Usnesení ze 72. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 12.10.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2018
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
3.02 Dodatek č. 14 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
3.03 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2017
3.05 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.06 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.07 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.10 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2018
Usnesení č. 382/2017
Rada města rozhodla schválit harmonogram přípravy a schválení rozpočtu a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1  
Usnesení č. 383/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. P. na dobu určitou do 31.10. 2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 384/2017/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 19/2012 na pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.09.2017.

a dále

Usnesení č. 384/2017/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 – zahrada o výměře 163 m2 v k. ú. Varnsdorf panu M. K. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 211 a p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 385/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 211 – orná půda o výměře 1.546 m2 a p. p. č. 220/2 – trvalý travní porost o výměře 667 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku paní K. Š. cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-4003354/VB001, DC Varnsdorf, p. p. č. 4227/2
Usnesení č. 386/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a smlouvu o právu provést stavbu, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy „DC Varnsdorf, p. p. č. 4227/2, nové kNN na části p. p. č. 4237 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 387/2017/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3420 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3432/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 387/2017/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3420 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3432/6 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Územní plán Varnsdorf“
(Předložený návrh usnesení nabyl schválen.)


Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 388/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č.  1 Smlouvy o dílo ze dne 30.05.2017 na akci „Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova a v  DPS č. p. 2970 ul. Lesní ve Varnsdorfu“ uzavřené mezi městem Varnsdorf a Schindler CZ a.s., kterým se mění termín dokončení předmětu díla do 28.02.2018.


Prohlášení obce – silniční vegetace Studánka
Usnesení č. 389/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem prohlášení o silniční vegetaci v průjezdním úseku kom. I/9 v k. ú. Studánka.


Inventarizace majetku k 31. 12. 2017
Usnesení č. 390/2017/1
Rada města rozhodla schválit plán inventur a časový plán pro inventarizaci majetku pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 390/2017/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 390/2017/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle předloženého návrhu.


3. Různé

3.01 Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení č. 392/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy č. 562882/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL s.r.o. podle předloženého návrhu.


3.02 Dodatek č. 14 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.03 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
Usnesení č. 393/2017/1
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 393/2017/2
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 393/2017/3
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění grafického zpracování časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu.


3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, Městského informačního centra a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v prosinci 2017
Usnesení č. 394/2017/1
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf a Městského informačního centra v období od 23.12. do 30.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 394/2017/2
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu Domu dětí a mládeže Varnsdorf v období od 27.12.2017 do 02.01.2018.


3.05 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 395/2017
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu J. S. ve výši 10.000 Kč.


3.06 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 396/2017
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Mgr. J. N. ve výši 10.000 Kč.


3.07 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf
Usnesení č. 397/2017
Rada města rozhodla jmenovat za zřizovatele členy do školských rad při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 398/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 399/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXIX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.10.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                 Josef Hambálek 
starosta města                     místostarosta města