Usnesení z 4. zasedání Rady města Varnsdorf

Usnesení

z 4. zasedání Rady města Varnsdorf, konaného dne 12. 12. 2002 od 12:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:

 1. Kontrola plnění usnesení RM
 2. Převody majetku města
 3. Různé
  a) Návrh k udělení souhlasu krajského úřadu ke jmenování ředitelek předškolního zařízení, školy a školského zařízení
  b) Zachování lékařské služby první pomoci pro město Varnsdorf
  c) Informace o dopise ministerstva vnitra ČR ve věci změny hranic krajů
  d) Doplnění programu II. zasedání ZM
  e) Informaci ředitele a.s. Stavokombinát Liberec o záměrech firmy na využití objektu č.p. 3138 ve Varnsdorfu
  f) Návrh na povolení úpravy pracovní doby ředitelky MŠ Nezvalova 2024
  g) Plán zimní údržby pro rok 2002 – 2003
  h) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy školství regionu Děčín

Usnesení č. 111/2002

Rada města rozhodla:

 1. Vypustit ze sledování usnesení RM 87/2002/1, 97/2002/2a, 97/2002/2b, 97/2002/3.
 2. Opravit usnesení RM č. 107/2002/8, 10, 11 takto:
  Rada města schvaluje uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy ve věcech civilní služby s městem Děčín.
  Rada města schvaluje uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti životního prostředí s městem Děčín.
  Rada města schvaluje uzavření veřejno-právní smlouvy pro zajištění úseku státní správy v oblasti dopravy a silničního hospodářství s městem Děčín.
 3. Neprodloužit termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a zároveň vypovědět      nájemní smlouvu č. 1/99/3 na pronájem pozemku č. 6027/2 v k.ú. Varnsdorf z důvodů nesplnění podmínky uvedené v bodě VII této smlouvy.
 4. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6260 v k.ú. Varnsdorf.
 5. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 87/11 v k.ú. Varnsdorf.
 6. Ponechat sochu K. Gottwalda v majetku města.
 7. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf panu  Jiřímu Hugrovi na dobu určitou do 30. 6. 2003. 
 8. Pronajmout garsoniéru  v  č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu Michalu Pupsovi.
 9. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní O. Šedivé.
 10. Pronajmout byt 1+2 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní Petře Pospíšilové a panu Ondřeji Susovi za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 1285, ul. Dopravní, Varnsdorf.
 11. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf  panu  Petru Nováčkovi  na dobu určitou  do 31. 12. 2003. 
 12. Nepronajmout byt 1+2 č.p. 2741, ul Křižíkova, Varnsdorf manželům A.a M. Novotným z důvodu, že  dluží na nájmu v  tomto bytu  Kč 63. 005,-.
 13. Pronajmout byt  1+1  v č.p. 2290,  Prašná , Varnsdorf panu T. Krausovi na dobu určitou po dobu výkonu zaměstnání u PČR ve Varnsdorfu a za podmínky  navrácení bytu 1+1  v č.p. 489, ul. Lidická, Varnsdorf.
 14. Pronajmout byt  1+1  v č.p. 489, ul. Lidická , Varnsdorf panu M. Nastoupilovi na dobu určitou po dobu výkonu zaměstnání u PČR ve Varnsdorfu.
 15. Podat k soudu návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+2, ul. Žitavská, Varnsdorf  proti  paní T. Mikušové.
 16. Uhradit paní Průšové Kč 16.950,-- za úpravu pronajatého bytu č.p. 1118, ul. Prostějovská, Varnsdorf , který vrátila městu.
 17. Nepodat k  soudu  nový návrh žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu 1+3 v č.p. 2408, ul. B. Krawce, Varnsdorf proti manželům Monice a Jaroslavu Slámovým.
 18. Prodloužit tyto nájemní smlouvy do 31. 12. 2003 na pronájem:
  - garsoniéry č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf M. Levinské,
  - garsoniéry č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf M. Lorencové,
  - bytu 1+1 č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf A. Špičkové,
  - garsoniéry č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf L. Tokošovi,
  - bytu 1+1 č.p. 2844, ul. Žitavská, Varnsdorf H. Zikové,
  - garsoniéry č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf M. Kopecké,
  - bytu 1+1 č.p. 1078, ul. Čsl.mládeže, Varnsdorf L. Jirsová,
  - garsoniéry č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf M. Hučkové,
  - garsoniéry č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf M. Husárové,
  - bytu 1+2 č.p. 1520, ul. Palackého, Varnsdorf P.  Brádlerovi,
  - garsoniéry č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf M. Kopřivové,
  - bytu 1+1 č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf R. Hájkové,
