Usnesení ze 4. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 19.12.2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2006 
2. Různé
a) Návrh změny organizačního řádu pro komise RM
b) Jmenování předsedů komisí RM
c) Návrh na pověření starosty města k uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě
d) Návrh na schválení Smlouvy o způsobu placení autorských odměn
e) Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Nemocnice Varnsdorf

Usnesení č. 112/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

2. Organizační řád komisí RM dle předloženého návrhu.

3. Předložené znění návrhu Smlouvy o způsobu placení autorských odměn ze dne 13.11.2006.

4. Vyplacení mimořádné odměny řediteli PO Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 113/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 107/2006/1 ze dne 14.12.2006.

2. Usnesení RM č. 107/2006/3 ze dne 14.12.2006.

Usnesení č. 114/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě z 1. února 2005 podle předloženého návrhu.

2. Starostu města uzavřením Smlouvy o způsobu placení autorských odměn v navrhovaném znění.Usnesení č. 115/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Ing. Františka Hricze do funkce předsedy, Ing. Petra Jakubce, Mgr. Zdeňku Vajsovou, Vlastu Tarnóczyovou, Mgr. Alenu Smetanovou, Ing. Soňu Novotnou, RSDr. Miloslava Hocha do funkcí členů a Alenu Bodlákovou do funkce tajemníka Komise pro výchovu a vzdělávání s účinností na volební období 2006 – 2010. 

2. Jiřího Suchardu do funkce předsedy Kulturní komise s účinností na volební období 2006-2010.

3. Zbyňka Šimáka do funkce předsedy, Libuši Dresslerovou, Jaroslava Frolíka, Pavla Kolára, Petra Dulkaje, Miroslava Valka, Jana Bártla do funkcí členů a Marcelu Loukovou do funkce tajemníka Komise pro tělovýchovu a sport s účinností na volební období 2006-2010.

4. Zdeňka Číhala do funkce předsedy Sociální komise – doplňková péče s účinností na volební období 2006-2010.

5. MUDr. Václava Járu do funkce předsedy Zdravotní komise s účinností na volební období 2006-2010.

6. Ing. Václava Moravce do funkce předsedy Komise správy majetku a výstavby s účinností na volební období 2006-2010.

7. Oldřišku Jiřištovou do funkce předsedy Bytové komise s účinností na volební období 2006-2010.

8. Miroslava Valka do funkce předsedy Dopravní komise s účinností na volební období 2006-2010.

9. Soňu Hladíkovou do funkce předsedy Aktivu pro občanské záležitosti s účinností na volební období 2006-2010.

10. Blanku Čelkovou do funkce předsedy Komise pro otvírání obálek s účinností na volební období 2006-2010.

11. Ing. Vladimíra Bartoně do funkce předsedy Komise pro posuzování a hodnocení nabídek s účinností na volební období 2006-2010.

12. Roberta Dausche do funkce předsedy Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství s účinností na volební období 2006-2010.

13. Mgr. Zdeňku Vajsovou do funkce předsedy Komise prevence kriminality s účinností na volební období 2006-2010.

Ing. Josef Poláček                František Dlask
starosta města                    místostarosta