Usnesení ze 67. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 8. 10. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o prominutí poplatku z prodlení
b) Zpracování rozpočtu města Varnsdorf na rok 2010
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací
b) Žádosti o použití znaku města
c) Program na ZM

Usnesení č. 84/2009
Rada města rozhodla:
1. Prominout penále za dlužné nájemné v částečné výši dle předloženého návrhu za podmínky úhrady dluhu do 31. 3. 2010. 

2. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3014/47, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní B. F. na dobu určitou do 31. 12. 2010. Náhradník je paní A. K..

3. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/11, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. Č. na dobu určitou do 31. 12. 2010. Náhradník je sl. D. L..

4. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/10, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. D. do 31. 12. 2010.

5. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/6, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům T. a A. K. do 31. 12. 2010.

6. Nevyhovět žádosti paní I. K. o částečnou úhradu doplatku za vyúčtování plynu.

7. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 3287/32 a na p.p.č. 3287/35 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.100,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vedlejší smluvní účastník.

8. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojek pitné vody, kanalizace, plynovodu a elektřiny na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5509/1 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

9. Pronajmout část p.p.č. 7019 v k.ú. Varnsdorf o výměře 3.900 m2 panu M. J. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pastvy a to za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

10. Pronajmout část p.p.č. 614/1 v k.ú. Studánka o výměře 400 m2 paní K. Č. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

11. Ukončit NS č. 10/1998 a č. 82/1999 panu M. D. na pronájem p.p.č. 813/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2009.

12. Pronajmout p.p.č. 813/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 2.210 m2 panu M. D. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

13. Ukončit NS č. 38/2002 na pronájem st.p.č. 30/7 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2009.

14. Zveřejnit záměr pronajmout st.p.č. 30/7 v k.ú. Varnsdorf.

15. Ukončit NS č. 78/2004 na pronájem části p.p.č. 6353/9 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2009.

16. Povolit použití znaku města Varnsdorf Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na jejich internetových stránkách.

17. Povolit použití znaku města Varnsdorf společnosti S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o. ve Velké turistické encyklopedii Ústeckého kraje.

18. Prodloužit dobu nájmu nebytových prostor v č.p. 512 ve Varnsdorfu Základní umělecké škole Varnsdorf do 30. 6. 2010.


Usnesení č. 85/2009
Rada města rozhodla schválit:
1. Aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj dle předloženého návrhu.

2. Harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro přípravu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Podnájem bytu 1+1 v domě č.p. 2740/29, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. G. K. pro pana P. F. a sl. R. Č. do 31. 10. 2011.

4. Časový plán k provedení roční řádné inventarizace dle předloženého návrhu.

5. Program na XXVIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 22. 10. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


Usnesení č. 86/2009
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy na rozšíření stávajícího městského kamerového dohlížecího systému s firmou Perfected s.r.o. Brno s cenou díla 322.931,- Kč.

2. Tajemníka městského úřadu Varnsdorf vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce „vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy“ s termínem možného nástupu od 1. 1. 2010. 


Usnesení č. 87/2009
Rada města rozhodla stanovit:
1. Nájemné od 1. 7. 2010 PO Ústeckého kraje Základní umělecké škole Varnsdorf za užívání nebytových prostor v objektu č.p. 512 k činnosti základní umělecké školy ve výši 100,- Kč/rok/m2.


Usnesení č. 88/2009
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 74/2009/15 ze dne 3. 9. 2009.

2. Usnesení RM č. 80/2009/12 ze dne 24. 9. 2009.

3. Usnesení RM č. 65/2009/29 ze dne 23. 7. 2009. 


Usnesení č. 89/2009
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Bc. P. D. do funkce předsedy, J. Č., P. Š., Ing. P. B., E. K. do funkce členů Ústřední inventarizační komise.

2. J. Č. do funkce předsedy, E. K., P. V. do funkce členů a J. J. do funkce náhradního člena Likvidační komise.

 

Ing. Josef Poláček     Mgr. Petr Šmíd

starosta města         místostarosta