Usnesení ze 44. schůze Rady města Varnsdorf

,která se konala dne 25. 9. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

_________________________________________________________________________

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro MŠ Varnsdorf, Pražská 2812

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádost o udělení výjimky z grantu

b)      Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středisku rané péče SPRP Liberec

c)      Návrh na mimořádné odměny ředitelům mateřských a základních škol

d)      Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny Varnsdorf

e)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti

f)        Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků

g)      Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM

h)      Doplnění programu na zasedání ZM

 

Usnesení č. 87/2008

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/8, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní O. L. na dobu určitou do 31. 10. 2009. 

 

2.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/52, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní H. K. na dobu určitou do 31. 10. 2009. 

 

3.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3014/15, ul. K. Světlé, Varnsdorf panu P. H. na dobu určitou do 31. 10. 2009 poté, co tento byt bude navrácen městu paní O. R..

 

4.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3307/24, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. P. na dobu určitou do 31. 10. 2009. 

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/39, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. K. a sl. K. J. na dobu určitou do 31. 10. 2009. 

 

6.      Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 3023/22, ul. Kmochova, Varnsdorf paní P. M. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č.p. 2740/48, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

 

7.      Ukončit nájemní smlouvu č. 2006/10029 na pronájem části p.p.č. 993 v k.ú. Varnsdorf k 31. 8. 2008 dle žádosti nájemce.

 

8.      Ukončit nájemní smlouvu č. 2006/10030 na pronájem části p.p.č. 993 v k.ú. Varnsdorf k 31. 8. 2008 dle žádosti nájemce.

 

9.      Zveřejnit záměr převést  p.p.č. 993 v k.ú. Varnsdorf.

 

10.  Zveřejnit záměr převést  p.p.č. 3266 a p.p.č. 3268 v k.ú. Varnsdorf

 

11.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 7707 a p.p.č. 7708 v k.ú. Varnsdorf.

 

12.  Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 7709 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4949, p.p.č. 4950, p.p.č. 4951 a p.p.č. 4952 v k.ú. Varnsdorf.

 

14.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 2431/7 v k.ú. Varnsdorf.

 

15.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 5342/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 211 v k.ú. Studánka.

 

17.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2591/1, p.p.č. 2591/3, p.p.č. 2591/4, část p.p.č. 2599/1 a p.p.č. 2599/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

18.  Vypovědět nájemní smlouvu č. 2000/00061 na pronájem p.p.č. 4329/1 v k.ú. Varnsdorf dle článku IV. odstavec 3 této smlouvy.

 

19.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě po části p.p.č. 2566, 2563/3, 2563/2, 2562 a 2546 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónicou O2 Czech Republic a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 800,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic a.s.

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

20.  Vypovědět NS č. 33/2007 na pronájem části p.p.č. 4695 v k.ú. Varnsdorf.

 

21.  Pronajmout část  p.p.č. 4549/3 v k.ú. Varnsdorf o výměře 12 m2 za účelem dodatečné legalizace a užívaní stavby plotu za cenu 10,- Kč/m2/rok manželům M. a L. V. na dobu určitou do 31. 12. 2013.

22.  Pronajmout část p.p.č. 4549/3 v k.ú. Varnsdorf o výměře 10 m2 za účelem předzahrádky za cenu 10,- Kč/m2/rok M. B. na dobu neurčitou.

 

23.  Pronajmout  p.p.č. 3469/1 o výměře 110.202 m2 a p.p.č. 3469/3 o výměře 11.577 m2 vše v k.ú. Varnsdorf panu J. P. za účelem sekání trávy a cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

 

24.  Pronajmout  p.p.č. 6327 v k.ú. Varnsdorf o výměře 116 m2 a  p.p.č. 6328 v k.ú. Varnsdorf o výměře 279 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu V. F. na dobu neurčitou.

 

25.  Pronajmout část p.p.č. 676 v k.ú. Varnsdorf o výměře 20 m2 a část p.p.č. 754 v k.ú. Varnsdorf o výměře 50 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok paní H. Š. na dobu neurčitou.

 

26.  Pronajmout  p.p.č. 6862 v k.ú. Varnsdorf o výměře 810 m2  za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok paní L. M. na dobu neurčitou.

 

27.  Pronajmout  p.p.č. 566 o výměře 387 m2, p.p.č. 567 o výměře 968 m2, p.p.č. 569 o výměře 2.871 m2 a p.p.č. 568 o výměře 145 m2 vše v k.ú. Varnsdorf za účelem sekání trávy a pastvy koně za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní J. M. na dobu neurčitou.

 

28.  Ukončit NS č. 36/1995 na pronájem části p.p.č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 10. 2008.

 

29.  Ukončit NS č. 57/1993 na pronájem p.p.č. 34/24 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 8. 2008.

 

30.  Uzavřít dodatek k NS č. 114/2000 na pronájem části p.p.č. 3345 v k.ú. Varnsdorf a to tak, že výměra pozemku na sekaní trávy bude nyní jen 463 m2.

 

31.  Pronajmout  část p.p.č. 3345 v k.ú. Varnsdorf o výměře 537 m2  za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu P. H. na dobu neurčitou.

 

32.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a provozování podzemního kabelového vedení soustavy veřejného osvětlení  po části p.p.č. 2920/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby tohoto vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 2920/1 v k.ú. Varnsdorf. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 ze dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%. Jednorázová úhrada bude splatná do 14-ti dnů od vystavení faktury, kterou je budoucí zavázaný oprávněn vystavit nejdříve v den uvedení stavby do provozu. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí budoucí oprávněný.

 

33.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění a provozování podzemního kabelového vedení a osvětlovacích stožárů soustavy veřejného osvětlení  po části p.p.č. 3000/3 a p.p.č. 2920/7 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby tohoto vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníky p.p.č. 3000/3 a 2920/7 v k.ú. Varnsdorf. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí město Varnsdorf,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

 

34.  Souhlasit  s uložením optických kabelů v chráničkách na p.p.č. 2887/26, 2887/25, 2887/7, 2887/23, 2919/23, 2919/34, 2919/35, 2919/27, 2919/26, 2919/29, 2919/32, 2849/9, 2849/10, 2841/1, 2767, 2692/125, 2692/122, 2692/128, 2692/121, 2692/155, 2692/133, 2692/154, 2692/145, 2692/148, 2692/150, 2692/151, 2692/152, 2692/138, 2692/149, 2692/141, 2692/135, 2849/8, 2692/92, 2692/93, 2692/94, 2692/120, 2692/129, 2692/153 v k.ú. Varnsdorf.

 

35.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést podzemní optické kabelové vedení v chráničkách na p.p.č. 2887/26, 2887/25, 2887/7, 2887/23, 2919/23, 2919/34, 2919/35, 2919/27, 2919/26, 2919/29, 2919/32, 2849/9, 2849/10, 2841/1, 2767, 2692/125, 2692/122, 2692/128, 2692/121, 2692/155, 2692/133, 2692/154, 2692/145, 2692/148, 2692/150, 2692/151, 2692/152, 2692/138, 2692/149, 2692/141, 2692/135, 2849/8, 2692/92, 2692/93, 2692/94, 2692/120, 2692/129, 2692/153 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi Městem Varnsdorf (povinný) a Výběžek, NET, s.r.o.(oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

36.  Zveřejnit záměr pronajmout prostory pro umístění antén a technických zařízení v domě č.p. 3307 ve Varnsdorfu pro přenos dat v síti Internet.

 

37.  Neudělit výjimku z grantu z města Varnsdorf judistickému oddílu TJ Slovan Varnsdorf.

 

38.  Neposkytnout příspěvek ve výši 15.000,- Kč Středisku rané péče SPRP Liberec na poskytování sociální služby rané péče pro pět rodin ve Varnsdorfu.

 

Usnesení č. 88/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.      Vyplacení mimořádných odměn ředitelům mateřských a základních škol zřizovaných Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

4.      Vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městské knihovny Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

5.      Vyplacení finančního příspěvku členům aktivu pro občanské záležitosti dle předloženého návrhu.

 

6.      Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu.

 

7.      Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

 

8.      Doplnění programu na XVIII. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé

takto:

3.02 Koncepce dotační politiky města Varnsdorf

3.03 Změna č. 1 zřizovací listiny PO Městské divadlo Varnsdorf

3.04 Vstup města Varnsdorf do Honebního společenstva Varnsdorf

 

 Usnesení č. 89/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 80/2008/3 ze dne 4. 9. 2008.

 

2.      Usnesení RM č. 80/2008/10 ze dne 4. 9. 2008. 

 

3.      Usnesení RM č. 80/2008/11 ze dne 4. 9. 2008.

 

4.      Výběrové řízení na akci: Vypracování PD - provedení inženýrských sítí a komunikace v lokalitě RD Štursova – Komenského.

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta