Usnesení ze 70. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 02.12.2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.03 Odpis nedaňových pohledávek
1.04 Odpis daňových pohledávek
1.05 Návrh na uzavření SoD na administraci a management projektu ,,Svět, kde si sousedé pomáhají“
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Časový plán města Varnsdorf pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší v Zóně severozápad CZ04 (aktualizace 2020)
3.02 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
3.03 Ceník likvidace odpadů na rok 2022
3.04 Kapacita odpadových nádob přistavovaných k jednotlivým nemovitostem
3.05 Odvolání z funkce vedoucího OSVZ
3.06 Schválení rozpočtů na rok 2022 a rozpočtových výhledů na období 2023 – 2024 příspěvkových organizací
3.07 Smlouva o poskytování úklidové služby
3.08 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo, nemocnice)
3.09 Agentura pro sociální začleňování – Memorandum o spolupráci
3.10 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 563/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 564/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.


1.03 Odpis nedaňových pohledávek
Usnesení č. 565/2021
Rada města rozhodla odepsat pohledávku ve výši 938 Kč dle předloženého návrhu. 


1.04 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 566/2021
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  


1.05 Návrh na uzavření SoD na administraci a management projektu ,,Svět, kde si sousedé pomáhají“
Usnesení č. 567/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na administraci a management projektu ,,Svět, kde si sousedé pomáhají“ se společností GetBizDone, s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III-Jeřáb, IČ 08268835 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 568/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční panu D. H. do 31.12.2022.
 
a dále 

Usnesení č. 568/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční paní  Z. H. do 31.12.2022.

a dále

Usnesení č. 568/2021/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční paní D. A. do 31.12.2022.

a dále

Usnesení č. 568/2021/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční panu Fr. M. do 31.12.2022.

a dále 

Usnesení č. 568/2021/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční panu J. K. do 31.12.2022.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt na dobu neurčitou
Usnesení č. 569/2021
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu s paní S. N. a panem Z. H. na dobu neurčitou. 


Návrhy na pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 570/2021/1
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/33, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. S. 

a dále 

Usnesení č. 570/2021/2
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/33, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu V. P.
           

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 6845 a p. p. č. 6846 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 571/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6845 a p. p. č. 6846 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5714/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 572/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5714/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 573/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 573/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1519/98 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Varnsdorf, vhodné k výstavbě řadové garáže.


Žádost o prodej p. p. č. 682, p. p. č. 683, p. p. č. 684, p. p. č. 685 a p. p. č. 686, vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 574/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 682, p. p. č. 683, p. p. č. 684, p. p. č. 685 a p. p. č. 686 vše v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 1157 a p. p. č. 1155 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 575/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1155 a p. p. č. 1157 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 576/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 891 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem a následný prodej p. p. č. 2316/2, části p. p. č. 2624, části p. p. č. 2623, části p. p. č. 2622, části p. p. č. 2625/2, části p. p. č. 2616/3, části p. p. č. 2619, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 577/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést p. p. č. 2316/2, části p. p. č. 2624, části p. p. č. 2623, části p. p. č. 2622, části p. p. č. 2625/2, části p. p. č. 2616/3, části p. p. č. 2619 vše v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí části p. p. č. 3763 se stavbou č. p. 1093 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 578/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nenabýt 11/24 p. p. č. 3763 se stavbou č. p. 1093 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021434, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5342/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 579/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5342/10 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021250, DC_Varnsdorf, p. p. č. 670/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 580/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 670/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020902, DC_Varnsdorf, p. p. č. 4306/197 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 581/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4306/197 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011788, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5311/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 582/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 5311/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4013363, DC_Varnsdorf, p. p. č. 6877/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 583/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6877/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení č. 584/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 4859/1, p. p. č. 4887, p. p. č. 4788 a p. p. č. 4789 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 585/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 2189/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 1645 a p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 586/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 2491 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky pozemku p. č. 2489/1 a p. p. č. 2490 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 587/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4169 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky pozemku p. č. 4439/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD „Varnsdorf Studánka, kabelizace veřejného osvětlení – I. etapa“
Usnesení č. 588/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.04.2021 na akci „Varnsdorf Studánka, kabelizace veřejného osvětlení – I. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.04.2022.


Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD „Stavba dešťové kanalizace v ul. Kladenská, ul. P. Bezruče – 1. etapa“
Usnesení č. 589/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.08.2021 na akci „Stavba dešťové kanalizace v ul. Kladenská, ul. P. Bezruče – 1. etapa“ se společností SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČ 27195147, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.04.2022.


Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD „Veřejné osvětlení ulic Bratislavská, Tajchmanova, Novoměstská“
Usnesení č. 590/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2021 na akci „Veřejné osvětlení ulic Bratislavská, Tajchmanova, Novoměstská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.04.2022.


Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD „Rekonstrukce VO ul. Žitavská – 1. etapa“
Usnesení č. 591/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.05.2021 na akci „Rekonstrukce VO ul. Žitavská – 1. etapa“, se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.04.2022.


Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD „Veřejné osvětlení ul. Na Konci“
Usnesení č. 592/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2020 na akci „Veřejné osvětlení ul. Na Konci“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.04.2022.


Uzavření Dodatku č. 2 ke SoD „Veřejné osvětlení ul. Nezvalova – úsek od ul. Palackého k 14. MŠ“
Usnesení č. 593/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.08.2021 na akci „Veřejné osvětlení ul. Nezvalova – úsek od ul. Palackého k 14. MŠ“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.04.2022 a to za předpokladu schválení financování. 


Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Výstavba parkoviště u č. p. 3021 – č. p. 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf“
Usnesení č. 594/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.05.2021 na akci „Výstavba parkoviště u č. p. 3021 – č. p. 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf“ se společností MEŠ SERVIS, s.r.o., Vršovická 416/9, 101 00 Praha, IČ 02201917, kterým se mění celková cena díla na 2.514.386,46 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení stavby do 15.12.2021.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Celoplošné opravy chodníků mezi č. p. 3021 – č. p. 3022 na p. p. č. 3287/25 v k. ú. Varnsdorf “ 
Usnesení č. 595/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Celoplošné opravy chodníků mezi č. p. 3021 – č. p. 3022 a p. p. č. 3287/25 v k. ú. Varnsdorf“ se společností MEŠ SERVIS, s.r.o., Vršovická 416/9, 101 00 Praha, IČ 02201917 s celkovou cenou díla 366.958,66 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o souhlasu se stavbou „Dostavba proluky – prodejní galerie p. p. č. 134 v k. ú. Varnsdorf -  ul. Legií ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 596/2021
Rada města rozhodla udělit souhlas se stavbou „Dostavba proluky – prodejní galerie p. p. č. 134 v k. ú. Varnsdorf - ul. Legií ve Varnsdorfu“ za podmínky zajištění výměny vzduchu v nebytových prostorech č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu“.


Rozhodnutí o demolici objektu č. p. 1151 v ul. Západní ve Varnsdorfu 
Usnesení č. 597/2021
Rada města rozhodla zachovat tovární komín v ulici Západní a odstranit pouze stavbu bývalé textilní továrny. 


Uzavření Dodatku č. 1 ke SoD „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf“
Usnesení č. 598/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.09.2021 na akci „Přivaděč vodovodu PEHD 90 mm pro lokalitu Hrádek, Varnsdorf a splašková kanalizace ul. Pohraniční stráže, Varnsdorf“ uzavřené se Společností Varnsdorf (Vedoucí společník: VHS technology a.s., IČ 27347753, Chotějovice 166, 418 04 Světec, Společník: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ 18382550, Selská 517, 460 01 Liberec), kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.04.2022.


Návrh na zvýšení nájemného u městských bytů
Usnesení č. 599/2021/1
Rada města rozhodla stanovit cenu nájemného na 51 Kč/m2 obytné plochy u všech bytů se smlouvami na dobu neurčitou i pro smlouvy nové od 01.04.2022.

a dále

Usnesení č. 599/2021/2
Rada města rozhodla stanovit cenu nájmu 70 Kč/m2 v případě celkově zrekonstruovaných bytových jednotek od 01.01.2022.


Žádost o pronájem ubytovny č. p. 2984, ul. Západní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 600/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 2832/2 v k. ú. Varnsdorf s objektem ubytovny č. p. 2984, ul. Západní ve Varnsdorfu.


3. Různé

3.01 Časový plán města Varnsdorf pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší v Zóně severozápad CZ04 (aktualizace 2020)
Usnesení č. 601/2021
Rada města rozhodla schválit Časový plán města Varnsdorf pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší v ZÓNĚ SEVEROZÁPAD CZ04 (aktualizace 2020) dle předloženého návrhu.


3.02 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
Usnesení č. 602/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu č. 1210200005 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

  
3.03 Ceník likvidace odpadů na rok 2022
Usnesení č. 603/2021
Rada města rozhodla uzavřít „Přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.03.1999 – Ceník služeb od 01.01.2022“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s., IČ 25042149.


3.04 Kapacita odpadových nádob přistavovaných k jednotlivým nemovitostem
Usnesení č. 604/2021
Rada města rozhodla stanovit přistavovaný objem nádob na směsný komunální odpad na 25 litrů na osobu a týden a u osob zapojených do systému intenzivního třídění nebo tam, kde jsou přiděleny hnědé nádoby na bioodpad 20 litrů na osobu a týden. Tato kapacita může být navýšena, jsou-li proto závažné důvody dle předloženého návrhu. 


3.05 Odvolání z funkce vedoucího OSVZ
Usnesení č. 605/2021
Rada města rozhodla odvolat z funkce vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Varnsdorf Mgr. Josefa Fibigera.


3.06 Schválení rozpočtů na rok 2022 a rozpočtových výhledů na období 2023 – 2024 příspěvkových organizací
Usnesení č. 606/2021/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/9
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/10
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/11
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/12
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/13
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/14
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/15
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/16
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/17
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/18
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/19
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/20
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/21
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/22
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/23
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/24
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/25
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/26
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/27
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/28
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/29
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/30
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtových výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/31
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/32
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/33
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/34
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/35
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2022 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 606/2021/36
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2023 – 2024 v předloženém znění.


3.07 Smlouva o poskytování úklidové služby
Usnesení č. 607/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování úklidových služeb s firmou F. K. Varnsdorf služby s.r.o., IČO 25002384 dle předloženého návrhu.


3.08 Návrh na pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo, nemocnice)
Usnesení č. 608/2021
Rada města rozhodla schválit vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.09 Agentura pro sociální začleňování – Memorandum o spolupráci
Usnesení č. 609/2021
Rada města rozhodla neprodloužit spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.


3.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                           Jiří Sucharda    
starosta města                                  místostarosta města