Usnesení ze 46. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 29.11.2012 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.10 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Nájemní smlouva na č. p. 2136, 2264, Kmochova se společností REGIA a.s.
3.02 Žádost o přerušení provozu MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757 
3.03 Žádost o finanční příspěvek na akci Sportovec roku 2012
3.04 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
3.05 Návrh na odměnu ředitelce MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf v souvislosti s dosažením životního jubilea
3.06 Odvolání Ivany Jägrové z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání a jmenování nového člena
3.07 Jmenování členů grantové pracovní komise pro rok 2013
3.08 Žádost o povolení použití znaku města
3.09 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
3.10 Plán zimní údržby pro rok 2012 – 2013
3.11 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO
3.12 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 448/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 449/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 450/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 451/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 452/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 453/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele neschválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 454/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.08 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 455/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2012 dle předloženého návrhu.


1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 456/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Edisonova 2821, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.10 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 457/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 458/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě s č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu, paní Č. V. na dobu určitou do 31.12.2013.


Doporučení OSMI k žádosti pana J.
Usnesení č. 459/2012
Rada města rozhodla o proplacení finančních nákladu za nepovolené úpravy v bytě a ponechání movitých věcí v bytě dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 85/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 460/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 85/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 460/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 85/1 v k. ú. Studánka u Rumburku dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 461/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 461/2012/2
Rada města doporučuje ZM cenu za prodej p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 34/32 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 462/2012
Rada města rozhodla pronajmout J. S. p. p. č. 34/32 v k. ú. Varnsdorf o výměře 24 m2 za účelem užívání garáže za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 382/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 463/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 382/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o ukončení a následný pronájem p. p. č. 2058 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 464/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 34/2001 na pronájem p. p. č. 2058 v k. ú. Varnsdorf. k 31.12.2012

a dále

Usnesení č. 464/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout Ing. P. Č. p. p. č. 2058 v k. ú. Varnsdorf o výměře 418 m2 za účelem užívaní zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Oprava Meteostanice v ulici Národní
Usnesení č. 465/2012
Rada města rozhodla souhlasit s provedením oprav meteostanice v ulici Národní firmou ELEKTROPOL, spol. s.r.o.


Nebytové prostory v objektu č. p. 512 ulice Národní
Usnesení č. 466/2012
Rada města rozhodla pronajmout panu O. R., trvale bytem Husitská 3002 ve Varnsdorfu, nebytové prostory o celkové výměře 12 m2 v č. p. 512 na dobu neurčitou za cenu 2.000 Kč/měsíc + energie.


Nebytové prostory v objektu č. p. 3063 ulice Lesní
Usnesení č. 467/2012
Rada města rozhodla pronajmout panu MUDr. A. P., trvale bytem Luční 283/27 v Rumburku, nebytové prostory o celkové výměře 72 m2 v č. p. 3063 a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí a následně nájemní smlouvu na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu“
Usnesení č. 468/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení VZ „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu“ dle Směrnice pro zadávání VZMR uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., IČ 25017098.

dále

Usnesení č. 468/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Technické služby města Varnsdorf s.r.o. na akci „Úprava přístupových ploch ke hřbitovu“ za cenu 550.684,90 Kč bez DPH.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 469/2012
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 3U8 5914, ul. Lesní u domu č. p. 2970 v k. ú. Varnsdorf, pro paní R. V., držitelku ZTP s tím, že žadatelka zaplatí 50% nákladů na zřízení vyhrazeného parkovacího místa.


Řádné ukončení výběrového řízení
Usnesení č. 470/2012/1
Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na akci „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ z důvodu, který se vyskytl v průběhu zadávacího řízení a pro který nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

a dále


Usnesení č. 470/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ vyhlášené v informačním systému veřejné správy pod značkou 60049736.


Návrh na prodloužení termínu dokončení akce „Dešťová kanalizace Varnsdorf- ulice Čelákovická (I. etapa)“
Usnesení č. 471/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku SoD na akci „Dešťová kanalizace Varnsdorf- ulice Čelákovická (I. etapa)“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 30.06.2013.


Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. Etapa 2012
Usnesení č. 472/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace panelového sídliště – Varnsdorf – I. Etapa 2012“ uzavřené dne 10.07.2012 s firmou Skanska a. s.


3. Různé

3.01 Nájemní smlouva na č. p. 2136, 2264, Kmochova se společností REGIA a.s.
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3.02 Žádost o přerušení provozu MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757 
Usnesení č. 473/2012
Rada města rozhodla souhlasit s přerušením provozu MŠ Křižíkova 2757 z důvodu malování ve dnech           20. – 21.12.2012 a 26. – 28.12.2012.


3.03 Žádost o finanční příspěvek na akci Sportovec roku 2012
Usnesení č. 474/2012
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek na konání akce Sportovec roku 2012 dle předloženého návrhu.


3.04 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací
Usnesení č. 475/2012
Rada města rozhodla schválitvyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Varnsdorf za 2. pololetí 2012 dle pozměněného návrhu.


3.05 Návrh na odměnu ředitelce MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf v souvislosti s dosažením životního jubilea
Usnesení č. 476/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny při dovršení životního jubilea paní J. M., ředitelce MŠ Poštovní 1428, Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.06 Odvolání I. J. z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání a jmenování nového člena
Usnesení č. 477/2012/1
Rada města rozhodla odvolat Ivanu Jägrovou z funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání k 30.11.2012 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 477/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat Bc. Lenku Holanovou do funkce člena Komise pro výchovu a vzdělávání od 01.12.2012. 


3.07 Jmenování členů grantové pracovní komise pro rok 2013
Usnesení č. 478/2012
Rada města rozhodla jmenovatKarla Dubského, Bc. Josefa Fibigera, Mgr. Jindřišku Benešovou, Mgr. Jana Novotu, Vieru Bortlovou, MUDr. Martinu Jeníkovou do funkce členů a Mgr. Michala Dlaska do funkce předsedy grantové pracovní komise pro rok 2013.


3.08 Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 479/2012/1
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf v souladu s OZV č. 1/2011 ze dne 24.02.2011 Oddílu silového trojboje Varnsdorf o. s. při soutěžích v silovém trojboji na oblečení členů oddílu od 01.01.2013 – 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 479/2012/2
Rada města rozhodla nepovolit použití znaku města Varnsdorf v souladu s OZV č. 1/2011 ze dne 24.02.2011 Skupině historického šermu od 01.01.2013 – 31.12.2013 dle předloženého návrhu.


3.09 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
Usnesení č. 480/2012
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak další člen Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2010 – 2014 pana ThMgr. Rolanda Sollocha.


3.10 Plán zimní údržby pro rok 2012  2013
Usnesení č. 481/2012
Rada města rozhodla schválit plán zimní údržby města na období 2012 – 2013 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle předloženého návrhu.


3.11 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3.12 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 482/2012
Rada města rozhodla schválit program na XXI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 29.11.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
5.01 Žádost o souhlas se zřízením školního klubu při ZŠ Varnsdorf Edisonova
5.02 Návrh změny Obecně závazné vyhlášky
5.03 Dohoda o závazných pravidlech
5.04 Dohoda o spolupráci
5.05 Finanční spoluúčast města do výzvy Podpora terénní práce na r. 2013


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

Martin Louka                                                                                               Karel Dubský
starosta města                                                                                           místostarosta města