  - bytu 1+1 č.p. 2845, ul. Žitavská, Varnsdorf J. Maryškové,
  - garsoniéry č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorfu A. Patkolové,
  - bytu 1+1 č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf K. Pažitné,
  - bytu 1+2 č.p. 2529, ul. B. Němcové, Varnsdorf M. Žárové,
  - bytu 1+1 č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf P. Novákové,
  - bytu 1+2 č.p. 1681, ul. Partyzánů, Varnsdorf K. Křivohlavé.
 19. Prodloužit tyto nájemní smlouvy do 30. 6. 2003 na pronájem:
  - garsoniéry č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf L. Kolkovi,  
  - bytu 1+1 č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf V. Kebzové,
  - bytu 1+1 č.p. 889, ul. Žitavská, Varnsdorf M. Novákové a M. Sivákovi,
  - bytu 1+1 č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf N. Fekové a M. Kováčovi,
  - bytu 1+1 č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf M. Dubcové,
  - bytu 1+2 č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf Zl. Horváthové a J. Oláhovi,
  - garsoniéry č.p. 2726, ul. Kovářská, Varnsdorf B. Knapové,
  - bytu 1+2 č.p. 1059, ul. Nádražní, Varnsdorf A. Kurucové,
  - bytu 1+1 č.p. 1654, ul. Zuzánkova, Varnsdorf  E. Opielové,
  - garsoniéry v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf E. Žižkovi.
 20. Prodloužit tyto nájemní smlouvy do 31. 3. 2003 na pronájem:
  - garsoniéry č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf I. Rackové,
  - bytu 1+1 č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf J. Rigovi,
  - bytu 1+1 č.p. 1476, ul. Mladoboleslavská, Varnsdorf M. Hučkové,
  - bytu 1+3 č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf M. Hugrovi.
 21. Prodloužit tyto nájemní smlouvy do 28. 2. 2003 na pronájem:
  - bytu 1+3 č.p. 2812, ul. Pražská, Varnsdorf L. Holubové,
  - garsoniéry č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf M. Kropáčkové.
 22. Neprodloužit tyto nájemní smlouvy na pronájem:
  - bytu 1+1 č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf S. Bladičové,
  - garsoniéry č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf M. Giňové,
  - bytu 1+1 č.p. 2801, ul. Pražská, Varnsdorf P. Cupalovi,
  - garsoniéry č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf J. Sobotkové,
  - bytu 1+3 č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf J. Plieštikové,
  - bytu 1+1 č.p. 1552, ul. Pletařská, Varnsdorf Zl. Dankové,
  - bytu 1+1 č.p. 1552, ul. Pletařská, Varnsdorf M. Dankovi,
  - bytu 1+1 č.p. 1552, ul. Pletařská, Varnsdorf R. Urbanové,
  - bytu 1+3 č.p. 1724, ul. Seifertová, Varnsdorf manželů A. a  J. Podolanovým,
  - bytu 1+1 č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf L. Rajmanové,
  - bytu 1+1 č.p. 1351, ul. Hradní 1351, Varnsdorf K. Sovové a J. Sobotkovi,
  - bytu 1+1 č.p. 2844, ul. Žitavská, Varnsdorf Y. Markové,
  - bytu 1+1 č.p. 940, ul. Žitavská, Varnsdorf T. Ferencové,
  - garsoniéry č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf M. Surmajové.
 23. Pronajmout garsoniéru v DPS čp. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf H. Křápkové.
 24. Pronajmout byt 1+1 v DPS čp. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf manželům Janu a Anastázii Svobodovým.
 25. Pronajmout byt 1+1 v DPS čp. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf E. Liptákové.
 26. Prodloužit nájemní smlouvu v DPS čp. 3000, ul. Žitavská, Varnsdorf M. Kolářové na dobu neurčitou.
 27. Podat návrh k udělení souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje ke jmenování ředitelek předškolního zařízení a školského zařízení:
  - paní Blanky Thőrichtové – ředitelka příspěvkové organizace Jídelna základní školy Varnsdorf, nám. E. Beneše  2926, okres Děčín, a to s účinností od 1. 1. 2003
  - paní Jany Fořtíkové – ředitelka příspěvkové organizace Jídelna základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, a to s účinností od 1. 1. 2003
  - paní Jitky Málkové – ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, a to s účinností od 1. 1. 2003. 
 28. Doporučit ZM poskytnout finanční příspěvek ZZS Děčín ve výši 650.000,- Kč na zachování noční služby LSPP v době od 17,00 hod. do 23,00 hod. ve Varnsdorf v roce 2003 a zahájit jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje a ministerstvem zdravotnictví ČR.
 29. Pověřit místostarostku Mgr. Vajsovou a Ing. Hodničáka zpracovat připomínky k dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy školství za region pověřeného města do 31. 12. 2003.

