Usnesení ze 49. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 10.01.2013 od 13:00 hod. ve spolkové místnosti v Knihovně Varnsdorf (zvýšené přízemí, od schodiště vlevo)

Program jednání Rady města Varnsdorf:
1. Finanční záležitosti
1.01 Dodatek č. 1 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
2.01 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Rezignace člena Komise pro tělovýchovu a sport
3.02 Žádost o snížení kapacity Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace
3.03 Žádost o odvolání a jmenování členů z komisí
3.04 Rozhodnutí o veřejné zakázce -„Pořízení speciálního zásahového požárního automobilu"
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.07 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO
4. Diskuse
5. Závěr
1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 1 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2013
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 1 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 3029/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 2/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3029/4 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 647 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 3/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 647 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 3/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 647 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Prodej p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 4/2013
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení parkoviště z p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 5/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 160/2012/1 a usnesení č. 160/2012/2 RM ze dne 26.04.2012.


Žádost pronájem části p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 6/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 3000/1v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 382/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 7/2013
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 382/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 112 m2 za účelem užívání zastavěné plochy garáží za cenu 10 Kč/m2/rok Severočeským vodovodům a kanalizacím a.s. na dobu neurčitou.


Prominutí sankce na pozdní výrobu mříží a vjezdové brány Městského divadla ve Varnsdorfu

Usnesení č. 8/2013
Rada města rozhodla souhlasit s prominutím sankce panu J. P. za podmínky zhotovení a dodávky 2 ks mříží zdarma v rámci budovy divadla jako náhradu škody za prodlení plnění veřejné zakázky malého rozsahu. 


3. Různé

3.01 Rezignace člena Komise pro tělovýchovu a sport
Usnesení č. 9/2013
Rada města rozhodla odvolat Ing. M. H. z funkce člena Komise pro tělovýchovu a sport do konce volebního období 2010 – 2014 na vlastní žádost.

3.02 Žádost o snížení kapacity Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace
Usnesení č. 10/2013
Rada města rozhodla schválit změnu v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, spočívající ve snížení kapacity nejvyššího povoleného počtu dětí Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizace, ze stávajících 52 dětí na 50 dětí.

3.03 Žádost o odvolání a jmenování členů z komisí
Usnesení č. 11/2013/1
Rada města rozhodla odvolat paní M. F. z funkce tajemnice Dopravní komise k 31.12.2012.

a dále

Usnesení č. 11/2013/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Š. B. do funkce tajemnice Dopravní komise Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010 – 2014.

a dále

Usnesení č. 11/2013/3
Rada města rozhodla odvolat pana npor. Ing. J. S. funkce člena Komise prevence kriminality do konce volebního období 2010 – 2014 na vlastní žádost.

3.04. Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Pořízení speciálního zásahového požárního automobilu"
Usnesení č. 12/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky: „Pořízení speciálního zásahového požárního automobilu“ zadanou v otevřeném řízení dle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči firma CROY s.r.o.,Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ 45147647, DIČ CZ45147647.

a dále

Usnesení č. 12/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou  CROY s.r.o, Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ 45147647, na akci: „Pořízení speciálního zásahového požárního automobilu“ za cenu  192.900 € bez DPH.

3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 13/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

3.07 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO
Usnesení č. 14/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO dle předloženého návrhu.


4. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

Martin Louka                                                     Karel Dubský
starosta města                                                 místostarosta města