Usnesení ze 4. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 11.12.2014 od 13:15 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 Městského divadla Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkové organizace
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.04 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2014
1.05 Zprávy z provedených kontrol
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Nadační fond Hrádek – Burgsberg Varnsdorf
3.02 Návrh pověřit Odbor životního prostředí ukládáním pokut za narušení vzhledu obce
3.03 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Linka bezpečí
3.04 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO
3.05 Přerušení provozu školních družin v době vánočních prázdnin
3.06 Přerušení provozu mateřských škol a DDM v době vánočních prázdnin
3.07 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a o povolení užití městského znaku Historické skupině Osvětim
3.08 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
3.09 Návrh platu ředitele Městského divadla, příspěvková organizace
3.10 Vyplacení finančních ocenění „Sportovec roku 2014“
3.11 Návrh na odvolání a jmenování členů do komisí
3.12 Používání osobního automobilu místostarosty na služební cesty
3.13 Návrh na pověření starosty k vypsání výběrového řízení na ředitele Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
3.14 Návrh výše poskytované náhrady panu M. L. po část prosince 2014 a v lednu a únoru 2015
3.15 Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu
3.16 Informace z komisí města
3.17 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 424/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 Městského divadla Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkové organizace
Usnesení č. 425/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, okres Děčín, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 426/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.
 

1.04 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2014
Usnesení č. 427/2014
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2014 dle předloženého návrhu.

1.05 Zprávy z provedených kontrol
Usnesení č. 428/2014/1
Rada města bere na vědomí Zprávu z prověření hospodářské činnosti Regia a.s. a Zprávu z prověření hospodářské činnosti u správce Regia a.s.

a dále

Usnesení č. 428/2014/2
Rada města bere na vědomí Protokol o výsledku prověření správnosti hospodaření v příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 429/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník paní M. S. na dobu určitou do 31.12.2015. 2. náhradník paní J. M. na dobu určitou do 31.12. 2015.

Žádost o pronájem bytů 1+3
Usnesení č. 430/2014/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3014/31, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a P. Š. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradník pan R. H. a paní H. S. do 31.12.2015. 2. náhradník paní Mgr. M. K. do 31.12.2015.

a dále

Usnesení č. 430/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu J. P. a paní K. H. na dobu určitou do 31.12.2015. 1. náhradníci manželé J. a P. R. do 31.12.2015 za podmínky navrácení bytu č. 4 /1+2/ v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. 2. náhradníci manželé P. a O. S. do 31.12.2015 za podmínky navrácení bytu č. 67 /1+3/ v domě č. p. 2740, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf.

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 431/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. R. na dobu určitou do 31.12.2015.

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 432/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. D. na dobu určitou do 30.06.2015.

Žádost o pronájem bytu 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 433/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. na dobu určitou do 31.12.2015.

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 434/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. S. na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky navrácení bytu č. 39 /1+1/ v tom samém domě.
 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva služebnosti
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

Žádost pronájem části p. p. č. 1530/5 k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 435/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 1530/5 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 436/2014/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 411/2014 ze dne 27.11.2014

a dále

Usnesení č. 436/2014/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1660 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 za účelem údržby a užívání výstavních ploch za cenu 1.500 Kč/rok + DPH od 01.01.2015 do 31.12.2025.

Odkoupení sochy Klementa Gottwalda
Usnesení č. 437/2014/1
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti pana K. R.

a dále

Usnesení č. 437/2014/2
Rada města rozhodla nabídnout sochu Klementa Gottwalda formou veřejné dražby za minimální vyvolávací cenu 200.000 Kč.
 

Umístění navigačního panelu pro Pivovar Kocour Varnsdorf
Usnesení č. 438/2014
Rada města rozhodla souhlasit s umístěním navigačního panelu pro Pivovar Kocour na pozemku ve vlastnictví města p. p. č. 613 v k. ú. Varnsdorf za 500 Kč bez DPH ročně. 

Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415 Varnsdorf
Usnesení č. 439/2014
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Ing. arch. Pavla Horkého a předat celou záležitost k řešení právničce města JUDr. Evě Ruthové.
 

Žádost o snížení nájmu MUDr. L. S.
Usnesení č. 440/2014
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti MUDr. L. S. a nesnížit mu nájemné z důvodu špatného technického stavu objektu.
 

Dodávky zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2015 a r. 2016 
Usnesení č. 441/2014/1
Rada města rozhodla realizovat výběr nového dodavatele zemního plynu do objektů provozovaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro období r. 2015 a r. 2016 nákupem zemního plynu na komoditní burze.

a dále

Usnesení č. 441/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu mezi městem Varnsdorf a příspěvkovými organizacemi.

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – právo služebnosti
Usnesení č. 442/2014
Rada města rozhodla neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení vedení veřejného osvětlení na p. p. č. 504/1 a 511/9 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (budoucí vlastník vedení a zařízení VO – budoucí oprávněný) a Kaufland Česká republika v.o.s., a.s. IČ 25110161 (stavebník a budoucí povinný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy.
 

3. Různé

3.01 Nadační fond Hrádek – Burgsberg Varnsdorf
Usnesení č. 443/2014/1
Rada města rozhodla jmenovat správní radu Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf ve složení: předseda Ing. Karel Jelínek, místopředseda Ing. Stanislav Horáček, člen Ing. Jan Rýdl, člen Pharm Dr. J. Šmíd, člen pan Jiří Sucharda.

a dále

Usnesení č. 443/2014/2
Rada města rozhodla jmenovat dozorčí radu Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf ve složení: předseda Ing. Vlasta Hnilicová, člen Ing. Miroslav Bím, člen Marie Šeráková.

a dále

Usnesení č. 443/2014/3
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit v rozpočtu města pro rok 2015 příspěvek Nadačnímu fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf na zajištění provozu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 443/2014/4
Rada města rozhodla uložit starostovi města předložit koncepci dalšího rozvoje Hrádku do 30. dubna 2015.

3.02 Návrh pověřit OŽP ukládáním pokut za narušení vzhledu obce
Usnesení č. 444/2014
Rada města rozhodla svěřit Odboru životnímu prostředí působnost ukládat pokuty podle § 58 odstavců (2) a (3) zákona o obcích.

3.03 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Linka bezpečí
Usnesení č. 445/2014
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek pro Sdružení Linka bezpečí.

3.04 Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO
Usnesení č. 446/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf PO dle předloženého návrhu.


3.05 Přerušení provozu školních družin v době vánočních prázdnin
Usnesení č. 447/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu školních družin na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, a Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, v období od 22.12.2014 do 02.01.2015.
 

3.06 Přerušení provozu mateřských škol a DDM v době vánočních prázdnin
Usnesení č. 448/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí přerušení provozu mateřských škol a Domu dětí a mládeže Varnsdorf v období od 22.12.2014 do 02.01.2015.
 

3.07 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a o povolení užití městského znaku Historické skupině Osvětim
Usnesení č. 449/2014/1
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti Historické skupiny Osvětim o finanční podporu pro konání putovní výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ v období od 01.02.2015 do 31.03.2015 v Městské knihovně Varnsdorf.

a dále 

Usnesení č. 449/2014/2
Rada města rozhodla povolit Historické skupině Osvětim užití znaku města Varnsdorf na pozvánkách a panelu sponzorů pro konání putovní výstavy „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ v období od 01.02.2015 do 31.03.2015 v Městské knihovně Varnsdorf.


3.08 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
Usnesení č. 450/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

3.09 Návrh platu ředitele Městského divadla, příspěvková organizace
Usnesení č. 451/2014
Rada města rozhodla schválit výši platu pro ředitele Městského divadla, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3.10 Vyplacení finančních ocenění „Sportovec roku 2014“
Usnesení č. 452/2014
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety „Sportovec roku 2014“ dle předloženého návrhu.


3.11 Návrh na odvolání a jmenování členů do komisí
Usnesení č. 453/2014/1
Rada města rozhodla odvolat z Komise pro posuzování veřejných zakázek Ing. Bc. Petra Jakubce na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 453/2014/2
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro posuzování veřejných zakázek Pavla Tesaře do funkce člena s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 453/2014/3
Rada města rozhodla jmenovat do Komise pro kulturu a cestovní ruch pana Jiřího Suchardu a paní Mgr. Margitu Kolkovou do funkce člena s účinností na volební období 2014 – 2018.

a dále

Usnesení č. 453/2014/4
Rada města rozhodla jmenovat do Komise správy majetku a výstavby pana Ing. Václava Kročila a pana Ing. Bc. Petra Jakubce do funkce člena s účinností na volební období 2014 – 2018.
 

3.12 Používání osobního automobilu místostarosty na služební cesty
Usnesení č. 454/2014/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 416/2014/2 ze dne 27.11.2014.

a dále

Usnesení č. 454/2014/2
Rada města rozhodla povolit používání soukromého osobního automobilu na služební cesty s platností od 12.12.2014 místostarostovi Josefu Hambálkovi dle předložených podmínek.


3.13 Návrh na pověření starosty k vypsání výběrového řízení na ředitele Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.
Usnesení č. 455/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města Ing. Stanislava Horáčka k vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Technických služeb města Varnsdorf s. r. o.

3.14 Návrh výše poskytované náhrady panu M. L. po část prosince 2014 a v lednu a únoru 2015
Usnesení č. 456/2014/1
Rada města rozhodla schválit výši pravděpodobného výdělku pana M. L., podle kterého mu bude poskytována náhrada platu po část prosince 2014 a v lednu a únoru 2015 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 456/2014/2
Rada města rozhodla schválit platový výměr dle předloženého návrhu.
 

3.15 Zabezpečení Městské autobusové dopravy ve Varnsdorfu
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.16 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.17 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 457/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.
 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                       Josef Hambálek
starosta města                                                                  místostarosta města