Usnesení č. 112/2002

Rada města schvaluje:

 1. Výměnu bytu  mezi paní Z. Müllerovou  bytem 1+3 , č.p. 2844, ul. Žitavská, Varnsdorf a  manžely  J. a  M. Mikuláškových  bytem 1+1 v tom samém domě.
 2. Přechod nájmu bytu 1+1  v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf z  paní M. Hudecové  na  sl. M. Vavřínovou na dobu určitou do 31. 12. 2003. 
 3. Přechod nájmu bytu 1+2 , č.p. 2530, ul. B. Němcové, Varnsdorf po zemřelém panu J. Silovským  na  paní A. Silovskou za podmínky navrácení garsoniéry č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf.
 4. Doplnění II. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, konaného dne 12. 12. 2002 o body:
  g) Návrh OZV města č. 3/2002 změna vyhlášky města Varnsdorf č. 2/2001 „O nakládání s komunálním a stavebním odpadem“
  h) Návrh  OZV  č. 4/2000  změna vyhlášky  města Varnsdorf  č.  3/2001  „O poplatku za provoz  systémů  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů“
  i) Návrh na uzavření smlouvy o plnění závazku veřejné služby – zabezpečení dopravní obslužnosti ve Varnsdorfu na rok 2003
  j) Zachování lékařské služby první pomoci pro město Varnsdorf
  k) Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací základní školy, mateřské školy a jídelny základních škol
  l) Informace o dopise ministerstva vnitra ČR ve věci změny hranice krajů
 5. Úpravu pracovní doby v rozsahu žádosti ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024 Mgr. Danuše Korecké s platností od 1. 1. 2003.

Usnesení č. 113/2002

Rada města bere na vědomí:

 1. Informaci o dopise ministerstva vnitra ČR ve věci změny hranice krajů.
 2. Informaci ředitele a.s. Stavokombinát Liberec o záměrech firmy na využití objektu č.p. 3138 ve Varnsdorfu.
 3. Plán zimní údržby pro rok 2002 – 2003. 
 4. Informaci o dlouhodobém záměru vzdělání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy školství regionu Děčín.

Ing. Josef Poláček                                                                               Mgr. Zdeňka Vajsová
  starosta města                                                                                       místostarostka