Usnesení ze 72. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 09.01.2014 od 14:00 hod. ve spolkové místnosti v Knihovně Varnsdorf (zvýšené přízemí, od schodiště vlevo)

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Dodatek č. 2 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Jmenování Grantové pracovní komise
3.02 Informace z komisí města
3.03 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 2 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2014
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 2 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Smlouva o poskytnutí dotace FVH ÚK
Usnesení č. 2/2014/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 436/2013 ze dne 28.11.2013.

a dále

Usnesení č. 2/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace                     č. 13/SML2410 na akci „Úprava koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf“. 


Žádost TJ Slovan Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace „Stezka bez hranic“
Usnesení č. 3/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.08.2012 „Stezka bez hranic“ o prodloužení doby realizace projektu.


Instalace telekomunikačního zařízení na budově č. p. 2739
Usnesení č. 4/2014
Rada města rozhodla pronajmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě č. p. 2739 ve Varnsdorfu firmě RIO Media a.s. za nájemné ve výši 500 Kč/měsíčně + DPH.


Instalace telekomunikačního zařízení na budově č. p. 3014
Usnesení č. 5/2014
Rada města rozhodla pronajmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě č. p. 3014 ve Varnsdorfu firmě VÝBĚŽEK.NET, s. r. o. za nájemné ve výši 500 Kč/měsíčně + DPH.


Instalace telekomunikačního zařízení na budově č. p. 3023
Usnesení č. 6/2014
Rada města rozhodla pronajmout prostory pro umístění telekomunikačního zařízení v domě č. p. 3023 ve Varnsdorfu firmě VÝBĚŽEK.NET, s. r. o. za nájemné ve výši 500 Kč/měsíčně + DPH.


Žádost o úpravu výše ceny plnění, Quick Bus a. s.
Usnesení č. 7/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ze dne 10.11.2008 s firmou Quick Bus a. s., kterým se navyšuje částka předpokládané úhrady prokazatelné ztráty na částku 379.000 Kč za kalendářní rok.


3. Různé

3.01 Jmenování grantové pracovní komise pro rok 2014
Usnesení č. 8/2014
Rada města rozhodla jmenovat předsedu a členy grantové pracovní komise dle pozměněného návrhu.


3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.03 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 9/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 23.01.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                                                     KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                                                    místostarosta města