Usnesení ze 70. schůze Rady města Varnsdorf,

 


 která se konala dne 12.12.2013 od 13:00 hod. ve spolkové místnosti v Knihovně Varnsdorf (zvýšené přízemí, od schodiště vlevo)

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.02 Odpis daňových nedoplatků
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
1.07 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2013 
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Příloha č. 21 k Dodatku č. 1 ze dne 31.12.2001 ke Smlouvě na svoz a likvidaci komunálních odpadů
3.02 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení ze dne 30.06.2006
3.03 Vyplacení finančních ocenění „Sportovec roku 2013“
3.04 Žádost o odvolání člena z Komise pro tělovýchovu a sport
3.05 Odvolání a jmenování manažera Komise prevence kriminality a protidrogového koordinátora
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu, Nám. E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 448/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Odpis daňových nedoplatků
Usnesení č. 449/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání daňových nedoplatků dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 450/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 451/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2013 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 452/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


1.07 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2013 
Usnesení č. 453/2013
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2013 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města


2.01 Bytové záležitosti

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 454/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 387/2013 ze dne 31.10.2013.


Žádost o pronájem garsoniér
Usnesení č. 455/2013/1
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu L. R. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 455/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. na dobu určitou do 31.12.2014. Náhradník pan D. Š. do 30.06.2014 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 2562/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 456/2013
Rada města rozhodla uzavřít s panem P. H. dodatek k smlouvě č. 30/2008, který navýší předmět nájmu o      47 m2 na části dnes evidované jako p. p. č. 2562/5 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 457/2013
Rada města rozhodla pronajmout J. W. p. p. č. 4818 v k. ú. Varnsdorf o výměře 671 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 458/2013
Rada města rozhodla pronajmout I. J. p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1114 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 459/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení č. 460/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a kabelové vedení NN na části p. p. č. 5211 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a M. M. a K. M., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná při podpisu smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, která bude uzavřena nejpozději do 2 kalendářních měsíců od dokončení stavby. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 461/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 260, p. p. č. 236, p. p. č. 255 a   p. p. č. 183/1 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 462/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 125 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 463/2013
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na akci č. IP-12-4004196, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN, který doplňuje bod č. I o pozemek: p. p. č. 3762 vše v k. ú. Varnsdorf, ostatní ujednání smlouvy se nemění.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 464/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 1928/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.100 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o prodej p. p. č. 4787 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 465/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4787 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 465/2013/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 4787 v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.


Nabytí č. p. 2526 na p. p. č. 249, p. p. č. 249, budovy bez č. p. na p. p. č. 250/5, p. p. č. 250/5, p. p. č. 240/1, p. p. č. 241, a 250/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 466/2013
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města nenabýt č. p. 2526 na p. p. č. 249, p. p. č. 249, budovy bez č. p. na p. p. č. 250/5, p. p. č. 250/5, p. p. č. 240/1, p. p. č. 241 a 250/1 vše v k. ú. Varnsdorf za cenu 4.908.640 Kč.


Žádost o vyhrazené parkovací místo
Usnesení č. 467/2013
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U3 1493 před domem č. p. 2524 ul. B. Němcové pro paní J. Š. s tím, že 50% nákladů spojených se zřízením parkovacího místa uhradí žadatel.


3. Různé

3.01 Příloha č. 21 k Dodatku č. 1 ze dne 31.12.2001 ke Smlouvě na svoz a likvidaci komunálních odpadů
Usnesení č. 468/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Přílohy č. 21 k Dodatku č. 1 ze dne 31.12.2001 ke Smlouvě na svoz a likvidaci komunálních odpadů.


3.02 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení ze dne 30.06.2006
Usnesení č. 469/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení ze dne 30.06.2006.


3.03 Vyplacení finančních ocenění „Sportovec roku 2013“
Usnesení č. 470/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety „Sportovec roku 2013“ dle předloženého návrhu.


3.04 Žádost o odvolání člena z Komise pro tělovýchovu a sport
Usnesení č. 471/2013
Rada města rozhodla odvolat pana Ing. O. Š. z funkce člena Komise pro tělovýchovu a sport na vlastní žádost.


3.05 Odvolání a jmenování manažera z Komise prevence kriminality a protidrogového koordinátora
Usnesení č. 472/2013/1
Rada města rozhodla odvolat Ing. P. Š. z funkce manažera Komise prevence kriminality na základě ukončené dohody o výkonu funkce.

a dále

Usnesení č. 472/2013/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Bc. R. C. do funkce manažera Komise prevence kriminality.

a dále

Usnesení č. 472/2013/3
Rada města rozhodla jmenovat paní Bc. R. C. do funkce protidrogového koordinátora.


3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 473/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 474/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 475/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrMARTIN LOUKA                                                                             KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                            místostarosta města