Usnesení ze 7. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 12.02.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Vyhlášení výběrového řízení na údržbu zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce
3.02 Návrh na odvolání a nové jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
3.03 Návrh na odvolání člena redakční rady webových stránek města Varnsdorf
3.04 Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 (zápis do mateřských škol)
3.05 Návrh na finanční odměnu ředitelce MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
3.06 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015
3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy
ZM
3.08 Program rozvoje města Varnsdorf
3.09 Dohoda o narovnání
3.10 Informace z komisí města
3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.12 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 33/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2015 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 34/2015
Rada města rozhodlapronajmoutgarsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. P. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní M. P. do 31.12.2015. 2. náhradník paní H. P. do 31.12.2015. 


Žádost o pronájem bytů 1+3
Usnesení č. 35/2015
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní V. B. na dobu určitou do 31.03.2016. 1. náhradník paní E. K. do 31.12.2015.


Žádost o uzavření nové společné nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 36/2015
Rada města rozhodlauzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/23, ul. Kmochova ve Varnsdorfu s paní P. D. a panem O. U. na dobu určitou do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu v DPS č. p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 37/2015
Rada města rozhodlapronajmout garsoniéru v DPS č. p. 2970/15, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 31.03.2016 za podmínky, že bude využívat měsíčně pečovatelskou službu.


Žádost o pronájem bytu v DPS č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 38/2015
Rada města rozhodlapronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. R. na dobu určitou do 31.03.2016 za podmínky, že bude využívat měsíčně pečovatelskou službu.


Žádost o pronájem bytu v DPS č. p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 39/2015
Rada města rozhodlapronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. A. na dobu určitou do 31.03.2016 za podmínky, že bude využívat měsíčně pečovatelskou službu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 40/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení kanalizačního a vodovodního řadu na p. p. č. 8170/2, p. p. č. 556, p. p. č. 520/1, p. p. č. 512/5, p. p. č. 3040, p. p. č. 3036, p. p. č. 383 všev k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 41/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kabelového telekomunikačního vedení na p. p. č. 87/1, p. p. č. 87/26, p. p. č. 91/3 a p. p. č. 92/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 88 Kč/ m2 + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury, která bude vystavena na základě objednávky budoucího oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 42/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a kabelového vedení k VN na p. p. č. 520/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 9.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o pronájem parkovací plochy
Usnesení č. 43/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3758 k. ú. Varnsdorf.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 44/2015
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelového vedení NN na p. p. č. 5232/1 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o vypovězení nájemní smlouvy
Usnesení č. 45/2015
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu číslo 26/2008 na část p. p. č. 3173 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1519/32 a budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 1519/32 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 46/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/32 a budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 1519/32 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2165 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 47/2015
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2165 v k. ú. Varnsdorf ve výši 1.000 Kč.


Žádost o prodej části p. p. č. 4650 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 48/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4650 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6752 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 49/2015
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 6752 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 2836/2, části p. p. č. 2839/1, části p. p. č. 2849/4, části p. p. č. 2849/6, části p. p. č. 2849/7, č. p. 2819 na p. p. č. 2849/7, části p. p. č. 2849/10 a části p. p. č. 2919/34 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 50/2015
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 2836/2, část p. p. č. 2839/1, část p. p. č. 2849/4, část p. p. č. 2849/6, p. p. č. 2849/7, budovu s č. p. 2819 na p. p. č. 2849/7, část p. p. č. 2849/10 a část p. p. č. 2919/34 vše v k. ú. Varnsdorf za účelem výstavby soukromé mateřské školy TOS VARNSDORF a. s.


Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Usnesení č. 51/2015/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro odběrné místo č. p. 2755, ul. Západní v k. ú. Varnsdorf uzavřenou mezi městem Varnsdorf a společností SČVK a.s.

a dále

Usnesení č. 51/2015/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dohody o úhradě nákladů za spotřebovanou vodu (dodanou dle Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro odběrné místo č. p. 2755, ul. Západní v k. ú. Varnsdorf) uzavřenou mezi městem Varnsdorf a bytovou správou REGIA a.s.


Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě PNS Grosso s.r.o.
Usnesení č. 52/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 19.03.2010 uzavřené mezi městem Varnsdorf a PNS Grosso s.r.o., který se týká přefakturace za spotřebovanou vodu.


Uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě O2 Czech Republic, a.s.
Usnesení č. 53/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 03.04.2000 uzavřené mezi městem Varnsdorf a O2 Czech Republic, a.s., kterým se prodlužuje doba platnosti nájemní smlouvy na dalších 5 let, tj. do 30.04.2020.


Krátkodobý pronájem Klubu Střelnice
Usnesení č. 54/2015
Rada města rozhodla souhlasit s krátkodobým pronájmem Klubu Střelnice dle předložené dohody s úhradou 7.000 Kč za akci.


Uzavření smlouvy číslo Z_S24_12_8120044670 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
Usnesení č. 55/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy číslo Z_S24_12_8120044670 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené mezi městem Varnsdorf a ČEZ Distribuce, a.s.


RPS – Projekt regenerace panelového sídliště
Usnesení č. 56/2015/1
Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci do Programu podpory bydlení, Podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť 2015, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Projekt regenerace panelového sídliště Varnsdorf a dílčí etapu pro rok 2015 „RPS – VARNSDORF – III. etapa 2015“.

a dále

Usnesení č. 56/2015/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování projektu RPS – VARNSDORF – III. etapa 2015– se spolufinancováním města nejméně 30% rozpočtových nákladů projektu z rozpočtu města.


Odprodej palivového dřeva
Usnesení č. 57/2015
Rada města rozhodla stanovit cenu palivového dřeva z majetku města pro rok 2015 ve výši 600 Kč/m3 včetně DPH rovnaného dřeva u měkkých dřevin (olše, jíva, lípa, topol, jehličnany, jírovec atd.) a 800 Kč/m3 včetně DPH u tvrdých dřevin (dub, buk, jasan, javor, bříza, habr, atd.) bez dopravy.


3. Různé

3.01 Vyhlášení výběrového řízení na údržbu zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce
Usnesení č. 58/2015
Rada města pověřuje starostu města vyhlášením výběrového řízení na Údržbu vybrané veřejné zeleně ve Varnsdorfu a na Studánce dle pozměněného návrhu.


3.02 Návrh na odvolání a nové jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
Usnesení č. 59/2015/1
Rada města rozhodla odvolat Martina Havlíčka z pracovního místa vedoucího redaktora Hlasu severu.

a dále

Usnesení č. 59/2015/2
Rada města rozhodla jmenovat vedoucím redaktorem Hlasu severu Mgr. Michala Hallera.


3.03 Návrh na odvolání člena redakční rady webových stránek města Varnsdorf
Usnesení č. 60/2015
Rada města rozhodla odvolat Martina Havlíčka z redakční rady webových stránek města Varnsdorf.


3.04 Podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 (zápis do mateřských škol)
Usnesení č. 61/2015
Rada města rozhodla schválit termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.


3.05 Návrh na finanční odměnu ředitelce MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 62/2015
Rada města rozhodla schválit poskytnutí finanční odměny paní Mgr. Veronice Strolené, ředitelce MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO, při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu.


3.06 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015
Usnesení č. 63/2015
Rada města rozhodla nesouhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2015 dle předloženého návrhu.


3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy
ZM
Usnesení č. 64/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.08 Program rozvoje města Varnsdorf
Usnesení č. 65/2015
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s Mgr. Filipem Mágrem, Příkrá 874/9, 408 01 Rumburk, IČ 86725661 na zpracování dokumentu ,,Program rozvoje města Varnsdorf“ na dotační programovací období fondů dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle předloženého návrhu.


3.09 Dohoda o narovnání
Usnesení č. 66/2015
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 42/2013 RM ze dne 14.02.2013.

3.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 67/2015
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.12 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 68/2015
Rada města rozhodla schválit program na IV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.02.2015 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)5. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                           Josef Hambálek
starosta města                                                                      místostarosta města