Usnesení ze 69. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 5. 11. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
   a) Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2009 
2. Převody majetku města
3. Různé
   a) Informaci JUDr. Ruthové týkající se Červeného kostela
   b) Návrh TOSu VARNSDORF a.s. na společnou podporu varnsdorfského fotbalu
   c) Grantový program města Varnsdorf pro rok 2010
   d) Výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2009
   e) Plán zimní údržby města na období 2009 – 2010 
   f) Žádost o použití znaku města
   g) Program na ZM

Usnesení č. 95/2009
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/3, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní E. R. na dobu určitou do 31. 12. 2010. Náhradníkem je paní M. S..

2. Vypovědět NS č. 15/2004 na pronájem části p.p.č. 5479/1 v k.ú. Varnsdorf.

3. Vypovědět NS č. 38/2004 na pronájem části p.p.č. 5479/1 v k.ú. Varnsdorf.

4. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojek plynu, kanalizace a elektřiny na p.p.č. 2032 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 2031/2 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

5. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p.p.č. 5065/1, p.p.č. 5323 a p.p.č. 5342/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč/m2. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

6. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav STL plynovodu na p.p.č. 7721/5 a p.p.č. 1012 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč/m2. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

7. Pronajmout p.p.č. 30/7 v k.ú. Varnsdorf o výměře 22 m2 paní K. J. na dobu neurčitou za účelem užívání pozemku pod garáží za cenu 10,- Kč/m2/rok.

8. Ukončit NS č. 6/2007 na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 11. 2009.

9. Ukončit NS č. 15/2000 na pronájem části p.p.č. 892 v k.ú. Studánka ke dni 31. 12. 2009.

10. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav STL plynovodu na p.p.č. 3331, p.p.č. 3360, p.p.č. 3300, p.p.č. 3463, p.p.č. 3613/1, p.p.č. 3572, p.p.č. 3557, p.p.č. 3536, p.p.č. 3420, p.p.č. 3431, p.p.č. 3407, p.p.č. 3383, p.p.č. 3341 a p.p.č. 3782 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč/m2. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

11. Doporučit ZM vydat OZV č. 4/2009 o změně OZV č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

12. O postupu na projektu Rekonstrukce CSSU dle varianty č. 2).

13. Zařadit objekty na p.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf včetně pozemků do seznamu objektů určených k prodeji (příloha č. 1) a prodávat dle Zásad prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

14. Povolit použití znaku města Varnsdorf Oddílu silového trojboje Varnsdorf o.s. při soutěžích na oblečení členů do 31. 12. 2010.

Usnesení č. 96/2009
Rada města rozhodla schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

2. Grantový program města Varnsdorf pro rok 2010 dle předloženého návrhu OŠKT.

3. Ověřené výstupy z veřejného projednání – Fóra Zdravého města Varnsdorf 2009. 

4. Plán zimní údržby města na období 2009 – 2010 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.

5. Program na XXIX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26. 11. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


Usnesení č. 97/2009
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou EVČ s.r.o., Pardubice na akci „Horkovodní přípojka pro objekt ABX, ul. Dvořákova, Varnsdorf“ za podmínek dle nabídky ze dne 22. 10. 2009. 

2. Starostu města uzavřením smlouvy pro stanovení podmínek při realizaci výstavby FTE na pozemcích dotčených skládkou po odsouhlasení městské právničky JUDr. Ruthové.

Usnesení č. 98/2009
Rada města rozhodla uložit:
1. Tajemníkovi MěÚ zadat příslušným vedoucím odborů odpovědnost za zpracování výstupů k řešení ověřených problémů pro jednotlivé oblasti Plánu zdraví a kvality života a seznámit s nimi občany na Fóru Zdravého města 2010. 


Usnesení č. 99/2009
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej objektů na p.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf včetně pozemků ve výši 1.000.000,- Kč.


Usnesení č. 100/2009
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 74/2009/6 ze dne 3. 9. 2009.

Usnesení č. 101/2009
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Návrh TOSu VARNSDORF a.s. na společnou podporu varnsdorfského fotbalu.

 

Ing. Josef Poláček     Karel Dubský
starosta města         místostarosta