Usnesení ze 42. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

 

z 42. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 23. 07. 2020 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Různé
1.01 Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 111/2019-66
2. Diskuse
3. Závěr

 

1. Různé
1.01 Kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 15 A 111/2019-66
Usnesení č. 347/2020/1
Rada města rozhodla podat kasační stížnost proti Rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 15 A 111/2019-66 ze dne 10. 07. 2020 a návrh na odklad vykonatelnosti předmětného rozsudku.

a dále

Usnesení č. 347/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Plné moci k zastupování města ve věci řízení o kasační stížnosti proti Rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 15 A 111/2019-66 ze dne 10. 07. 2020 a návrh na odklad vykonatelnosti předmětného rozsudku s Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o., Vinohradská 2828/153, 130 00 Praha 3, IČ 24827452.

 

2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

3. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                           Jiří Sucharda
starosta města                                                                     místostarosta města