Usnesení ze 48. schůze Rady města Varnsdorf

 

USNESENÍ

z 48. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 20.10.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci.
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.09 Zpráva o vyúčtování dotací z rozpočtu města za rok 2015
1.10 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2016
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
3 02 Odvolání a jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
3.03 Městské slavnosti Varnsdorf 2017
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci.
Usnesení č. 399/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů pro rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 400/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 401/2016
Rada města z titulu funkce zřizovatele rozhodla schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 402/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 403/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 404/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 405/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 406/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.09 Zpráva o vyúčtování dotací z rozpočtu města za rok 2015
Usnesení č. 407/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí Zprávu o vyúčtování dotací z rozpočtu města za rok 2015.

1.10 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2016
Usnesení č. 408/2016
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 12 na rok 2016 dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 409/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/23, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. C. T. H. na dobu určitou do 31.12.2017 za podmínky navrácení bytu č. 51 v tom samém domě. Náhradníci manželé A. a B. R. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 409/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/57, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Z. G. na dobu určitou do 30.04.2017. Náhradnice paní L. K. do 30.04.2017.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 410/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. na dobu určitou do 30.04.2017.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 60 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 411/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 60 – zahrada o výměře 283 m2 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 6928/1, p. p. č. 6929, p. p. č. 6930 a p. p. č. 6931/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 412/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6928/1 – trvalý travní porost o výměře 1.102 m2, p. p. č. 6929 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 412 m2, p. p. č. 6930 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 577 m2 a p. p. č. 6931/1 – zahrada o výměře 328 m2v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 413/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2984 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře cca 100 m2v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7728/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 414/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7728/4 – trvalý travní porost o výměře 4 m2v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 5688/71 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 415/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5688/71 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 3 m2v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 416/2016/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 15/2015 na pronájem části p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 416/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 183/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 388 m2 paní L. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 417/2016/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 20/2005 na pronájem části p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 417/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf o výměře 200 m2 paní V. M. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 418/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 62/2004 na pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2016.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízeně věcného břemene - práva služebnosti a práva vstupu na pozemky p. p. č. 1548/1 a p. p. č.1547/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 419/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni po části p. p. č. 1548/1 v k. ú. Varnsdorf, spočívající v právu přístupu a příjezdu k domu č. p. 3305 mezi městem Varnsdorf jako povinným a vlastníkem a každým dalším vlastníkem p. p. č. 1548/11 a č. p. 3305 se st. p. č. 1548/13 jako oprávněným za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – právo služebnosti
Usnesení č. 420/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 1548/1 a části p. p. č. 1532 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1548/11 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva služebnosti a práva vstupu na p. p. č. 1547/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 421/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na část p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf, spočívající v právu přístupu a příjezdu k pilířku s přípojkou elektro a plynu na p. p. č. 15418/11 mezi městem Varnsdorf jako povinným a vlastníkem a každým dalším vlastníkem p. p. č. 1548/11 a č. p. 3305 se st. p. č. 1548/13 jako oprávněným.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 422/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 3300 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3801/4, p. p. č. 3801/2 a p. p. č. 3806/25 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 423/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodního řadu na části p. p. č. 7528/1 a části p. p. č. 7571/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 7529/1 a p. p. č. 7529/6 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 424/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 2267/1, přípojky kNN na části p. p. č. 2245 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o odprodej nemovitosti na p. p. č. 54
Usnesení č. 425/2016
Rada města rozhodla zamítnout žádost pana H. J. a nesouhlasit s prodejem objektu na p. p. č. 54 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o umístění reklamního zařízení
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Odkup bytů
Usnesení č. 426/2016
Rada města rozhodla schválit, že v souvislosti s odprodejem bytové jednotky paní H. L. a pana F. S. uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí kupující.


3. Různé

3.01 Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
Usnesení č. 427/2016/1
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou s Ústeckým krajem.

a dále

Usnesení č. 427/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou.


3 02 Odvolání a jmenování vedoucího redaktora Hlasu severu
Usnesení č. 428/2016/1
Rada města rozhodla odvolat Mgr. Michala Hallera z místa vedoucího redaktora Hlasu severu k 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 428/2016/2
Rada města rozhodla jmenovat vedoucím redaktorem Hlasu severu Tomáše Seckého, DiS. na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 428/2016/3
Rada města rozhodla schválit odměnu vedoucímu redaktorovi Hlasu severu Tomáši Seckému, DiS dle předloženého návrhu.

3.03 Městské slavnosti Varnsdorf 2017
Usnesení č. 429/2016/1
Rada města rozhodla pověřit pořádáním Slavností města Varnsdorf 2017 společnost REGIA a.s. a Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkovou organizaci dle předloženého návrhu smlouvy.

a dále

Usnesení č. 429/2016/2
Rada města rozhodla pověřit místostarostu ThMgr. Rolanda Sollocha koordinací Slavností města Varnsdorf 2017.4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

5. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček                                                  Josef Hambálek

starosta města                                                             místostarosta města