Usnesení ze 46. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 23. 10. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821

c)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757

d)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Legií 2574

e)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Mateřské školy, Varnsdorf

f)        Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Základní školy, Varnsdorf

g)      Zprávu o ověření účetní závěrky ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

h)      Zprávu o ověření účetní závěrky ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821

i)        Zprávu o financování správy sportovišť – areál fotbalového stadionu

j)        Návrh rozhodnutí o přechodu akcií společnosti Velveta ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců Lipová

b)      Žádost o bezplatný pronájem autobusového nádraží

c)      Žádost o udělení výjimky z tržního řádu

d)      Změnu zřizovacích listin školských rad při základních školách

e)      Návrh na stanovení osobního příplatku ředitele ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

f)        Vybudování bezbariérových přístupů do základních škol ve Varnsdorfu pro tělesně postižené žáky

g)      Grantový program města Varnsdorf pro rok 2009

h)      Doporučení Kulturní komise Rady města Varnsdorf

i)        Navýšení počtu zaměstnanců na OSVaZ

j)        Doplnění programu na zasedání ZM

 

Usnesení č. 95/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/8, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. D. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

2.      Nepronajmout již byt 1+3 v domě č.p. 1162/2, ul. Lidická, Varnsdorf a nabízet dům k prodeji.

 

3.      Nepřijmout žádost o pronájem městského bytu manželům P. a M.  B..

 

4.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 902 a p.p.č. 903/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

5.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 871 a p.p.č. 872 v k.ú. Studánka.

 

6.      Doporučit ZM nenabýt do vlastnictví p.p.č. 760/8 o výměře 39 m2  v k.ú. Studánka za cenu 100,- Kč/m2 od pana V. M..

 

7.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení komunikační sítě po části p.p.č. 7050, 7054/7 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónicou O2 Czech Republic a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 300,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic a.s.

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

8.      Ukončit NS č. 54/2007 na pronájem části p.p.č. 5760 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2008.

 

9.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6562/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

10.  Pronajmout prostory pro umístění antén a technických zařízení v domě č.p. 3307 ve Varnsdorfu pro přenos dat v síti Internet Občanskému sdružení GAVANET ve Varnsdorfu na dobu neurčitou za nájemné 500,- Kč/měsíc.

 

11.  Pronajmout prostory pro umístění antén a technických zařízení v domě č.p. 3307 ve Varnsdorfu pro přenos dat v síti Internet s.r.o. Výběžek, NET, Varnsdorf na dobu neurčitou za nájemné 500,- Kč/měsíc.

 

12.  Podle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Odbahnění a revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů, Varnsdorf dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeče 1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

13.  Pronajmout byt v domě č.p. 2970/8, ul. Lesní, Varnsdorf paní H. Ž..

 

14.  Poskytnout finanční příspěvek Domovu důchodců Lipová na zabezpečení provozu v roce 2008. 

 

15.  Při zachování podmínek ostatních zákonných předpisů udělit výjimku z OZV – Tržní řád.

 

16.  Zajistit v souladu se smlouvou s firmou Rengl s.r.o. dodržování OZV 09/2005.

 

17.  Zveřejňovat usnesení z jednání komisí Rady města Varnsdorf na webových stránkách města Varnsdorf.

 

Usnesení č. 96/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

4.      Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Legií 2574, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

5.      Z titulu funkce zřizovatele MŠ Varnsdorf, příspěvkovým organizacím, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

6.      Z titulu funkce zřizovatele ZŠ Varnsdorf, příspěvkovým organizacím, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

7.      Bezplatné využití prostor na autobusovém nádraží Varnsdorf za účelem zřízení autobusové zastávky.

 

8.      Změnu č. 1 zřizovacích listin školských rad při úplných základních školách zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

9.      Grantový program města Varnsdorf pro rok 2009.

 

10.  Navýšení počtu zaměstnanců na OSVaZ o jednoho zaměstnance od 1. 11. 2008.

 

11.  Doplnění programu na XIX. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé

takto:

3.02 Žádost o schválení modernizace RTG pracoviště v Nemocnici Varnsdorf

 

Usnesení č. 97/2008

Rada města rozhodla neschválit:

1.      Žádost o výměnu bytu mezi paní I. Z. bytem 1+2 v domě č.p. 2739/24, ul. Edisonova, Varnsdorf a manžely J. a H. O. bytem č. 31 (1+3) v tom samém domě.

 

Usnesení č. 98/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Zprávu o ověření účetní závěrky Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizace.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Zprávu o ověření účetní závěrky Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizace.

 

3.      Zprávu o financování správy sportovišť – areál fotbalového stadionu.

 

4.      Studii proveditelnosti I/9 Studánka – obchvat z 11/2007, která řeší úsek vedení silnice ohraničený začátkem a koncem obce Studánka.

 

5.      Vyjádření členů Kulturní komise k veřejné diskusi na téma „Informační média ve městě“.

 

6.      Zprávu o mimořádné valné hromadě Velvety a.s..

 

7.      Informaci Kulturní komise o návrhu zřízení Rady pro veřejná informační média, jako výbor zastupitelstva dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 99/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Osobní příplatek panu M. N., řediteli Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 10. 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Příspěvek na Grantový program města Varnsdorf pro rok 2009 ve výši 800.000,- Kč.

 

Usnesení č. 100/2008

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Pana K. D. do funkce předsedy, Ing. J. D., Ing. P. J., Mgr. P. K., Mgr. V. M., Mgr. J. Z. a Ing. M. N. do funkce členů Grantové pracovní komise pro rok 2009. 

 

Usnesení č. 101/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Tajemníka MěÚ prověřit smlouvu o zapůjčení sochy Klementa Gottwalda s podnikatelem Karlem Rezkem.

 

2.      Starostu města uzavřením dodatku ke smlouvě s SVS a.s. dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 102/2008

Rada města rozhodla uložit:

1.      OSMI najít vhodné objekty  pro realizaci vybudování bezbariérových přístupů do základních škol ve Varnsdorfu.

 

Usnesení č. 103/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 87/2008/1 ze dne 25. 9. 2008. 

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta