Usnesení z 6. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 6. zasedání Rady města Varnsdorf, které se konalo
v úterý dne 14. ledna 2003 od 13:00 hod. v kanceláři starosty


 

Rada města projednala:

 1. Převody majetku města
 2. Finanční záležitosti
  a)      Návrh na zpracování Daňového přiznání právnických osob za rok 2002
  b)      Návrh na zpracování Rozboru hospodaření města za rok 2002
  c)      Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/99 k cestovním náhradám
  d)      Žádost ZUŠ Varnsdorf o finanční příspěvek
 3. Různé
  a)      Informace ve věci majektoprávních vztahů k areálu cihelny Varnsdorf
  b)      Návrh na vyplacení odměn členům RM a předsedům komisí RM za IV. čtvrtletí 2002 a návrh na vyplacení finančního příspěvku členům komisí RM
  c)      Používání soukromých osobních automobilů na služební cesty
  d)      Seznam pracovníků MěÚ Varnsdorf
  e)      Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách
  f)        Návrh na rekonstrukci závěsného zařízení lustrů ve Studentském klubu Střelnice
  g)      Žádost ZUŠ Varnsdorf o opravu podlahy výstavní síně v č.p. 512
  h)      Nabídka TV RTM Liberec na zpracování prezentačního filmu města
  i)        Návrh ve věci provozování Městského informačního střediska
  j)        Návrh na odvolání a jmenování předsedů, členů a tajemníků komisí RM pro volební období 2002 – 2006 a návrh na zrušení komisí RM
  k)      Vydání Osvědčení členovi Zastupitelstva města Varnsdorf
  l)        Program III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
  m)    Zpráva ústřední inventarizační komise k o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků města
  n)      Poděkování RM za organizaci městských akcí

Usnesení č. 1/2003

Rada města rozhodla:

