Usnesení ze 45. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 9. 10. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Rada města projednala:

1.      Převody majetku města

2.      Různé

a)      Výjimka z počtu žáků na třídu v ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650

b)      Návrh na prostory pro detašované pracoviště Městské knihovny Děčín – úsek venkovských knihoven a statistiky pro Šluknovský výběžek

c)      Nesouhlas s umístěním místa podnikání

d)      Program na zasedání ZM

 

Usnesení č. 90/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/7, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. B. za podmínek dle předloženého návrhu.

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p.  2761/39, ul. Kovářská, Varnsdorf panu E. B. za podmínek dle předloženého návrhu.

 

3.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/5, ul. Prašná, Varnsdorf panu A. S. na dobu určitou do 31. 12. 2009.

 

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2740/70, ul. Křižíkova, Varnsdorf sl. P. H. na dobu určitou do 31. 12. 2009 za podmínky navrácení garsoniéry v domě č.p. 2761/26,             ul. Kovářská ve Varnsdorfu.

 

5.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 3023/27, ul. Kmochova, Varnsdorf pronajmout byt paní E. F. na dobu určitou do 31. 12. 2009 za podmínky navrácení tohoto bytu 1+3 manžely  M. a M. N..

 

6.      Pronajmout byt 2+KK v domě č.p. 3307/39, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu Z. K. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

7.      Nepronajmout jiný městský byt paní P. K., neboť prodala svůj byt 1+1 ve Varnsdorfu v osobním vlastnictví koupený od města.

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/10, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. D. do 30. 11. 2009.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/7, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. H. do 30. 11. 2009.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/6, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu T. K. a paní A. V. do 30. 11. 2009.

 

11.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/38, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu A. S..

 

12.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 5311/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 5311/1 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že bude oddělena část určená plánem ÚPNSÚ jako občanská vybavenost, služby.

 

14.  Zveřejnit záměr převést st.p.č. 1519/31 se stavbou a st.p.č. 1531/35 se stavbou v k.ú. Varnsdorf.

 

15.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 832 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 832 v k.ú. Varnsdorf dle skutečného zaměření přístavby.

 

17.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 466 v k.ú. Studánka.

 

18.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 466 v k.ú. Studánka dle skutečného zaměření přístavby.

 

19.  Ukončit NS č. 2005/10026 na pronájem části p.p.č. 1239 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2008 dle žádosti nájemce.

 

20.  Vydat souhlas s podnájmem části p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf za účelem zřízení prodejní terasy panu V. R. a panu D. S. (NS č. 27/2007) pro pana A. Z. za účelem provozování prodejní terasy.

 

21.  Uzavřít smlouvu o výpůjčce p.p.č. 8181 o výměře 380 m2 v k.ú. Varnsdorf za účelem realizace projektu Rekonstrukce silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa, SO 101 - Rekonstrukce krytu a SO 201 Varnsdorf - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,140 na dobu určitou po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Rekonstrukce silnice II/265“.

 

22.  Pronajmout část p.p.č. 3 v k.ú.Studánka.

 

23.  Pronajmout  p.p.č. 5075/2 o výměře 625 m2 vše v k.ú. Varnsdorf  panu J. K. za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

 

24.  Ukončit NS č. 34/2005 na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2008.

 

25.  Odstoupit od NS č. 76/2001 na pronájem části p.p.č. 3174 v k.ú. Varnsdorf.

 

26.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 34/24 v k.ú. Varnsdorf.

 

27.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 8016/3, p.p.č. 8025/2, p.p.č. 7999/4, p.p.č. 7999/2, p.p.č. 7999/6, p.p.č. 7999/5, p.p.č. 8003/19, p.p.č. 7877/3, p.p.č. 7877/1, p.p.č. 7595/1, p.p.č. 7528/2, p.p.č. 593 a část p.p.č. 7868/4 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

28.  Doporučit ZM nabytí p.p.č. 3384, p.p.č. 2044/2, p.p.č. 2045, část p.p.č. 6997/10, část p.p.č. 3664/4 a část p.p.č 3814/5 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

29.  Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 21/06/1 za účelem výstavby řadové garáže a to tak, že se mění výměra pozemku na 40 m2 a tím se zvyšuje roční nájemné na 400,- Kč/rok. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.

 

30.  Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 02/08/1 za účelem výstavby řadové garáže a to tak, že se mění výměra pozemku na 28 m2 a tím se zvyšuje roční nájemné na 280,- Kč/rok. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.

 

31.  Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 15/06/1 za účelem výstavby řadové garáže a to tak, že se mění výměra pozemku na 25 m2 a tím se zvyšuje roční nájemné na 250,- Kč/rok. Ostatní ujednání zůstanou nezměněna.

 

32.  Nezveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 781 v k.ú. Varnsdorf.

 

33.  Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro paní O. M. u č.p. 2753, ul. Husova (parkoviště u dopravního hřiště) s tím, že žadatelka uhradí 50% nákladů spojených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

 

34.  Pronajmout nebytové prostory na ploše 114,40 m2 v části 1.NP objektu č.p. 1254 ve Varnsdorfu paní MUDr. K. P. za účelem provozování lékařské praxe pro děti a dorost na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč/m2/rok.

 

35.  Souhlasit s odepisováním technického zhodnocení provedeného nájemcem Vodafone Czech Republic a.s. na pronajaté části bytového domu č.p. 3023 ve Varnsdorfu po dobu trvání nájemní smlouvy.

 

36.  Ukončit Smlouvu o nájmu věcí nemovitých uzavřenou dne 5. 12. 2001 s Českým rybářským svazem, místní organizací Varnsdorf o pronájmu vodní plochy – rekreačního rybníku Mašíňák dohodou k 30. 11. 2008.

 

37.  Souhlasit se změnou ceníku prací a služeb ke smlouvě o dílo – zajištění zimní údržby dle předloženého návrhu.

 

38.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/45, ul. Lesní, Varnsdorf paní K. M..

 

39.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/9, ul. Lesní, Varnsdorf paní Z. D..

 

40.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/5, ul. Lesní, Varnsdorf paní K. Z. za podmínek vrácení bytu v DPS č.p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu.

 

41.  Povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

 

42.  Pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 1838, ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu pro detašované pracoviště Městské knihovny Děčín – úsek venkovských knihoven a statistiky pro Šluknovský výběžek dle předloženého návrhu.

 

43.  Nevydávat souhlas s umístěním místa podnikání pro fyzické osoby s bydlištěm na adrese Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf.

 

 

Usnesení č. 91/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Časový plán k provedení roční řádné inventarizace dle předloženého návrhu.

 

2.      Program XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 23. 10. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.         Různé

            a)Komunitní plán sociálních služeb

4.         Zprávy výborů ZM

5.         Převody majetku města

6.         Finanční záležitosti 

7.         Zpráva o činnosti a o kontrole plnění usnesení ZM

                  8.         Závěr

 

 

Usnesení č. 92/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 80/2008/8 ze dne 4. 9. 2008.

 

2.      Usnesení RM č. 87/2008/24 ze dne 25. 9. 2008.

 

 

Usnesení č. 93/2008

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      P. D. do funkce předsedy, Š. B., J. Č., P. Š., Ing. P. B. do funkce členů Ústřední inventarizační komise.

 

2.      J. Č. do funkce předsedy, Š. B., P. Š. do funkce členů a M. M., J. J. do funkce náhradních členů Likvidační komise.

 

 

Usnesení č. 94/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou PROMAN s.r.o., Chrudim na vybavení skladu knih pojízdnými regály za cenu 1.039.308,- Kč.

 

2.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EVČ Pardubice s.r.o. na akci: „Horkovodní přípojka pro MŠ a obchodní centrum v ul. Národní“, kterým se navyšuje celková cena díla o 22.083,- Kč (včetně DPH).

 

3.      Starostu města uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Jiřím Štikou na opravu hřbitovní kaple ve Varnsdorfu, kterým se navyšuje celková cena díla o 74.542,- Kč (včetně DPH).

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta