČ 64051668.

a dále 

Usnesení č. 15/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf – IO 02–265 m - ul. Severská, ul. Šumavská“ se společností Majj – Kupec s.r.o., Veselé 235, 405 02 Děčín 2, IČ 64051668 s termínem dokončení do 30.06.2022 s celkovou cenou díla 1.870.432,85 Kč bez DPH.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 16/2022
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 9A6 2263, umístěné na ulici Lesní, pozemek p. č. 3287/30 v k. ú. Varnsdorf před č. p. 2960 pro pana V. N., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100 %.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf"
Usnesení č. 17/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2021/Pu na akci „Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf" se společností EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 6465159 s termínem dokončení do 30.04.2022.


Uzavření nájemní smlouvy na pronájem reklamního poutače
Usnesení č. 18/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o umístění reklamního poutače o rozměrech 2,5 x 10 m na části p. p. č. 96 v k. ú. Varnsdorf s manžely R. K. a I. K. bytem T. G. Masaryka 2707, 407 47 Varnsdorf za cenu 5.000 Kč/rok na dobu neurčitou.


Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor č. p. 512 ul. Národní
Usnesení č. 19/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 512 ul. Národní ve Varnsdorfu. 


Nový smluvní vztah na pronájem Ubytovny „Sportovní hala“
Usnesení č. 20/2022
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu za účelem provozování ubytovny sportovní haly, ul. Západní č. p. 2984 ve Varnsdorfu se společností Regia a.s., Komochova 2136, 407 47 Varnsdorf, IČ 44567995 za cenu 1 Kč/rok na dobu neurčitou.


3. Různé

3.01 Projekt Podnikni to! ve Varnsdorfu – předběžné hodnocení spolupráce v 1. období projektu (8 – 12/2021)
Usnesení č. 21/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí předběžnou zprávu o průběhu realizace spolupráce v rámci projektu Podnikni to! ve Varnsdorfu.


3.02 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2022
Usnesení č. 22/2022
Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Bc. Ladislavu Křížovou do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, Ing. Bc. Ilonu Martinovskou, Mgr. Alenu Smetanovou, pana Miloše Kostlána a Mgr. Jana Šišuláka do funkce členů dotační pracovní komise pro rok 2022.


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 23/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


ThMgr. Roland Solloch                            Jiří Sucharda    
starosta města                                      místostarosta města