Usnesení ze 7. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 24. 3. 2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Žádosti o finanční příspěvek
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Návrh na jmenování předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání
b) Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
c) Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2011
d) Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2011 
e) Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory za rok 2010
f) Návrh na schválení změn Statutu Centra sociálních služeb Varnsdorf
g) Návrh platu ředitele Městského divadla Varnsdorf, Partyzánů 1442
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
j) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
k) Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

a) Žádosti o finanční příspěvek
Usnesení č. 110/2011/1
Rada města rozhodla poskytnout Klubu českých turistů Krásná Lípa finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na akci Eurorando 2011 „Voda ze střechy Evropy – prameny Křinice“.

a dále:

Usnesení č. 110/2011/2
Rada města rozhodla neposkytnout společnosti PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o. finanční příspěvek na provozní náklady.

2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 111/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení v domě č.p. 2970/47, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům Z. a J. Ž.


b) Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p.p.č. 4787 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 112/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č. 4787 v k.ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 112/2011/2
Rada města rozhodla doporučit ZM převést p.p.č. 4787 v k.ú. Varnsdorf za cenu 250,- Kč/m2.

a dále:

Usnesení č. 112/2011/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na zaměření skutečné hrany p.p.č. 4787 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p.p.č. 1566/3 a p.p.č. 1561 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 113/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č. 1566/3, p.p.č. 1561 a budovu bez č.p. na p.p.č. 1566/3 vše v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p.p.č. 817 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 114/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p.p.č. 817 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p.p.č. 2421 a části p.p.č. 2416 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 115/2011/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č. 2421 v k.ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 115/2011/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2416 v k.ú. Varnsdorf.
Žádost o prodej p.p.č. 2523/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 116/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2523/1 v k.ú. Varnsdorf.

Žádosti o ukončení pronájmu
Usnesení č. 117/2011/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 15/2008 na pronájem části p.p.č. 1519/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2011.

a dále:

Usnesení č. 117/2011/2
Rada města rozhodla ukončit NS č. 14/2009 na pronájem části p.p.č. 6651/4 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2011.

a dále:

Usnesení č. 117/2011/3
Rada města rozhodla ukončit NS č. 39/2007 na pronájem části p.p.č. 4818 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2011.

a dále:

Usnesení č. 117/2011/4
Rada města rozhodla ukončit NS č. 13/2009 na pronájem části p.p.č. 7667/1 a části p.p.č. 7696 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 3. 2011.

Žádost o pronájem p.p.č. 34/10 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 118/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 34/10 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p.p.č. 2527 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 119/2011
Rada města rozhodla pronajmout část p.p.č. 2527 v k.ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok a 37 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní E. Š. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p.p.č. 92/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2011
Rada města rozhodla pronajmout část p.p.č. 92/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 za účelem užívání parkovací a obslužné plochy za cenu 10,- Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let.

Souhlas s podnájmem pronajatých pozemků
Usnesení č. 121/2011
Rada města rozhodla udělit souhlas nájemci Moto sport klub Varnsdorf v AČR s podnájmem pozemků dle smlouvy č. 9/2009 pro pana B. P.

Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
Usnesení č. 122/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM nabýt bytovou jednotku č. 2761/9 v budově se vchodem č.p. 2761, včetně odpovídajícího podílu společných prostor budovy a včetně odpovídajícího podílu st.p.č. 6204/7 vše v k.ú. Varnsdorf od paní A. B. za cenu 69.752,- Kč.

Žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 123/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 3420 v k.ú Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p.p.č. 3432/10 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále:

Usnesení č. 123/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky elektřiny na p.p.č. 3420 v k.ú Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále:

Usnesení č. 123/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby komunikačního zařízení na p.p.č. 4204/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Zřízení přechodu pro chodce u ZŠ Východní
Usnesení č. 124/2011
Rada města rozhodla souhlasit se zřízením přechodu pro chodce u ZŠ Východní.

Návrh na uzavření smlouvy o nájmu vodního díla „Varnsdorf – jednotná gravitační kanalizace v ul. Husova“
Usnesení č. 125/2011
Rada města rozhodla pronajmout vodní dílo „Varnsdorf – jednotná gravitační kanalizace v ul. Husova“ akciové společnosti Severočeská vodárenská společnost za roční nájemné ve výši 1,- Kč bez DPH na dobu určitou – do doby prodeje předmětu nájmu nájemci.

Návrh přejímky dokončené stavby „Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf“
Usnesení č. 126/2011
Rada města rozhodla převzít celou stavbu: Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf k 15. 8. 2011.

Návrh na prodej objektů poliklinik č.p. 3013, 3012, 3063 a 1254 ve Varnsdorf
Usnesení č. 127/2011/1
Rada města rozhodla doporučit ZM zařadit do seznamu objektů v majetku města Varnsdorf určených k prodeji, který tvoří přílohu č. 1 k Zásadám prodeje nemovitostí z majetku Města Varnsdorf objekty č.p. 3013, 3012, 3063 a 1254 ve Varnsdorfu.

a dále:

Usnesení č. 127/2011/2
Rada města rozhodla doporučit ZM nezařadit do seznamu objektů v majetku města Varnsdorf určených k prodeji, který tvoří přílohu č. 1 k Zásadám prodeje nemovitostí z majetku Města Varnsdorf objekt č.p. 1954 ve Varnsdorfu


3. Různé

a) Návrh na jmenování předsedkyně Komise pro výchovu a vzdělávání
Usnesení č. 128/2011
Rada města rozhodla jmenovat do funkce předsedy Komise pro výchovu a vzdělávání paní Mgr. I. P. na volební období 2010 – 2014. 

b) Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
Usnesení č. 129/2011
Rada města rozhodla jmenovat konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Základní školy Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

c) Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2011
Usnesení č. 130/2011
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2011 dle předloženého návrhu.

d) Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro rok 2011
Usnesení č. 131/2011
Rada města rozhodla doporučit ZM schválit finanční příspěvek v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadatelům dle předloženého návrhu v hodnotícím protokolu.

e) Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory za rok 2010 
Usnesení č. 132/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf za rok 2010 a doporučuje ZM souhlasit s navrženými opatřeními.

f) Návrh na schválení změn Statutu Centra sociálních služeb Varnsdorf
Usnesení č. 133/2011
Rada města rozhodla schválit změnu Statutu Centra sociálních služeb Varnsdorf dle předloženého návrhu s platností od 1. 4. 2011. 

g) Návrh platu ředitele Městského divadla Varnsdorf, Partyzánů 1442
Usnesení č. 134/2011
Rada města rozhodla schválit výši platu pro ředitele Městského divadla Varnsdorf, Partyzánů 1422, příspěvková organizace dle pozměněného návrhu.

h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
Usnesení č. 135/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 136/2011
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

j) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 137/2011
Rada města rozhodla schválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Rampušačka – městská akce“ na otevřeném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.

k) Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 138/2011
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.02 Žádost Oblastní charity Rumburk o poskytnutí příspěvku na ,,asistenční službu pro rodiny s dětmi“ na rok 2011 ve výši 100.800 Kč
5.03 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy č. II. projektu Podpora terénní práce na rok 2011 vyhlášené Úřadem vlády ČR
5.04 Zpráva o vyúčtování příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf – uzavření programu podpory r. 2010
5.05 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
pro rok 2011
5.06 Schválení členských příspěvků


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka        Karel Dubský
starosta města     místostarosta