Usnesení ze 66. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 24. 9. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Žádost o pověření
b) Žádost o finanční příspěvek na provozování internetových stránek
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617
d) Zprávu pro radu města ke Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
b) Zrušení obecně závazné vyhlášky – Tržní řád
c) Zajištění činnosti školních družin ve Varnsdorfu v době školních prázdnin
d) Výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469
e) Žádost Obce Dolní Podluží o snížení poplatku za neinvestiční náklady
f) Návrh na mimořádné odměny ředitelům příspěvkovým organizací
g) Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací z účelové vázané dotace MŠMT
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
k) Doplnění programu na zasedání ZM

Usnesení č. 80/2009
Rada města rozhodla:
1. Neposkytnout občanskému sdružení Centred o.s. finanční příspěvek na provoz internetových stránek.

2. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav zemního kabelu NN na p.p.č. 7706 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

3. Nezveřejnit záměr převést části p.p.č. 4196 a p.p.č. 4206 vše v k.ú. Varnsdorf.

4. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4751/2 v k.ú. Varnsdorf.

5. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 4305/3 v k.ú. Varnsdorf.

6. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4590/2 v k.ú. Varnsdorf.

7. Doporučit ZM převést za cenu ve výši všech nákladů s tím spojených (28.900,- Kč).

8. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 694 v k.ú. Varnsdorf.

9. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4067 v k.ú. Varnsdorf.

10. Pronajmout část p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 300 m2 panu D. A. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok.

11. Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 9/2009 a tím pronajmout Moto sport klubu Varnsdorf v AČR p.p.č. 8045 v k.ú. Varnsdorf o výměře 3.413 m2 na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

12. Ukončit NS č. 1/2000 na pronájem p.p.č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2009.

13. Ukončit NS č. 20/2007 na pronájem p.p.č. 1096 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2009.

14. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav horkovodu na p.p.č. 2314 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a Ústecký kraj (povinný) za jednorázovou úhradu v částce určené podle ceníku, který bude nedílnou součástí smlouvy. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

15. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodu na p.p.č. 3404/1 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníky p.p.č. 3404/1 (povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


16. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 608 v k.ú. Studánka mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 638 v k.ú. Studánka (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

17. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 7078 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 7142/5 a p.p.č. 7142/1 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

18. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního řadu na p.p.č. 7078 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky veřejných řadů vodovodu a kanalizace (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

19. Souhlasit s demolicí stavby na p.p.č. 4590/2 v k.ú. Varnsdorf.

20. Souhlasit s prodloužením dočasnosti stavby „Prodejní stánek na p.p.č. 2599/1 v k.ú. Varnsdorf“ do 30. 9. 2012.

21. Souhlasit se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na části p.p.č. 454 a 489 v k.ú. Studánka.

22. Podle § 81 odst. 1b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu Západní č. p. 3083 Varnsdorf“ uchazeči – Unistav a. s., Příkop/6, 602 00 Brno, IČ: 00531766 a to v souladu s doporučením hodnotící komise o výsledku hodnocení nabídek ze dne 14. 9. 2009.

23. Povolit výjimku z počtu žáků v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace pro školní rok 2009/2010 dle předloženého návrhu.

24. Nevyhovět žádosti Obce Dolní Podluží o snížení poplatku za neinvestiční náklady na docházku žáka do Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace ve školním roce 2008/2009.


Usnesení č. 81/2009
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

2. Změnu organizační struktury OSVaZ dle předloženého návrhu.

3. Vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf z „Prostředků rozvojového programu určených MŠMT na nenárokové složky pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ (UZ 33005) dle předloženého návrhu.

4. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předložené návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

7. Doplnění programu na XXVII. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:
3.01 Zpráva o rozboru dluhů, dlužníků a dlužných částek na nájemném a službách
v městských bytech za 1. pololetí roku 2009
3.02 Změna č. 2 zřizovací listiny PO Městské divadlo Varnsdorf
3.03 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf


Usnesení č. 82/2009
Rada města rozhodla pověřit:
1. Ing. V. H., vedoucí ekonomického odboru zastupováním města Varnsdorf v souvislosti s veškerými podávanými návrhy a přihláškami k soudu, kde oprávněným bude „Město Varnsdorf, IČ 00261718, zastoupené Městským úřadem, ekonomickým odborem, Ing. V. H.“ a k podpisům těchto návrhů a přihlášek.

2. Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2010 zajištěním veškerého provozu školní družiny v době školních prázdnin pro všechny děti 1. až. 7. tříd základních škol města Varnsdorf za podmínek dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 83/2009
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 77/2007/1 ze dne 13. 9. 2007. 

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 34/1998 (tržní řád) schválenou Radou města Varnsdorf dne 27. 8. 1998. 

3. Usnesení RM č. 31/2008/51 ze dne 27. 3. 2008 k 31. 12. 2009. 

Ing. Josef Poláček            Mgr. Petr Šmíd

starosta města                místostarosta