Usnesení ze 64. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 12. 8. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

 

 

Rada města projednala:

1.      Převody majetku města

 

 

Usnesení č. 71/2009

Rada města rozhodla:

1.      Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy komunikací ul. Táborská a na Studánce.

 

2.      Vyhlásit výběrové řízení na akci celoplošné opravy chodníků od náměstí po most v ul. Legií v žulové mozaice oboustranně.

3.      Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 4256 – vodní plocha v k.ú. Varnsdorf.

4.      Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Energetické úspory v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180“ do výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí – Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie; oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry; podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

5.      Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Energetické úspory v Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180“ - se spolufinancováním města ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním financování vlastního podílu vzhledem k celkovým výdajům na projekt z rozpočtu města, tj. ve výši 2.994.425,- Kč.

6.     Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu Mgr. J. K. na dobu určitou do 30. 4. 2010.

7.      O přidělení veřejné zakázky „Propagační materiály včetně grafického manuálu“ – dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči – M studio, Nám. Dobrovského 382, 408 01, Rumburk, IČ: 68279353 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 

Usnesení č. 72/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/2009/173 – 20 s firmou WAKOS s.r.o. Rumburk, kterým se navyšuje cena díla o 134.502,- Kč vč. DPH.            

 

2.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/09 – 24  s firmou STAMO spol. s r.o. Děčín, kterým se navyšuje cena díla o 240.000,- Kč vč. DPH a kterým se mění termín dokončení do 14. 9. 2009.

 

 

Usnesení č. 73/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Smlouvu č. 08014336 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP, podepsanou zástupcem Fondu dne 3. 8. 2009 a zároveň pověřit starostu města jejím podpisem.

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                              místostarosta