 1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu R. Bártovi a sl. S. Proftové (náhradníkem bude paní J. Hladíková).
 2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. Slovákové (náhradníkem bude sl. G. Kubálková).
 3. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Vlčkové na dobu určitou do 31. 12. 2003. 
 4. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf sl. V. Pošvové na dobu určitou do 31. 12. 2003. 
 5. Podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu 1+3 v č.p. 479, ul. Melantrichova, Varnsdorf proti manželům H. a J. Hykšovým.
 6. Podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu 1+3 v č.p. 1724, ul. Seifertova, Varnsdorf proti manželům J. a A. Podolanovým.
 7. Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Bužíkové.
 8. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní J. Sobotkovou na dobu určitou do 30. 6. 2003. 
 9. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf s paní J. Plieštikovou na dobu určitou do 30. 6. 2003. 
 10. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2801, ul. Pražská, Varnsdorf s panem P. Cupalem na dobu určitou do 30. 6. 2003. 
 11. Neuzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní M. Giňovou.
 12. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+1, ul. Kovářská, Varnsdorf proti manželům M. a I. Kovačovým.
 13. Nezastavit soudní řízení ve věci vyklizení bytu 1+1 v č.p. 2843, ul. Žitavská, Varnsdorf proti paní E. Havelkové.
 14. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 1351, ul. Hradní, Varnsdorf s panem J. Sobotkou na dobu určitou do 30. 6. 2003. 
 15. Pokračovat v zahájeném soudním řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+2 v č.p. 889, ul. žitavská proti paní T. Mikušové.
 16. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 4605/2 v k.ú. Varnsdorf.
 17. Ukončit nájemní smlouvu č. 109/2000 na pronájem pozemku č. 4605/2 v k.ú. Varnsdorf, a to na základě žádosti nájemce k 31. 12. 2002. 
 18. Pronajmout p.p.č. 2577 o výměře 388 m2  v k.ú. Varnsdorf panu Vu Thi Thu Hanh za cenu 1,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem udržování parku dle požadavků pronajímatele.
 19. Pronajmout p.p.č. 87/25 o výměře 2 009 m2 v k.ú. Varnsdorf BILLA Reality s.r.o.  za cenu 1,- Kč/rok na dobu určitou do 12. 8. 2047 za účelem užívání veřejného parkoviště.
 20. Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v nájemní smlouvě č. 11/01/1 na pronájem pozemku č. 5315/1 v k.ú. Varnsdorf, a to do 23. 4. 2003. 
 21. Pronajmout sportovní a rekreační areál koupaliště ve Varnsdorfu panu V. Tučkovi na dobu určitou do 31. 12. 2008 za cenu 365,- Kč/rok.
 22. Zveřejnit záměr pronajmout střešní prostory na autobusovém nádraží nám. E. Beneše ve Varnsdorfu za účelem vytvoření prostoru pro umístění reklam.
 23. Ukončit nájem sklepní místnosti o výměře 11,24 m2 v č.p. 987 ve Varnsdorfu panu B. Šandovi.
 24. Pronajmout garáž na p.p.č. 406/2 v k.ú. Varnsdorf paní J. Šerešové na dobu neurčitou za cenu 500,00 Kč/měsíc.
 25. Zveřejnit záměr pronajmout objekt na p.p.č. 1160 v k.ú. Varnsdorf v areálu bývalých kasáren.
 26. Uzavřít dodatek č. 3 ve výši 588 164,- Kč a dodatek č. 4 ve výši 101 605,- Kč ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 23. 10. 2002 na akci Nemocnice Varnsdorf – změna využití křídla dětského oddělení
 27. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy na zpracování Daňového přiznání právnických osob za město Varnsdorf za rok 2002 s daňovým poradcem Ing. P. Lampou.
 28. Pověřit zástupce města v dozorčí radě TSmV s.r.o. a v dozorčí radě a.s. REGIA k předložení rozboru jejich hospodaření za rok 2002 k rukám tajemníka MěÚ do 10. 3. 2003. 
 29. Poskytnout Základní umělecké škole Varnsdorf finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na 4. ročník regionální přehlídky tanečních orchestrů Jazzová středa.
 30. Vyplatit finanční příspěvek členům komisí RM dle návrhu tajemníka MěÚ.
 31. Vyplatit finanční příspěvek členům aktivu pro občanské záležitosti dle návrhu tajemníka MěÚ.
 32. Povolit používání soukromých osobních automobilů na služební cesty s platností od 1. 1. 2003:
  -         starostovi města Ing. Josefu Poláčkovi,
  -         místostarostovi Jiřímu Suchardovi,
  -         tajemníkovi MěÚ Ing. Vladimíru Bartoňovi
  za podmínek:
  1.      vyúčtování služebních cest bude prováděno 1x za kalendářní měsíc vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce na tiskopise, který je přílohou tohoto rozhodnutí a každému z dotčených bude předán e-mailem k dalšímu zpracování na PC,
  2.      na FO MěÚ bude uložena kopie TP a havarijního pojištění, údaje o spotřebě  PHM budou uvedeny vždy na 1. listě měsíčního výkazu jízd.
 33. Doporučit ZM uvolnit z rozpočtu města na rok 2003 finanční prostředky na opravu podlahy výstavní sítě v budově ZUŠ Varnsdorf.
 34. Neakceptovat nabídku TV RTM Liberec na zpracování prezentačního filmu města.
 35. Zrušit v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů a v souladu s usnesením RM č. 102/2002/31 s platností od 28. 11. 2002:
  a)      komisi životního prostředí (ve složení: Jana Krátká, Milan Hrabák, Josef Vajs,   Jan Hájek, Václav Maco, Karel Goldammer, Martin Špička, Ing. Josef Dytrych a Klára Hrabalová),
  b)      komisi veřejného pořádku (ve složení Oldřiška Jiřištová, Miloslav Forejt, Petr Heinrich, Václav Krátký, Josef Hauser, Robert Dausch, Zdeněk Kubín, Ladislav Mikulášík, Mgr. Zdeňka Vajsová, Ing. Ludvík Šmíd a Miroslav Školník),
  c)      kontrolní komisi (ve složení Josef Kňourek, Soňa Kubičinová, Ing. Miroslav Horák, Jan Gola, Marie Kettnerová, Roman Kubr, Anna Vápeníková a František Čelko),
  d)      komisi podnikatelů (ve složení Karel Goldammer, Anna Vápeníková, Jiří Krejza, Josef Fuxa, Ing. Martin Togner, Ing. Jaroslav Draský, František Dlask a Miroslav Burda).
 36. Zrušit v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů povodňovou komisi, zřízenou usnesením RM ze dne 3. 12. 1998, ve složení Jaroslav Tomášek, Rostislav Mertl, Jiří Sucharda, Ladislav Androvič, Ing. Přemysl Brzák, MUDr. Václav Jára, Ing. Milan Velecký, Ing. Ludvík Šmíd a Jindřich Hofman (s platností od 1. 1. 2003 byla povodňová komise zřízena starostou města jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností).
 37. Vydat panu Ing. Jaroslavu Draskému, nar. 24. 3. 1953, osvědčení dle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o tom, že se k 1. 1. 2003 stal členem Zastupitelstva města Varnsdorf.
 38. Vyslovit poděkování pracovníkům Městské knihovny Varnsdorf za organizaci  mezinárodního svátku Lužickosrbské poezie.
 39. Vyslovit poděkování všem organizátorům, sponzorům a účastníkům 37. ročníku Silvestrovského běhu.

