Usnesení ze 40. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 26.07.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku
1.01 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Návrh na jmenování ředitelky ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821
2.02 Žádost o povolení použití znaku města
2.03 Žádost o umístění stojanů na sušení prádla
2.04 Pronájem prostor
3. Diskuse
4. Závěr
1. Převody majetku

1.01 Majetkové záležitosti


Žádost o prodej části p. p. č. 2666/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 305/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2666/6 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí p. p. č. 6239/1 v k. ú. Varnsdorf

Usnesení č. 306/2012
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví p. p. č. 6239/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 307/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p. p. č. 4086 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p. p. č. 4089/4 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 308/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav HDPE optického kabelu na p. p. č. 3287/1, p. p. č. 3287/25 a p. p. č. 3287/26 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) RIO Media, Ústí nad Labem (oprávněný) za jednorázovou úhradu 200,- Kč/bm + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Náhrada ušlých tržeb za využívání plaveckého bazénu

(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z jednání.)


Finanční podpora na realizaci zasíťování školy

Usnesení č. 309/2012/1
Rada města rozhodla schválit pořízení datové sítě pro účely zapojení počítačové učebny vybavené v rámci dotace Nadace ČEZ v Interaktivní škole Varnsdorf, Karlova 1700.

a dále

Usnesení č. 309/2012/2
Rada města doporučuje schválit mimořádnou rozpočtovou změnu na zajištění financování zasíťování Interaktivní základní školy Varnsdorf, Karlova 1700 dle předloženého návrhu.


Vnitřní směrnice o odpisování dlouhodobého majetku

Usnesení č. 310/2012
Rada města rozhodla schválit Vnitřní směrnici o odpisování dlouhodobého majetku – odpisový plán města dle předloženého návrhu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“

Usnesení č. 311/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky “Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách uchazeči: Sdružení poliklinika Varnsdorf, vedoucí člen sdružení GEDOS spol. s r. o., Dubická 3293, 470 01 Česká Lípa, IČ 43227864, další člen sdružení VABRUS s. r. o. Dlouhý Most 17, 463 12 Dlouhý Most, IČ 25413741.

a dále

Usnesení č. 311/201/2

Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Sdružení poliklinika Varnsdorf, vedoucí člen sdružení GEDOS spol. s r. o., Dubická 3293, 470 01 Česká Lípa, IČ 43227864, další člen sdružení VABRUS s. r. o. Dlouhý Most 17, 463 12 Dlouhý Most, IČ 25413741 na akci„Oprava střechy a zateplení 3. NP polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf“za cenu 9.718.642,- Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 312/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: ZEPS
s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651.

a dále

Usnesení č. 312/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651 na akci „Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu“ za cenu 1.298.64,43 Kčbez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty č. p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků“

Usnesení č. 313/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty č. p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: GEDOS spol. s r. o.
Dubická 3293, 470 01 Česká Lípa, IČ 43227864.

a dále

Usnesení č. 313/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou GEDOS spol. s r. o., Dubická 3293, 470 01 Česká Lípa, IČ 43227864 na akci„Oprava dvouramenného schodiště včetně vstupní podesty č. p. 512 ul. Národní, Varnsdorf a obnova souvisejících kamenných prvků“ za cenu 1.178.090,55Kč bez DPH.


Žádost o zrušení usnesení o rozhodnutí o veřejné zakázce
- „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu"
Usnesení č. 314/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 256/2012/1 Rady města Varnsdorf ze dne 21.06.2012.

a dále

Usnesení č. 314/2012/2
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 256/2012/2 Rady města Varnsdorf ze dne 21.06.2012.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“

Usnesení č. 315/2012/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651.

a dále

Usnesení č. 315/2012/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ZEPS s. r. o., Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651 na akci „Rekonstrukce lávky pro pěší v ul. Lidické ve Varnsdorfu“ za cenu 1.107.152 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Návrh na jmenování ředitelky ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821
Usnesení č. 316/2012
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat Š. Č. na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821 s účinností od 01.08.2012.


2.02 Žádost o povolení použití znaku města
Usnesení č. 317/2012
Rada města rozhodla povolit použití znaku města Varnsdorf Tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf na propagačních materiálech při pořádání mezinárodního turnaje v tenise EUROREGION NISA 2012 ve dnech 18.08-19.08.2012.

2.03 Žádost o umístění stojanů na sušení prádla
Usnesení č. 318/2012
Rada města rozhodla vydat souhlas s umístěním stojanů na sušení prádla na p. p. č. 1136 v k. ú. Varnsdorf.


2.04 Pronájem prostor
Usnesení č. 319/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostor Klubovny mladých hasičů ve Varnsdorfu, Husova 552, 407 47 Varnsdorf na max. 10 zasedání OV SH ČMS Děčín.3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)4. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                               místostarosta města