Usnesení ze 71. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 10. 12. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 
b) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Městskou knihovnu Varnsdorfu, Otáhalova 1260
e) Rozpočtové opatření č. 12
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Informaci Občanského sdružení o činnosti – kostel Studánka
b) Námitku k prodeji části parcely č. 7106/2 v k.ú. Varnsdorf
c) Pověření zástupce vydavatele Hlasu severu
d) Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Městského divadla Varnsdorf a ředitelce Městské knihovny Varnsdorf
e) Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf
f) Návrh na mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací z účelově vázané dotace MŠMT
g) Návrh na mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
k) Žádost plaveckého oddílu


Usnesení č. 107/2009
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2741/36, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu K. B. a paní P. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2010 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 2761/4, ul. Kovářská ve Varnsdorfu.

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2761/4, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. D. na dobu určitou do 31. 12. 2010 za podmínky navrácení garsoniéry č. 34 v tom samém domě.

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. Š. na dobu určitou do 31. 12. 2010.

4. Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/9, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. B. na dobu určitou do 31. 12. 2010 za podmínky navrácení garsoniéry č. 47 v tom samém domě  dle předloženého návrhu.

5. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství na p.p.č. 4924 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor.

6. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování a údržby zemního kabelového vedení NN na p.p.č. 5435/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

7. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování a údržby elektrické přípojky na p.p.č. 1815 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

8. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 7106/2 v k.ú. Varnsdorf.

9. Doporučit ZM nabýt části p.p.č. 7055/4, p.p.č. 7055/15 a p.p.č. 7055/16 vše v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města za 105,- Kč/m2.

10. Doporučit ZM uhradit náklady spojené s GP.

11. Nenabýt 5/8 p.p.č. 217, 5/8 p.p.č. 216 a 5/8 budovy č.p. 441 na p.p.č. 216 vše v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města a vzhledem k předpokládané ceně demolice nabídnout 3/8 do bezúplatného převodu R. W..

12. Ukončit NS č. 80/2002 na pronájem části p.p.č. 1615/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2009.

13. Zadat GP na rozdělení lokality „Petra Bezruče“ dle varianty A.

14. Zadat GP na rozdělení lokality „Budějovická“ dle varianty A po vytyčení jímek na vodu.

15. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 2599/1 v k.ú. Varnsdorf.

16. Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ do výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí – Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny; oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny.

17. Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“ - se spolufinancováním města ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města, tj. ve výši 465.118,- Kč.

18. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

19. Udělit výjimku z grantu města plaveckému oddílu Varnsdorf na konání akce „Varnsdorfský kapřík“. 


Usnesení č. 108/2009
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu. 

2. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

5. Rozpočtové opatření č. 12 dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení mimořádné odměny řediteli Městského divadla Varnsdorf a ředitelce Městské knihovny Varnsdorf dle pozměněného návrhu.

7. Vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

8. Vyplacení mimořádných odměn ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf z účelově vázané dotace MŠMT dle předloženého návrhu.

9. Vyplacení mimořádných odměn ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle pozměněného návrhu.

10. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

11. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

12. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

13. Podnájem bytu v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf pro manžele J. a J. Z. na dobu neurčitou.


Usnesení č. 109/2009
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Revitalizace veřejných prostranství – lokalita č. 2, Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 3. 2010.

2. Starostu města uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Úpravy prostranství v okolí Věžičky ve Varnsdorfu“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 3. 2010.

3. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – E. Thälmanna, Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 3. 2010.

4. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – Hradní, Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 3. 2010.

5. Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD „Úprava Zaječího potoka“, kterým se prodlužuje termín pro zpracování PD do 31. 3. 2010, resp. pro dokončení díla do 15. 5. 2010.

6. Starostu města, Ing. Josefa Poláčka, jako člena rady města funkcí zástupce vydavatele Hlasu severu.


Usnesení č. 110/2009
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Námitku k prodeji části p.p.č. 7106/2 v k.ú. Varnsdorf. 

 

 


ING. JOSEF POLÁČEK      MGR. PETR ŠMÍD
STAROSTA MĚSTA       MÍSTOSTAROSTA