Usnesení č. 2/2003

Rada města odvolala:

1.      P. Mgr. Evu Křížovou, Zdeňku Králíčkovou, Annu Petružálkovou z funkcí člena a Milana Hrabala z funkce tajemníka komise pro výchovu a vzdělávání.
2.      P. Mgr. Stanislavu Ungerovou, Mgr. Filipa Mágra, Kláru Hrabalovou a Jiřího Suchardu z funkcí člena  a Alenu Bodlákovou z funkce tajemníka kulturní komise.
3.      P. Ladislava Šeráka, Jana Bechyněho, Zuzanu Benediktovou a na vlastní žádost Mgr. Ivanu Havranovou z funkcí člena komise pro tělovýchovu a sport.
4.      P. Alenu Čechovou, Valerii Tietzovou, Ing. Antonína Krejčího a Bc. Janu Záleskou z funkcí člena a Janu Vágnerovou z funkce tajemníka sociální komise – péče o rodinu a dítě.
5.      P. Janu Panesovou, Růženu Tomešovou a Ivu Farovou z funkcí člena sociální komise – doplňková péče.
6.      P. Mgr. Petra Frieseho a na vlastní žádost MUDr. Josefa Tošovského z funkcí člena zdravotní komise.
7.      P. Miroslava Burdu, Karla Dubského, Ing. Vladimíra Bartoně, Ing. Jiřího Jakoubka, Marii Pelikánovou z funkcí člena finanční komise.
8.      P. Františka Čelka, Miroslava Ježka, Arnošta Eichlera, Jindřicha Hofmana, Zdeňka Müllera a Jaroslava Tomáška z funkcí člena komise správy majetku a výstavby.
9.      P. Ing. Antonína Krejčího, Danu Jiráskovou a Janu Vodičkovou z funkcí člena bytové komise.
10.    P. Dagmar Rozhoňovou, Norberta Heidlera, Karla Šaffka, Stanislava Jeníka, Jiřího Suchardu, Ladislava Lišku, Josefa Hausera z funkcí člena a sl. Miroslavu Vavřínovou z funkce tajemníka dopravní komise.
11.    Na vlastní žádost p. Alfréda Heinricha a dále Mgr. Antonína Foreta, Jaroslava Tomáška, Ing. Lubomíra Samuhela a Karla Šnokhouse z funkcí člena aktivu pro občanské záležitosti.
12.    P. Jaroslava Tomáška z funkce náhradníka za člena komise pro posuzování  a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 3/2003

Rada města jmenuje:

1.      P. Ing. Františka Hricze do funkce předsedy, Ing. Petra Jakubce, Jarmilu Šenovou, Mgr. Danuši Koreckou, Vlastu Tarnoczyovou, Mgr. Soňu Bílkovou, Ing. Josefa Mágra do funkcí členů a sl. Adrianu Bušovou do funkce tajemníka komise pro výchovu a vzdělávání, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

2.      P. Martina Louku do funkce předsedy, Mgr. Olgu Domorázkovou, Mgr. Evu Křížovou, Rudolfa Sentnera, Milana Šebka, Mgr. Josefa Zbihleje, Arnošta Steinerta do funkce členů a Irenu Gogovou do funkce tajemníka kulturní komise, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

3.      P. Zbyňka Šimáka do funkce předsedy, Mgr. Zdeňka Barborika, Ing. Petra Dopitu, Libuši Dresslerovou, Jaroslava Frolíka, Miroslava Rameše, Josefa Hambálka do funkcí člena a Jiřinu Vélovou do funkce tajemníka komise pro tělovýchovu a sport, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

4.      P. Petra Nováčka do funkce předsedy, Mgr. Zdeňku Vajsovou, Mgr. Olgu Richtrovou, Mgr. Drahuši Hendrychovou, Bc. Jiřinu Špičkovou, Mgr. Milana Marka, Pavlínu Šafusovou do funkcí člena a Lenku Dlaskovou do funkce tajemníka sociální komise – péče o rodinu a dítě, a to s platností pro volební období              2002 – 2006.

5.      P. Dr. Miloslava Hocha do funkce předsedy, MUDr. Jana Pospíchala, Soňu Vojtěchovou, Janu Šolcovou, Danu Krajčovičovou, Štefánii Utcuvskou, Zdeňka Číhala do funkcí člena a Evu Brejchovou do funkce tajemníka sociální komise – doplňková péče, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

6.      P. MUDr. Václava Járu do funkce předsedy, MUDr. Lubomíra Svobodu, MUDr. Richarda Šebka, MUDr. Ivana Suchardu, MUDr. Lianu Loukovou, Ing. Antonína Krejčího do funkcí člena a Ivetu Hermanovou do funkce tajemníka zdravotní komise, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

7.      P. Ing. Vladimíra Reibera do funkce předsedy, Ing. Josefa Poláčka, Ing. Libuši Krůtilovou, Ing. Ilonu Martinovskou, Milana Liebla, Vladislava Anděla, Ing. Lubomíra Samuhela a Leu Berdarovou do funkce  tajemníka finanční komise, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

8.      P. Ing. Václava Moravce do funkce předsedy, Slavomíra Vlčka, Jana Poláka, Roberta Šatníka, Alenu Kosovou, Marii Šerákovou, Mgr. Petra Šmída do funkcí člena a sl. Šárku Borovičkovou do funkce tajemníka komise správy majetku a výstavby, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

9.      P. Lilianu Kubrovou do funkce předsedy, Miluši Gabrielovou, Pavla Grygu, Ilonu Remešovou, Mirdzu Křičenskou, Oldřišku Jiřištovou, Lenku Holubovou do funkcí člena a Irenu Hrabákovou do funkce tajemníka bytové komise, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

10.  P. Josefa Buřiče do funkce předsedy, Ing. Jiřího Huška, Davida Deuse, Ing. Ludvíka Šmída, Jana Hájka, Petra Véleho, Ladislava Androviče do funkcí člena a sl. Šárku Borovičkovou do funkce tajemníka dopravní komise, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

11.  P. Kristu Jahodovou do funkce předsedy, Dagmar Jančekovou, Ingrid Jančekovou do funkcí člena,  Evu Kutovou do funkce tajemníka aktivu pro občanské záležitosti (další členové aktivu: hudební doprovod při obřadech – Ing. Václav Černohous, Norbert Heidler, oddávající – Ing. Josef Poláček, Jiří Sucharda, Karel Dubský, Mgr. Zdeňka Vajsová, Martin Louka), a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

12.   P. Lilianu Kubrovou do funkce předsedy, Marii Šerákovou a Oldřišku Jiřištová do funkcí člena komise pro otvírání obálek, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

