Usnesení ze 71. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 16.12.2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o příspěvek neziskovému spolku Konečně šťastný domov, z.s. pro toulavé a opuštěné kočky na zajištění činnosti
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci 
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
1.04 Aktualizace vnitřního předpisu „Pokladní řád“
1.05 Žádost o přijetí účelově určeného daru pro Základní školu, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 019/2015 ,,Územní plán Varnsdorf“
3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
3.04 Návrh na stanovení platu řediteli Školní Jídelny Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o příspěvek neziskovému spolku Konečně šťastný domov, z.s. pro toulavé a opuštěné kočky na zajištění činnosti
Usnesení č. 610/2021
Rada města rozhodla neposkytnout spolku Konečně šťastný domov, z.s, Na vyhlídce 265/12, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01 Rumburk, IČ 26564149 finanční příspěvek na činnost.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 611/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 612/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů pro rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.04 Aktualizace vnitřního předpisu „Pokladní řád“
Usnesení č. 613/2021
Rada města rozhodla schválit vnitřní předpis „Pokladní řád“ účinný od 01.01.2022 dle předloženého návrhu.


1.05 Žádost o přijetí účelově určeného daru pro Základní školu, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 614/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 615/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 616/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 617/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. K. a panu M. S. na dobu určitou do 31.12.2022.


Návrh na prodloužení pronájmu sociálního bytu
Usnesení č. 618/2021
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/44, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. V. na dobu určitou do 31.12.2022. 


Návrh na pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 619/2021
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/35, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. N. na dobu určitou do 31.12.2022. 


2.02 Majetkové záležitosti

Ukončení nájemních smluv
Usnesení č. 620/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2021 ke dni 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 620/2021/2
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 83/1999 ke dni 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 620/2021/3
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2021 ke dni 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 620/2021/4
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 1/2015 ke dni 31.12.2021.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 621/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 832 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 842 a p. p. č. 843/2 vše v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – práva služebnosti 
Usnesení č. 622/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 340/1 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a CETIN a.s. (oprávněný), IČ 04084063 za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 3063
Usnesení č. 623/2021/1
Rada města rozhodla ukončit Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č. p. 3063, ul. Lesní ve Varnsdorfu uzavřenou dne 29.01.2021 s Krajskou majetkovou, p. o., IČ 00829048 k 31.12.2021.

a dále

Usnesení č. 623/2021/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor v objektu č. p. 3063, ul. Lesní ve Varnsdorfu. 


Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00070/2021 „Chodník – ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa“
Usnesení č. 624/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00070/2021 na akci „Chodník – ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa“ se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751, kterým se navyšuje cena díla o 93.326,10 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení díla do 17.12.2021.


Ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 625/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu o umístění reklamního poutače se společností Polymur, s.r.o., T. G. Masaryka 2707, 407 47  Varnsdorf, IČ 61325457 k 31.12.2021.

a dále 

Usnesení č. 625/2021/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 96 v k. ú. Varnsdorf k umístění reklamního poutače 2,5x10 m.


3. Různé

3.01 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 019/2015 ,,Územní plán Varnsdorf“
Usnesení č. 626/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 019/2015 ,,Územní plán Varnsdorf“ se společností SAUL s.r.o. Liberec, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec IV, IČ 43224229, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.09.2022. 


3.02 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 627/2021
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf TJ Slovan Varnsdorf z.s., oddíl šachy dle předloženého návrhu. 


3.03 Návrh na stanovení platu řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 628/2021
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Základní školy a Mateřské školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.04 Návrh na stanovení platu řediteli Školní Jídelny Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 629/2021
Rada města rozhodla stanovit plat řediteli Školní Jídelny Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu. 


3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 630/2021
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                     Jiří Sucharda    
starosta města                                               místostarosta města