Usnesení ze 49. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 27. 11. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Žádost o odpuštění penále

b)      Žádost Nadace Euronisa o finanční příspěvek

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280

e)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650

f)        Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Legií 2574

g)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán pro ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821

h)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán pro MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428

i)        Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán pro ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821

j)        Rozpočtové opatření č. 14      

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Vydání Osvědčení členovi Zastupitelstva města Varnsdorf

b)      Doporučení komise pro výchovu a vzdělávání – pamětní listy pro žáky 1. a 9. tříd

c)      Jmenování členů za zřizovatele do školských rad při základních školách ve Varnsdorfu

d)      Návrh na mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací

 

 

Usnesení č. 111/2008

Rada města rozhodla:

1.      Prominout paní V. J. penále za dlužné nájemné v částečné výši dle předloženého návrhu.

 

2.      Poskytnout Nadaci Euronisa příspěvek dle předloženého návrhu.

 

3.      Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1239/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

4.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4366 a část p.p.č. 4367 v k.ú. Varnsdorf.

 

5.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3711/6 v k.ú. Varnsdorf.

 

6.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN pro novostavbu garáže na p.p.č. 5688/11 v části p.p.č. 5688/1 a p.p.č. 5518 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou 500,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

7.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN „Otáhalova u č.p. 1260“ v části p.p.č. 87/11, p.p.č. 92/1, p.p.č. 93/1, p.p.č. 94, p.p.č. 2573 a p.p.č. 2571/1, p.p.č. 2570,  p.p.č. 2571/3, p.p.č. 2336 a p.p.č. 2569 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu vypočítanou dle vypracovaného znaleckého posudku  po dokončení stavby za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

8.      Ukončit NS č. 27/2008 na pronájem části p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

9.      O výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch, Varnsdorf uchazeče Ing. Milan Tichý – Inženýrské stavby VOKA, Zahrádky u České Lípy, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

10.  Souhlasit s odprodejem osobního automobilu Škoda Felicia Combi 1,6 DCJ 96-46 v majetkové evidenci MP za cenu dle znaleckého posudku 11.100,- Kč ze dne 17. 10. 2008 panu M. D..

 

11.  Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v budově bez č.p. na p.p.č. 3024/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

12.  Zveřejnit záměr převést budovu bez č.p. na p.p.č. 5688/69 a p.p.č. 5688/69 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Souhlasit s nájmem prostor v části přízemí polikliniky v č.p. 2060 ul. Poštovní ve Varnsdorfu Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR za účelem zřízení konzultační pobočky.

 

14.  Vydat panu Mgr. P. Š., nar. 23. 1. 1964, osvědčení dle § 56 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. o tom, že se k 20. 11. 2008 stal členem Zastupitelstva města Varnsdorf.

 

 

Usnesení č. 112/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Legií 2574, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

5.      Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

6.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

7.      Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

8.      Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

9.      Vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 113/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Zprávu o rodině S..

 

2.      Doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání RM předávat žákům 1. a 9. tříd základních škol pamětní listy města Varnsdorf.

 

 

Usnesení č. 114/2008

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Členy školských rad při základních školách zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 115/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením smlouvy o zabezpečení městské autobusové dopravy města Varnsdorf v závazku veřejné služby s Quick Bus a.s. Varnsdorf na dobu určitou 4 roky, tj. do 31. 12. 2012 a maximální výše dotace na úhradu prokazatelné ztráty bude činit 290.000,- Kč/kalendářní rok (případná ztráta nad rámec této částky bude hrazena dopravcem).

 

2.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na Centrum sociálních služeb a ubytoven Varnsdorf s firmou V & M s.r.o. Liberec za cenu 571.769,- Kč (včetně DPH).

 

3.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou SGS Czech Republic, s.r.o., Praha na zhotovení projektové žádosti s pracovním názvem „Rozvoj CSSU ve Varnsdorfu“ za cenu 95.200,- Kč (včetně DPH).

 

 

Usnesení č. 116/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce VO – ul. T. G. Masaryka, p.p.č. 2312, 1586, 1661, 2309 v k.ú. Varnsdorf“.

 

 

Usnesení č. 117/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Minimální cenu za prodej budovy bez č.p. na p.p.č. 5688/69 a p.p.č. 5688/69 v k.ú. Varnsdorf ve výši 300.000,- Kč.

 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta