Usnesení ze 41. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení ze 41. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 16.07.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
1.05 Žádosti o přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací města a změnu závazných ukazatelů na rok 2020 příspěvkové organizace
1.06 Žádost o individuální dotaci
1.07 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
3.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 317/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele Domu dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 318/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 319/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Základní školu Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 320/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.05 Žádosti o přijetí účelově určeného finančního daru příspěvkovou organizací města a změnu závazných ukazatelů na rok 2020 příspěvkové organizace
Usnesení č. 321/2020/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného finančního daru dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 321/2020/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.06 Žádost o individuální dotaci
Usnesení č. 322/2020
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci panu L. F. dle předloženého návrhu.


1.07 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
Usnesení č. 323/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020 v předloženém znění.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení 
Usnesení č. 324/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 290/2020/3 ze dne 25.06.2020.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010932/002, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 1380
Usnesení č. 325/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1380 nové kNN na části p. p. č. 1330 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009878/VB2, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 476
Usnesení č. 326/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 476 nové kNN na části p. p. č. 3116 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011084/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 6898
Usnesení č. 327/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6898 nové kNN na části p. p. č. 6948, p. p. č. 6949, p. p. č. 6881 a p. p. č. 6897/8 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009484/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 6680
Usnesení č. 328/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 6680 nové kNN na části p. p. č. 6658 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o bezúplatný převod p. p. č. 1582 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 329/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1582 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6763/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 330/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6763/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6679 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 331/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6679 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 332/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 907 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 333/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 907 v k. ú. Varnsdorf o výměře 2.055 m2 panu Ing. J. B. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby a sekání trávy.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 334/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 16/2016 ke dni 31.12.2019.


Návrh na zrušení usnesení  
Usnesení č. 335/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 212/2020/2 ze dne 14.05.2020.


Rozhodnutí o akci „Studie proveditelnosti na zřízení nového chodníku v ul. Plzeňská, mezi křižovatkou s ulicí Vrchlického po křižovatku s ulicí Říční, Varnsdorf“
Usnesení č. 336/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli na akci „Studie proveditelnosti na zřízení nového chodníku v ul. Plzeňská, mezi křižovatkou s ulicí Vrchlického po křižovatku s ulicí Říční, Varnsdorf“ Ing. Martině Hřebřinové – PROJEKCE, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, IČ 73842346.
 
a dále
 
Usnesení č. 336/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s Ing. Martinou Hřebřinovou – PROJEKCE, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, IČ 73842346 na akci s názvem „Studie proveditelnosti na zřízení nového chodníku v ul. Plzeňská, mezi křižovatkou s ulicí Vrchlického po křižovatku s ulicí Říční, Varnsdorf“ za cenu 87.270 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.

 
Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Technický dozor stavby Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“
Usnesení č. 337/2020/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „TDI stavby Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“, panu Pavlu Hruškovi, IČ 66633052, se sídlem S. K. Neumanna č. p. 3184, 407 47 Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 337/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s panem Pavlem Hruškou, IČ 66633052, se sídlem S. K. Neumanna č. p. 3184, 407 47 Varnsdorf na akci ,,TDI stavby Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“ za cenu 220.000 Kč bez DPH.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2 “
Usnesení č. 338/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. 56/2020, uzavřené dne 18.05.2020 mezi městem Varnsdorf a společností WELIDO Int. s.r.o., IČ08403406, Novoměstská 2614, 407 47 Varnsdorf, na akci „Nemocnice Varnsdorf, nová přípojka NN - vymístění stávajícího el. měření z rozvaděče trafostanice DC_1203 do oplocení na hranici p. p. č. 4209/2“, kterým se zvyšuje celková cena díla o 113.391,69 Kč bez DPH.


Smlouva o dílo „Veřejné osvětlení ul. Národní – úsek od ul. 5. května k náměstí“
Usnesení č. 339/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Národní – úsek od ul. 5. května k náměstí“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., s termínem dokončení do 31.10.2020 a celkovou cenou díla 826.934,73 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.
 

Souhlas s umístěním pietního pomníku
Usnesení č. 340/2020
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním kamenného pietního pomníčku na části p. p. č. 2669 v k.ú. Varnsdorf.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace - Oprava fasády, střechy a vestavba výtahu včetně dispozičních úprav v budově MěÚ, náměstí E. Beneše 470 ve Varnsdorfu“
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“
Usnesení č. 341/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 143/2019, uzavřené dne 11.11.2019 mezi městem Varnsdorf a společností SYZA s.r.o. , IČ 03567834, Třebenice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic, na akci „Rekonstrukce a modernizace hlavní rozvodny el. energie budovy nemocnice Varnsdorf“, kterým se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 17.08.2020 s podmínkou zajištění připravenosti technologie rozvodny k přepojení na nový funkční přívod do 24.07.2020 a kterým se zvyšuje celková cena díla o 507.995,40 Kč bez DPH, a to za předpokladu schválení financování.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Výstavba parkoviště ul. Východní - vnitroblok“
Usnesení č. 342/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky Výstavba parkoviště ul. Východní - vnitroblok“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751.

a dále

Usnesení č. 342/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751na akci „Výstavba parkoviště ul. Východní - vnitroblok“ za cenu 1 735 248,34 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


Smlouva o poskytnutí dotace akce ,,Oprava 2 ks věžiček Evangelického kostela ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 343/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML4764/SoPD/KP na akci ,,Oprava 2 ks věžiček Evangelického kostela ve Varnsdorfu“ s poskytovatelem dotace – Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem ve výši 200.000 Kč vč. DPH.

 

3. Různé

3.01 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 344/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


3.02 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
Usnesení č. 345/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 346/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


ThMgr. Roland Solloch                                                                    Jiří Sucharda 
starosta města                                                                              místostarosta města