Usnesení ze 7. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

ze 7. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 8. 2. 2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Návrh ceny tepla pro rok 2007 
b) Návrh změny Statutu Hlasu severu
c) Informaci Ústřední inventarizační komise o průběhu fyzických inventur hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf
d) Žádost o použití městského znaku
e) Návrh na poskytnutí peněžního daru
f) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí IT služeb
g) Návrh na uzavření smlouvy s firmou Aspida s.r.o.
h) Žádost o schválení obměny hospodářského vozidla
i) Program IV. zasedání ZM

Usnesení č. 13/2007
Rada města rozhodla:
1. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2763/15, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. Bendovi na dobu určitou do 28. 2. 2008. 

2. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v č.p. 2741/57, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům L. a Z. Holubcovým na dobu určitou do 28. 2. 2008.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 3014/45, ul. K. Světlé, Varnsdorf panu ThMgr. J. Čunátovi na dobu určitou do 31. 12. 2007.

4. Pronajmout část p.p.č. 153 v k.ú. Varnsdorf o výměře 534 m2 panu J. Schrutkovi na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

5. Pronajmout část p.p.č. 4578/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 426 m2 paní V. Peškové na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

6. Ukončit NS č. 22/2001 na pronájem části p.p.č. 3340 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28. 2. 2007.

7. Zveřejnit záměr převést v k.ú. Varnsdorf:
- p.p.č. 4587/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4587/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- p.p.č. 4588/2 – ostatní plocha
- p.p.č. 4588/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 4589 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou v č.p. 786
- p.p.č. 4590/1 – zahrada
- p.p.č. 4591/4 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4591/3 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4591/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4591/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- p.p.č. 4594/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4594/1 – zahrada
- p.p.č. 4595 – ostatní plocha
- p.p.č. 4593 – vodní plocha
- p.p.č. 4592 – vodní plocha
- p.p.č. 4280/2 – zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez č.p.
- p.p.č. 4591/5 – zastavěná plocha a nádvoří s budovu bez č.p.
- p.p.č. 4280/1 – ostatní plocha.

7. Souhlasit s navrženou průměrnou cenou tepla z CZT dle návrhu.

8. Povolit použití znaku města Varnsdorf panu M. Javůrkovi pro potřeby kolektivu cyklistů Varnsdorf – „Cykloklub Varnsdorf“ na cyklistických dresech v období 2007 - 2008.

9. Poskytnout paní I. Jupové (pokladní na Hrádku) peněžitý dar dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 14/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Podnájem bytu 1+1 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf sl. M. Švecové pro paní M. Krausovou na dobu jednoho roku.

2. Statut Hlasu severu dle předloženého návrhu.

3. Obměnu hospodářského vozidla PO Nemocnici Varnsdorf.

4. Program IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 1. 3. 2007 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Usnesení č. 15/2007
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu Ústřední inventarizační komise o průběhu fyzických inventur hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31. 12. 2006.


Usnesení č. 16/2007
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí IT služeb s Ministerstvem dopravy ČR.

2. Starostu města podpisem smlouvy s firmou Aspida s.r.o. na prezentaci města v časopisu „Cestujeme po Čechách…“.

3. Pana F. Dlaska jako člena Rady města funkcí zástupce vydavatele Hlasu severu.

Usnesení č. 17/2007
Rada města rozhodla stanovit:
1. Finanční příspěvek za připojení na inženýrské sítě dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu za tři plánované rodinné domy na pozemcích p.p.č. 1451/7 a p.p.č. 1451/1 ve výši 91.829,- Kč/RD.

Ing. Josef Poláček      František Dlask
starosta města          místostarosta