Usnesení ze 47. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 13.12.2012 od 13:00 hod. ve spolkové místnosti v Knihovně Varnsdorf (zvýšené přízemí, od schodiště vlevo)

 

Program jednání Rady města Varnsdorf:
1.Finanční záležitosti
1.01 Odpisy pohledávek
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.03 Rozpočtové opatření číslo 10 na rok 2012
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov sv. Josefa v Žirci
3.02 Podání žádosti do OPŽP ,,Péče o památné stromy ve Varnsdorfu“
3.03 Ceníky firmy EKO servis pro rok 2013
3.04 Dodatek k nájemní smlouvě na č. p. 2136, 2264, Kmochova se společností REGIA a.s.
3.05 Žádost o odvolání člena z Komise pro otevírání obálek
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.08 Zřízení překladiště směsného odpadu
3.09 Informace z komisí města
3.10 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Odpisy pohledávek
Usnesení č. 483/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 484/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.03 Rozpočtové opatření číslo 10 na rok 2012
Usnesení č. 485/2012
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2012 dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 486/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 487/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu, paní F. J. na dobu určitou do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 488/2012
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 419/2012/1 RM ze dne 08.11.2012.

Žádost o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 489/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Bezděkové na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky navrácení garsoniéry v domě č. p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník je pan M. V. 2. náhradník je pan P. Š. dle předloženého návrhu do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 489/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. S. na dobu určitou do 31.12.2013. 1. náhradník je pan J. M. 2. náhradník je paní V. K.

a dále

Usnesení č. 489/2012/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. R. na dobu určitou do 31.12.2013. 1. náhradník je paní H. B. 2. náhradník je pan A. A. do 30.06.2013.

Žádost o pronájem bytu 1+kk v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 490/2012
Rada města rozhodla nepronajmout byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. K.

Žádost pana T. Firsova
Usnesení č. 491/2012
Rada města rozhodla proplatit finanční náklady za provedené úpravy v bytě dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 4552/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 492/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4552/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 647 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)

Žádost o ukončení a následný pronájem části p. p. č. 4925 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 493/2012/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu 90/1998 na pronájem části p. p. č. 4925 v k. ú. Varnsdorf k 31.12.2012.

a dále

Usnesení č. 493/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout T. S. část p. p. č. 4925 v k. ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a část o výměře 460 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o prodej části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 494/2012
Rada města rozhodla neměnit stanovisko ve věci prodeje části p. p. č. 3648 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 495/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 431/2012 ze dne 08.11.2012.

a dále

Usnesení č. 495/2012/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky a přístupu a příjezdu na p. p. č. 3469/1 a na p. p. č. 7891/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 3469/5 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem, který bude stanoven včetně DPH, nejméně však 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 496/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p. p. č. 8171 a na p. p. č. 556 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem p. p. č. 525/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka bude splatná v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 497/2012
Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni č. C1BVB/12/06/1 a to tak, že předmětem smlouvy bude navíc pozemek č. 980/5 v k. ú. Varnsdorf. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněna.

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 498/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 196/2012 RM ze dne 24.05.2012.

a dále

Usnesení č. 498/2012/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 201/2012 RM ze dne 24.05.2012.

a dále

Usnesení č. 498/2012/3
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 344/2012 RM ze dne 06.09.2012.

Výpověď nájemní smlouvy
Usnesení č. 499/2012
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 7/2012 dle odst. V. bod 2 smlouvy.

Žádost o pronájem části p. p. č. 155 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 500/2012
Rada města rozhodla pronajmout P. H. část p. p. č. 155 v k. ú. Varnsdorf o výměře 170 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení a následný pronájem části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 501/2012/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu 22/2007 na pronájem části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf k 31.12.2012.

a dále

Usnesení č. 501/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout M. S. část p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf o výměře 550 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Smlouva o budoucí smlouvě o omezení užívání nemovitosti a souhlasu se zřízením stavby, lávka pro pěší Lidická
Usnesení č. 502/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o omezení užívání nemovitosti a souhlasu se zřízením stavby týkající se nemovitosti – lávka pro pěší ev. č. VDF – 110L přes Mandavu (ul. Lidická) ve Varnsdorfu s firmou RWE GasNet, s.r.o., zřízení věcného břemene.

Projekt regenerace panelového sídliště II. etapa
Usnesení č. 503/2012
Rada města rozhodla souhlasit se zpracováním Projektu regenerace panelového sídliště na základě již existující projektové dokumentace a zároveň souhlasit s podáním žádosti o dotaci do programu Podpora regenerace panelových sídlišť u Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projekt Dětské hřiště v přírodním stylu u MŠ Bratislavská
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

Dodatek smlouvy o dílo „Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 504/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku smlouvy o dílo na akci
„Výměna oken v č. p. 1838 ve Varnsdorfu“, kterým se mění celková cena díla. Po provedení víceprací a jejich ocenění se navyšuje cena díla o 113.622,08 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 1.545.933,08 Kč bez DPH.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“
Usnesení č. 505/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“, kterým se mění termín dokončení stavby na 28.02.2013.


3. Různé

3.01 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov sv. Josefa v Žirci
Usnesení č. 506/2012
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Domovu sv. Josefa v Žirci v roce 2012.

3.02 Podání žádosti do OPŽP ,,Péče o památné stromy ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 507/2012
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti „Péče o památné stromy ve Varnsdorfu“ do XLII. výzvy k podávání žádostí do OPŽP a zároveň souhlasit s podílem města ve výši 10 % způsobilých výdajů a s předfinancováním akce v případě poskytnutí dotace.

3.03 Ceníky firmy EKO servis pro rok 2013
Usnesení č. 508/2012/1
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením „Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně ve vlastnictví města uzavřené dne 21.06.2010“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.

a dále

Usnesení č. 508/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením „Přílohy č. 20 k dodatku č. 1 ze dne 31.12.2001“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.

3.04 Dodatek k nájemní smlouvě na č. p. 2136, 2264, Kmochova se společností REGIA a.s.
Usnesení č. 509/2012/1
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 02.10.1992 se společností REGIA a.s. na nebytové prostory v č. p. 2136, 2264 postavené na p. č. 3237, 3233 v k. ú. Varnsdorf na dobu určitou 5ti let do 31.12.2017 za nájemné 100 Kč ročně splatné v jedné částce do 30ti dní od podepsání nájemní smlouvy.

a dále

Usnesení č. 509/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 nájemní smlouvy.


3.05 Žádost o odvolání člena z Komise pro otevírání obálek
Usnesení č. 510/2012
Rada města rozhodla odvolat paní Miladu Černou z funkce člena z Komise pro otevírání obálek do konce volebního období 2010 ─ 2014 na vlastní žádost.

3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 511/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 512/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

3.08 Zřízení překladiště směsného odpadu
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

3.09 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 513/2012
Rada města rozhodla schválit program na XXII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 31.01.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka                                                                        Karel Dubský
starosta města                                                                    místostarosta města