Usnesení ze 43. schůze Rady města Varnsdor,

 


která se konala dne 11.10.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.04 Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.06 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 382/2012
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2012 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 383/2012
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o nájmu bytu pro nové členy Bytového družstva Varnsdorf v domě         č p. 3300, ul. Kostelní, ve Varnsdorfu pro manželé A. a M. Č.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 384/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 327/2012/4 ze dne 06.09.2012.

a dále

Usnesení č. 384/2012/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 245/2012/1 ze dne 21.06.2012. 

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 385/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. na dobu určitou do 31.12.2013. 1. náhradník paní M. N. do 30.04.2013. 2. náhradník je paní M. M. do 30.04.2013.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 386/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu Bc. R. M. na dobu určitou 31.12.2013. 1. náhradník paní L. G. na dobu určitou do 30.04.2013. 2. náhradník paní L. K. na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky navrácení bytu č. 28 v domě č. p. 2741, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 387/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/36 ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 31.10.2013.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 388/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. S. na dobu určitou do 31.12.2013.


Žádost o využívání bytu v ul. Kovářské ve Varnsdorfu pro potřeby města Varnsdorf
Usnesení č. 389/2012
Rada města rozhodla nepronajímat byt v domě č. p. 2761/12, ul. Kovářská ve Varnsdorfu a využívat byt pro potřeby města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Prodej p. p. č. 2741/1 v k. ú. Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Žádost o prodej části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 390/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 390/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o povolení zřízení el. přípojky k části p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 391/2012
Rada města rozhodla vydat souhlas se zřízením el. přípojky k části p. p. č. 6781 v k. ú. Varnsdorf, na kterou má uzavřenou nájemní smlouvu č. 46/2007.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 392/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 1422 a p. p. č. 1452v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a panem J. D. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 393/2012
Rada města rozhodla pronajmout panu Ing. K. B. část p. p. č. 5688/1 o celkové výměře 100 m2 v k. ú. Varnsdorf za 4.000 Kč/rok na dobu určitou 2 roky za účelem dostavby 4 řadových garáží.


Žádost o prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 394/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 394/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf k výstavbě RD.


Dodatek smlouvy o dílo „Oprava střechy a zateplení 3. NP Polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“
Usnesení č. 395/2012
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním dodatku smlouvy o dílo na akci „Oprava střechy a zateplení 3.NP Polikliniky č. p. 2060, Varnsdorf“ kterým se mění celková cena díla. Po opravě položky ve výkazu výměr a jejím ocenění se navyšuje cena díla o 157.707 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 9.876.349 Kč bez DPH.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 396/2012
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 7U3 1408,                ul. Karolíny Světlé u domu číslo popisné 3017 v k. ú. Varnsdorf, pro paní V. B., držitelku ZTP s tím, že žadatelka zaplatí 50% nákladů na zřízení vyhrazeného parkovacího místa.


3. Různé

3.01 Poskytnutí finančního příspěvku v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 397/2012
Rada města rozhodlaschválitfinanční příspěvek ve výši 5.000 Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli Mgr. J. N. na nadstandardní reprezentaci města.

3.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 398/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 399/2012
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.04 Zprávy z komisí Rady města Varnsdorf
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.05 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 400/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.

3.06 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 401/2012
Rada města rozhodla schválit program na XX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.10.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                            KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                           místostarosta města