Usnesení ze 44. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 25.10.2012 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku
1.01 Majetkové záležitosti
2 . Různé
2.01 Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
2.02 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2013
2.03 Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2013
2.04 Plán rozvoje cestovního ruchu Varnsdorfu a okolí na období 2012 – 2017 - priority
2.05 Souhlas se zapůjčením vozidla
2.06 Pečovatelská služba Filipov
2.07 Doplnění program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

 

 

1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 402/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na p. p. č. 2189/1v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do             2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 403/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky NN na p. p. č. 1930v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s., Děčín (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o prodej
p. p. č. 7231 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 404/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7231 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6325 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 405/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6325 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 405/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6325 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího stavu.


Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory

Usnesení č. 406/2012
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu nebytových prostor v budově č. p. 512 ze dne 22.09.1992 dohodou ke dni 31.10.2012, z důvodu podání žádosti o ukončení platnosti nájemní smlouvy nájemcem těchto nebytových prostor Ing. P. J., ukončení nájemní smlouvy nastane za podmínky schválení návrhu o finančním vyrovnání s nájemcem Ing. P. J. zastupitelstvem města dne 25.10.2012, součástí ukončení nájemní smlouvy dohodou bude ujednání o tom, že kromě kompenzace nevzniká nájemci nárok na vrácení prostředků vynaložených na úpravu předmětu nájmu.


Změna v nájemní smlouvě

(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Dodatek smlouvy o dílo
Usnesení č. 407/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 109/ZEPS/12, kterým se mění termín dokončení stavby na 05.11.2012.


Změna technologie nosné konstrukce
Usnesení č. 408/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 045/2012 „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu“, kterým se mění technologie nosné konstrukce mostu (ocelové nosníky na dřevěné lepené nosníky) při zachování všech požadovaných parametrů a kterým se snižuje cena předmětu díla na 1.188.164,43 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 409/2012
Rada města rozhodla schválitfinanční příspěvek ve výši 10.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf pro M. Š. na nadstandardní reprezentaci města.

2.02 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2013
Usnesení č. 410/2012
Rada města rozhodla schválit Grantový program města Varnsdorf pro rok 2013 dle pozměněného návrhu.

2.03 Smlouva o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2013
Usnesení č. 411/2012
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2013 dle pozměněného návrhu.

2.04 Plán rozvoje cestovního ruchu Varnsdorfu a okolí na období 2012 – 2017 - priority
Usnesení č. 412/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí doporučení členů komise pro rozvoj cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci týkající se stanovení priorit produktů obsažených v návrhu dokumentu Plán rozvoje cestovního ruchu Varnsdorfu a okolí na období 2012 – 2017.

2.05 Souhlas se zapůjčením vozidla
Usnesení č. 413/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí informaci o zapůjčení vozidla s registrační značkou DCH 65-68 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

2.06 Pečovatelská služba Filipov
Usnesení č. 414/2012
Rada města rozhodla nepřijmout nabídku pečovatelské služby Domova důchodců Filipov.

2.07 Doplnění program na zasedání ZM
Usnesení č. 415/2012
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Žádost Městského divadla Varnsdorf o předfinancování projektu
5.02 Žádost MŠ Varnsdorf Nezvalova o předfinancování projektu
5.03 Návrh na spolupráci s o. p. s. Regionální partner 


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Závěr


MARTIN LOUKA                                                      KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                     místostarosta města