13.  P. Ing. Vladimíra Bartoně do funkce předsedy, Soňu Kubičinovou, Miroslava Ježka, Roberta Šatníka, Ing. Milana Němce do funkcí člena, Ing. Josefa Poláčka, Ing. Milana Pondělíčka a Marii Šerákovou do funkcí náhradníka za člena komise a sl. Miroslavu Vavřínovou do funkce tajemníka komise pro posuzování a hodnocení nabídek, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

14.  P. Janu Krátkou do funkce předsedy, Josefa Vajse, Ing. Josefa Dytrycha Mgr. Filipa Mágra, Milana Junka, Štefanii Čechovou a Josefa Hausera do funkcí člena a sl. Evu Kratochvílovou do funkce tajemníka komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

15.  P. Oldřišku Jiřištovou, Mgr. Zdeňku Vajsovou, Pavlínu Šafusovou, Ing. Ludvíka Šmída, Václava Lacinu do funkcí člena a Ivetu Hermanovou do funkce tajemníka komise prevence kriminality, a to s platností pro volební období 2002 – 2006.

Usnesení č. 4/2003

Rada města schvaluje:

1.      Přechod nájmu bytu 1+3 v č.p. 2844, ul. Žitavská, Varnsdorf z manželů Z. a Z. Kulhových na manžele M. a J. Korbovy.

2.      Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/99 k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.

3.      Vyplacení odměn členům RM a předsedům komisí RM za IV. čtvrtletí 2002 v souladu s nařízením vlády č. 122/2002 Sb. dle návrhu tajemníka MěÚ.

4.      Program III. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 30. 1. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

 1. Zahájení
 2. Slib člena ZM
 3. Převody majetku města
 4. Finanční záležitosti
 5. Různé
  a)      Nákup použitého automobilu FIAT Scudo 1,9 TDI Combi a odprodej automobilu FIAT Ducato 280 (DCA 67-66)
  b)      Nákup nového automobilu ŠKODA Fabia Combi 1,4 MPI a odprodej automobilu ŠKODA Forman 135 (DCH 59-69)
 6. Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
 7. Interpelace členů ZM
 8. Diskuse
 9. Závěr

Usnesení č. 5/2003

Rada města bere na vědomí:

1.      Informaci p. V. Markvarta, JUDr. E. Ruthové a Ing. P. Brzáka ve věci majetkoprávních vztahů k areálu cihelny Varnsdorf.

2.      Informaci tajemníka MěÚ o počtu pracovníků MěÚ Varnsdorf k 1. 1. 2003.

3.      Informaci tajemníka MěÚ o uzavřených veřejnoprávních smlouvách.

4.      Zprávu ústřední inventarizační komise o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků města Varnsdorf k 31. 12. 2002.

5.      Nabídku CK Mgr. Jana Hušáková, Národní 512 na provozování městského informačního střediska ze dne 2. 12. 2002.

6.      Nabídku CA POHODA – Ing. Eva Hamplová, Národní 3003 na provozování městského informačního střediska ze dne 21. 11. 2002.

7.      Rezignaci pana Miroslava Ježka na funkci člena Zastupitelstva města Varnsdorf         k 31. 12. 2002.

Usnesení č. 6/2003

Rada města ukládá:

1.      Odboru správy majetku a investic

-         připravit podmínky pro eventuelní směnu nemovitostí mezi městem Varnsdorf       a panem V. Markvartem.

2.      Tajemníkovi MěÚ

-         zajistit zpracování rozboru hospodaření města za rok 2002 a předložit jej k prvnímu projednání na zasedání RM 27. 2. 2003 (podklady k rozboru hospodaření předloží vedoucí odborů MěÚ a ředitelé PO k rukám tajemníka do 10. 2. 2003).

3.      Odboru správy majetku a investic

-         realizovat havarijní opravu závěsného zařízení lustrů v budově Studentského klubu Střelnice dle cenové nabídky firmy FANAK s.r.o. Chomutov.

4.      Tajemníkovi MěÚ

-         zadat zpracování koncepce činnosti městského informačního střediska.

Termín: 31. 3. 2003

 

Ing. Josef Poláček                                                              Mgr. Zdeňka Vajsová
  starosta města                                                                  místostarostka