Usnesení ze 68. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 22. 10. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Poskytnutí souhlasu k přijímání finančních darů pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
b) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací
b) Doplnění programu na zasedání ZM


Usnesení č. 90/2009
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, souhlas k přijímání finančních darů účelově neurčených v roce 2009 dle předloženého návrhu.

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3014/53, ul. K. Světlé, Varnsdorf manželům D. a V. M. na dobu určitou do 31. 12. 2010.

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. B. K. na dobu určitou do 31. 12. 2010.

4. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/47, ul. Kovářská, Varnsdorf sl. A. B. do 31. 10. 2010.

5. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN na p.p.č. 4549/2, p.p.č. 4552, p.p.č. 4554/3 a p.p.č. 4554/1 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 5.950,- Kč, z toho základ činí 5.000,- a 19% daň činí 950,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

6. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 786 v k.ú. Varnsdorf.

7. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 6931/1 v k.ú. Varnsdorf.

8. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4364 v k.ú. Varnsdorf.

9. Doporučit ZM převést za 80,- Kč/m2.

10. Doporučit ZM nabýt p.p.č. 1784, p.p.č. 1785, p.p.č. 1786, p.p.č. 1787/1 a p.p.č. 1787/2 vše v k.ú. Varnsdorf do vlastnictví města za 150,- Kč/m2 a stavbuna p.p.č. 1787/2 dle znaleckého posudku.

11. Pronajmout část p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 235 m2 panu P. T. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

12. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojek vody a kanalizace na p.p.č. 1761 v k.ú. Varnsdorf a podzemní el. přípojky na p.p.č. 1761 a p.p.č. 1847 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 1812 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

13. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemní el. přípojky a kanalizační přípojky na p.p.č. 3874 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 3806/18 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

14. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7999/1, p.p.č. 8003/13, p.p.č. 8003/14, p.p.č. 8003/19 a p.p.č. 8003/20 vše v k.ú. Varnsdorf.

15. V souladu s § 82, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vyzvat uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, tj. CL-EVANS, s.r.o., Česká Lípa k uzavření SoD na akci Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf.

16. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k.ú. Varnsdorf včetně stavebních objektů.

17. Zvýšit nájemné za nebytové prostory k provozování lékárny v č.p. 1954 ve Varnsdorfu o 6,3 %.

18. Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 32 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 91/2009
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

4. Vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5. Doplnění programu na XXVIII. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Předání nemovitého majetku do majetku města Varnsdorf
3.02 Změna č. 3 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf
3.03 Návrh na změnu kapacity Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín,
příspěvková organizace
3.04 Žádost PO Nemocnice Varnsdorf ve věci pořízení nového sanitního vozu
3.05 Žádost o poskytnutí dotace na program „Podpory terénní práce 2010“


Usnesení č. 92/2009
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou CL-EVANS, s.r.o., Bulharská 1557 470 02 Česká Lípa, IČ 26768607 na akci Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu, Západní č.p. 3083, Varnsdorf (I. a II. etapa) s cenou díla 74.373.247,- Kč včetně DPH za předpokladu schválení financování akce zastupitelstvem města.

2. Starostu města uzavřením SoD se stavební společností HORÁK s.r.o. Děčín na vybudování venkovní kanalizace v Nemocnici Varnsdorf s cenou díla 739.621,- Kč vč. DPH.


Usnesení č. 93/2009
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej p.p.č. 4306/2, 4305/3, 4306/3, 4306/15, 4306/6, 4306/7, 4306/8, 4306/9, 4306/10, 4306/11, 4306/12, 4306/13 a 4306/14 včetně všech stavebních objektů vše v k. ú. Varnsdorf na 1.500.000,- Kč.

 

Usnesení č. 94/2009
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 60/2009/10 ze dne 25. 6. 2009. 

Ing. Josef Poláček       Mgr. Petr Šmíd
starosta města           místostarosta