Usnesení ze 6. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 10. 3. 2011 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
a) Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace města Varnsdorf na rok 2011
b) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf
c) Návrh změny (nové znění) Vnitřního předpisu „Postup při promíjení (snižování) a povolování splátek (posečkání) pohledávek města Varnsdorf, Postup při vymáhání pohledávek města Varnsdorf“
2. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
3. Různé
a) Projekt „Lesopark za nemocnicí ve Varnsdorfu“
b) Zvýšení úplaty za vzdělávání v mateřských školách Varnsdorf pro školní rok 2011/2012
c) Návrh na jmenování ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace
d) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2011
e) Žádost o odvolání z funkce člena Sociální komise – doplňková péče + jmenování
f) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
g) Zmapování zdravotní péče ve městě Varnsdorf
h) Žádost o finanční příspěvek
i) Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

a) Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace města Varnsdorf na rok 2011
Usnesení č. 90/2011
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2011 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

b) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 pro příspěvkové organizace města Varnsdorf
Usnesení č. 91/2011/1
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 pro příspěvkové organizace mateřské školy, základní školy a školní jídelny dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 91/2011/2
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

c) Návrh změny (nové znění) Vnitřního předpisu „Postup při promíjení (snižování) a povolování splátek (posečkání) pohledávek města Varnsdorf, Postup při vymáhání pohledávek města Varnsdorf“
Usnesení č. 92/2011
Rada města rozhodla schválit vydání nového Vnitřního předpisu „Postup při promíjení (snižování) a povolování splátek (posečkání) pohledávek města Varnsdorf, Postup při vymáhání pohledávek města Varnsdorf“ dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 93/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 27/2011 ze dne 27. 1. 2011. 

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 94/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a P. B. na dobu určitou do 30. 6. 2011. 1. náhradník paní M. S. 2. náhradník sl. M. M.. S náhradníky v případě pronájmu bytu bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2012.

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 95/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2741/45, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům G. na dobu určitou do 31. 3. 2012. 1. náhradník pan P. S. a paní J. L. 2. náhradník pan J. R. a paní I. K.

Prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 96/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č.p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům A. a A. S. do 30. 9. 2011.

a dále:
Usnesení č. 96/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2290/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu sl. R. C. a panu J. V. do 30. 4. 2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30. 4. 2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30. 4. 2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. J. do 30. 4. 2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Š. K. a T. K. do 30. 4. 2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30. 4. 2012.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. K. do 30. 4. 2012.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 1954/12, ul. Legií ve Varnsdorfu panu J. V. do 30. 4. 2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. V. a M. V. do 30. 4. 2012.

a dále:

Usnesení č. 96/2011/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30. 4. 2012 dle předloženého návrhu.

b) Majetkové záležitosti

Žádost o opravu usnesení o ukončení a pronájem části p.p.č. 6938/1 vše v k.ú. Varnsdof
Usnesení č. 97/2011
Rada města rozhodla opravit usnesení RM č. 66/2011/1 ve znění ukončit NS č. 02/2008 na pronájem části p.p.č. 6938/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 28. 2. 2011.

Žádost o pronájem části p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 98/2011/1
Rada města rozhodla pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 760 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu J. H. od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011.

a dále:

Usnesení č. 98/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout část p.p.č. 4569/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 380 m2za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu E. K. od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011.

Zajištění finančního krytí projektu „HRÁDEK – ve Varnsdorfu – rekonstrukce kulturní památky“
Usnesení č. 99/2011
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „HRÁDEK ve Varnsdorfu – rekonstrukce kulturní památky“ - se spolufinancováním města ve výši 15 %, tj. 5.677.200,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu 37.848.000,- Kč a se zajištěním předfinancování dvou etap projektu ve výši 34.729.000,- Kč z rozpočtu města.

Umístění venkovního sušáku na prádlo
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

Nabídka služeb týkající se Národního rozvojového programu mobility pro všechny
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


3. Různé

a) Projekt „Lesopark za nemocnicí ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 100/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 62/2010/67 ze dne 30. 9. 2010.

a dále:

Usnesení č. 100/2011/2
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti na projekt „Lesopark za nemocnicí ve Varnsdorfu“ do výzvy „PARKY“ vyhlášené Nadací Proměny.

b) Zvýšení úplaty za vzdělávání v mateřských školách Varnsdorf pro školní rok 2011/2012
Usnesení č. 101/2011
Rada města rozhodla doporučit ředitelkám mateřských škol stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2011/2012 ve výši 350,- Kč.

c) Návrh na jmenování ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 102/2011
Rada města rozhodla jmenovat pana PhDr. M. M. do funkce ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace s účinností od 1. 4. 2011 na dobu určitou do 31. 3. 2012. Po uplynutí této doby bude provedeno zhodnocení výkonu funkce, na základě kterého bude jmenování prodlouženo na dobu určitou po dobu uvolnění p. M. L. výkonu funkce starosty Města Varnsdorf nebo bude vypsáno nové konkurzní řízení.

d) Návrh na poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2011
Usnesení č. 103/2011
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2011 dle předloženého návrhu grantové pracovní komise.

e) Žádost o odvolání z funkce člena Sociální komise – doplňková péče
Usnesení č. 104/2011/1
Rada města rozhodla odvolat pana RSDr. M. H. z funkce člena Sociální komise – doplňková péče na vlastní žádost.

a dále:

Usnesení č. 104/2011/2
Rada města rozhodla jmenovat paní D. Ch. do funkce člena Sociální komise – doplňkové péče na volební období 2010 – 2014.

f) Žádost o schválení veřejné hudební produkce
Usnesení č. 105/2011
Rada města rozhodla neschválit konání veřejné hudební produkce pod názvem „Čarodějnická párty“ na otevřeném prostranství ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2011.

g) Zmapování zdravotní péče ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 106/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o zmapování zdravotní péče ve městě Varnsdorf.

h) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení č. 107/2011
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na činnost občanského sdružení Asociace Víceúčelových ZO TSČ ČR.

i) Program na zasedání ZM
Usnesení č. 108/2011
Rada města rozhodla schválit program na V. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24. 3. 2011 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
a) Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2010
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.


4. Diskuse
Usnesení č. 109/2011
Rada města rozhodla uložit Komisi prevence kriminality posoudit návrh pana L. K. na rozšíření kamerového systému na hřbitově ve Varnsdorfu.

5. Závěr

Martin Louka        Karel Dubský
starosta města     místostarosta