Usnesení ze 42. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 42. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 14. 8. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Diskuse
3. Závěr

 

Usnesení č. 78/2008
Rada města rozhodla:
1. Pokračovat dál ve věci navrácení bytu v domě č.p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu.


2. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícím v právu umístění a provozování podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 4740/1 v k.ú. Varnsdorf včetně práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby tohoto vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 4740/1 v k.ú. Varnsdorf. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 ze dne 18.9.2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH ve výši 19%. Jednorázová úhrada bude splatná do 14 dnů od vystavení faktury, kterou je budoucí zavázaný oprávněn vystavit nejdříve v den uvedení stavby do provozu. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí budoucí oprávněný.

3. Doporučit zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zajištěním financování projektu „Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ - se spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 350.000,- Kč z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 3.500.000,- Kč z rozpočtu města.

4. O přidělení veřejné zakázky „ Rekonstrukce mostu v ul. Husova ve Varnsdorfu “– dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči – S a M silnice a mosty, a.s. se sídlem Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf 3, IČ 25026712, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

5. O přidělení veřejné zakázky „ Varnsdorf, Hrádek – kanalizace a Varnsdorf, Pěnkavčí vrch - kanalizace“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uchazeči HORÁK – stavební a obchodní společnost s.r.o., U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX, IČ 41326687, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek (podle § 79 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

 

Usnesení č. 79/2008
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 19/2008/15 ze dne 21.2.2008.


Ing. Josef Poláček                           Karel Dubský
starosta města                               místostarosta