Usnesení ze 40. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 16. 7. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Rozpočtové opatření

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádost o povolení znaku města

b)      Žádost o finanční příspěvek

 

 

Usnesení č. 71/2008

Rada města rozhodla:

1.      Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/12, ul. Kovářská, Varnsdorf panu F. B..

 

2.      Nezveřejnit záměr převést stavbu na st.p.č. 1165/9 a st.p.č. 1165/9 v k.ú. Varnsdorf.

 

3.      Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 74/5 v k.ú. Varnsdorf.

 

4.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6261 v k.ú. Varnsdorf.

 

5.      Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1128 v k.ú. Studánka.

 

6.      Vrátit manželům M. částku ve výši 5.440,- Kč za rozdíl výměr při prodeji pozemku č. 2001/1 v k.ú. Varnsdorf plus 162,- Kč jako rozdíl nákladů spojených s převodem nemovitostí.

 

7.      Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání povolení na stavbu RD na části p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf dle nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 36/06/1 do 31. 12. 2008.

 

8.      Prodloužit termín pro podání žádosti o vydání povolení na stavbu RD na části p.p.č. 7510 v k.ú. Varnsdorf dle nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 37/06/1 do 31. 12. 2008.

 

9.      Uzavřít dodatek k NS č. 14/2006 a tím se nájemci pronajímá p.p.č. 983 o výměře 1.217 m2 a část p.p.č. 986/1 o výměře 1.620 m2 vše v k.ú. Studánka za účelem sekání trávy a pastvy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

 

10.  Pronajmout st.p.č. 4306/27 v k.ú. Varnsdorf o výměře 69 m2 za účelem užívání pozemku pod rekreační chatou za cenu 10 Kč/m2/rok a p.p.č. 4306/57 v k.ú. Varnsdorf o výměře 484 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok paní Z. V. a to na dobu neurčitou.

 

11.  Pronajmout část p.p.č. 2563/4 v k.ú. Varnsdorf o výměře 77 m2 a p.p.č. 2562 v k.ú. Varnsdorf o výměře 154 m2 vše za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok panu P. H. na dobu neurčitou.

 

12.  Ukončit NS č. 23/2007 na pronájem části p.p.č. 3344 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2008.

 

13.  Souhlasit s uložením kabelové el. přípojky na části p.p.č. 1234 a 1226/1 v k.ú. Varnsdorf a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení po části p.p.č. 1234 a 1226/1 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi Městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

14.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 8213/8 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a subjektem vykonávajícím právo hospodaření s majetkem státu (§ 20 zák. č. 77/2002 Sb.) k p.p.č. 8213/8 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 8.400,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

15.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 8188/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a subjektem vykonávajícím právo hospodaření s majetkem státu (§ 20 zák. č. 77/2002 Sb.) k p.p.č. 8188/2 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 181.340,- Kč (v případě, že bude budoucímu povinnému z titulu věcného břemene doloženo Rozhodnutí o přidělení státní dotace, bude tato částka snížena o 50%) splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

16.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 3287/22, 3287/41, 3295/2 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 3287/22, 3287/41, 3295/2 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

17.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu umístění podzemního vedení dešťové kanalizace po části p.p.č. 3494, 3495/1, 3495/2, 3495/3  v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (oprávněný) a vlastníkem p.p.č. 3494, 3495/1, 3495/2, 3495/3 v k.ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč  splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vypracování geometrického plánu na zaměření stavby.

 

18.  Uzavřít dodatek č. 3 k příkazní smlouvě mezi městem Varnsdorf a Regia a.s. Varnsdorf na správu tělovýchovných zařízeních města Varnsdorf uzavřené dne 31. 1. 1994 na rozšíření předmětu smlouvy o ubytovnu sportovní haly v č.p. 2984, ul. Západní, Varnsdorf s tím, že veškeré náklady na provoz a údržbu objektu budou hrazeny Regií a.s..

 

19.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/29 ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. P..

 

20.  Povolit použití znaku města Varnsdorf panu M. S. ve článcích pojednávajících o daném městě na internetových stránkách www.tolstejnsky-kraj.cz.

 

21.  Neposkytnout finanční příspěvek městu Dolní Poustevna na knihu pojednávající o historii a vývoji života v naší lokalitě.

 

Usnesení č. 72/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Sdělení nájemce koupaliště pana V. T. o stavu objektu zázemí.

 

Usnesení č. 73/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města uzavřením mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, s SčVK a.s. Teplice na zakázku: Varnsdorf, Hrádek – kanalizace a Varnsdorf, Pěnkavčí vrch – kanalizace (pouze část dešťová kanalizace) za cenu 35.700,- Kč. 

 

2.      Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou EVČ Pardubice s.r.o. na akci: „Horkovodní přípojka pro MŠ a obchodní centrum v ul. Národní“ s cenou díla                860.529,- Kč.

 

Usnesení č. 74/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2008 dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení č. 75/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 40/2008/6 ze dne 24. 4. 2008.

 

2.      Usnesení RM č. 31/2008/27 ze dne 27. 3. 2008. 

 

3.      Usnesení RM č. 113/2007/16 ze dne 13. 12. 2007.

 

4.      Usnesení RM č. 5/2008/46 ze dne 24. 1. 2008.

 

5.      Usnesení RM č. 74/2007/95 ze dne 13. 9. 2007.

 

6.      Usnesení RM č. 60/2008/31 ze dne 12. 6. 2008.

 

7.      Usnesení RM č. 64/2008/32 ze dne 26. 6. 2008.

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta