Usnesení ze 4. schůze Rady města Varnsdorf

  

, která se konala dne 27. 1. 2011 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
a) Bytové záležitosti
b) Majetkové záležitosti
2. Různé
a) Pověření Odboru životního prostředí – ukládání pokut
b) Smlouva o přístupu do nálezové databáze mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Městem Varnsdorf
c) Dohoda o spolupráci mezi městy Rumburk, Varnsdorf, Seifhennersdorf a obcí Grossschönau
d) Hodnotící Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2010 
e) Financování sociálních služeb města Varnsdorf v období 2011 – 2015 
f) Doplnění programu na zasedání ZM
g) Schválení ceny tepla
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

a) Bytové záležitosti

Přidělení bytů zvláštního určení
Usnesení č. 23/2011/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 62/2010/63 ze dne 30. 9. 2010.

a dále:

Usnesení č. 23/2011/2
Rada města rozhodla pronajmout byt v DPS č.p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. R.

a dále:

Usnesení č. 23/2011/3
Rada města rozhodla pronajmout byt v DPS č.p. 2970/31, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. M.

a dále:

Usnesení č. 23/2011/4
Rada města rozhodla pronajmout byt v DPS č.p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu bratrům J. a J.B. dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 23/2011/5
Rada města rozhodla pronajmout byt v DPS č.p. 3321/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu Ing. J. P.

a dále:

Usnesení č. 23/2011/6
Rada města rozhodla přidělit byt v DPS č.p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu A. B. za podmínky navrácení městského bytu č. 7 v domě č.p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu.

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 24/2011
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 3/2011/1 ze dne 13. 1. 2011.

Pronájem garsoniéry
Usnesení č. 25/2011
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/32, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu sl. L. Ř. na dobu určitou do 28. 2. 2012. 1. náhradník A. B. 2. náhradník M. R.

Pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 26/2011
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. na dobu určitou do 28. 2. 2012 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu. 1. náhradník pan P. B. 2. náhradník sl. P. K.

Pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 27/2011
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2739/4, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. P. a paní V. S. na dobu určitou do 28. 2. 2012. 1. náhradník sl. R. B. 2. náhradník paní J. V.

Prodloužení nájemních smluv
Usnesení č. 28/2011/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu sl. D. H. na dobu určitou do 30. 6. 2011.

a dále:

Usnesení č. 28/2011/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a L. H. na dobu určitou do 28. 2. 2012.
a dále:

Usnesení č. 28/2011/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. K. na dobu určitou do 28. 2. 2012.

a dále:

Usnesení č. 28/2011/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. na dobu určitou do 28. 2. 2012.

a dále:

Usnesení č. 28/2011/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. na dobu určitou do 28. 2. 2012.

a dále:

Usnesení č. 28/2011/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. na dobu určitou do 28. 2. 2012.

a dále:

Usnesení č. 28/2011/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. V. na dobu určitou do 28. 2. 2012 dle předloženého návrhu.

a dále:

Usnesení č. 28/2011/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3, č.p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. na dobu určitou do 31. 12. 2011.

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Usnesení č. 29/2011
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu s manžely M. a R. F. a trvat na navrácení bytu městu.

Zvýšení nájemného v obecních bytech
Usnesení č. 30/2011
Rada města rozhodla vzít na vědomí doporučení bytové komise ve věci zvýšení nájemného v obecních bytech dle předloženého návrhu.

b) Majetkové záležitosti

Žádosti o prodej p.p.č. 6928 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2011
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p.p.č. 6928 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 32/2011/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 32/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p.p.č. 3469/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 33/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p.p.č. 3469/1 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej a pronájem části p.p.č. 4306/4 a části p.p.č. 4306/5 vše v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 34/2011/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést části p.p.č. 4306/4 a p.p.č. 4306/5 vše v k.ú. Varnsdorf.

a dále:

Usnesení č. 34/2011/2
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout části p.p.č. 4306/4 a p.p.č. 4306/5 vše v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 35/2011/1
Rada města rozhodla trvat na prodeji celé p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka u Rumburku.

a dále:

Usnesení č. 35/2011/2
Rada města rozhodla doporučit prodejní cenu dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf.

Žádost o prodej p.p.č. 1153 a stavby s č.e. 1 na p.p.č. 1153 vše v k.ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 36/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č. 1153 a stavbu s č.e. 1 na p.p.č. 1153 vše v k.ú. Studánka u Rumburku.

Žádost o prodej části p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 37/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4369/1 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p.p.č. 7503 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 38/2011
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p.p.č. 7503 v k.ú. Varnsdorf.

Žádost o prodloužení nájemní a budoucí kupní smlouvy
Usnesení č. 39/2011
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 09/05/1 do 28. 2. 2012. 
.
Žádost o prodloužení nájemní a budoucí kupní smlouvy
Usnesení č. 40/2011
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 02/08/1 do 30. 6. 2011.

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 41/2011/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky a přípojky horkovodu na p.p.č. 1872 a p.p.č. 1930 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Ústeckým krajem (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 41/2011/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 5203 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5069/2 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.
a dále:

Usnesení č. 41/2011/3
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodního řadu na p.p.č. 1065, p.p.č. 1066, p.p.č. 781, p.p.č. 1012 a p.p.č. 7706 vše v k.ú Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 41/2011/4
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodního řadu na p.p.č. 4962, p.p.č. 5202, p.p.č. 5203, p.p.č. 5263, p.p.č. 5065/1, p.p.č. 5876 a p.p.č. 5882 všev k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 41/2011/5
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení kanalizace na p.p.č. 4887, p.p.č. 4962, p.p.č. 5117/1, p.p.č. 5311/2 a p.p.č. 4986/1 vše v k.ú Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

a dále:

Usnesení č. 41/2011/6
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu chůze a jízdy na p.p.č. 922 a p.p.č. 926 vše v k.ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 923 v k.ú. Studánka u Rumburku (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále:


Usnesení č. 41/2011/7
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 990, p.p.č. 995/4 a p.p.č. 980/5 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále:

Usnesení č. 41/2011/8
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrizační soustavy energetického zařízení na p.p.č. 1306, p.p.č. 1309/1 a p.p.č. 1311 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 7.920,- Kč, z toho základ činí 6.600,- Kč a 20% daň činí 1.320,- Kč. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

Žádost o ukončení NS na části p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 42/2011
Rada města rozhodla ukončit NS č. 27/2007 na pronájem části p.p.č. 2984 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 1. 2011.

Žádost o ukončení NS na p.p.č. 6411 a p.p.č. 6412 v k.ú. Varnsdorf
Usnesení č. 43/2011
Rada města rozhodla ukončit NS č. 44/1996 na pronájem p.p.č. 6411 a p.p.č. 6412 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 28. 2. 2011.

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Usnesení č. 44/2011/1
Rada města rozhodla podle § 81 odst. 1b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Kanalizace a vodovod Varnsdorf“ uchazeči – Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., U Kotelny 349, Děčín, IČ: 41326687 a SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, Praha, IČ: 27195147 a to v souladu s doporučením hodnotící komise o výsledku hodnocení nabídek ze dne 14. 1. 2011.

a dále:

Usnesení č. 44/2011/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazeči Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., U Kotelny 349, Děčín, IČ: 41326687 a SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, Praha, IČ: 27195147 na akci Kanalizace a vodovod Varnsdorf s cenou díla 91.778.446,28 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce zastupitelstvem města.


Návrh na ukončení nájmu dohodou
Usnesení č. 45/2011/1
Rada města rozhodla ukončit nájem prostor pro umístění zařízení na přenos dat na bytovém domě č.p. 2740 ve Varnsdorfu dohodou k 31. 1. 2011.

a dále:

Usnesení č. 45/2011/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout prostor pro zařízení pro přenos dat na bytovém domě č.p. 2740 ve Varnsdorfu.

3. Různé

a) Pověření Odboru životního prostředí – ukládání pokut
Usnesení č. 46/2011
Rada města rozhodla pověřit podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona o obcích Odbor životního prostředí MěÚ Varnsdorf v působnosti ukládání pokut dle § 58 odst. 2 a 3 zák. o obcích.

b) Smlouva o přístupu do nálezové databáze mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a Městem Varnsdorf
Usnesení č. 47/2011
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR o přístupu do nálezové databáze dle návrhu OŽP.

c) Dohoda o spolupráci mezi městy Rumburk, Varnsdorf, Seifhennersdorf a obcí Grossschönau
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

d) Hodnotící Zpráva projektu Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2010
Usnesení č. 48/2011
Rada města rozhodla schválit Hodnotící zprávu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Varnsdorf za rok 2010.

e) Financování sociálních služeb města Varnsdorf v období 2011 – 2015
Usnesení č. 49/2011
Rada města rozhodla souhlasit s využitím finančních prostředků z Evropských sociálních fondů dle předloženého návrhu.

f) Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 50/2011
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Pracovní komise k řešení problematiky výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
5.02 Projekt Zdravé město Varnsdorf a místní Agenda 21 (PZM a MA21) - výstupy veřejného projednání
5.03 Smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče v roce 2011 
5.04 Návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2011 v Ústeckém kraji
5.05 Podnět k zahájení řízení ve věci výmazu DDM, příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a termín zahájení činnosti DDM, PO Města Varnsdorf
5.06 Investice do zřízení třídy MŠ při ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvková organizace
5.07 Návrh p. V. Gabriela – spolupráce SK Slovan Varnsdorf s.r.o. s Městem Varnsdorf
5.08 Odměny neuvolněným členům ZM
5.09 Návrh na uznání vlastnictví nemovitosti – Červeného kostela, v rámci soudního řízení o určení vlastnictví
5.10 Projekt „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf, Kamenický Šenov - poskytování vzájemné pomoci“.

g) Schválení ceny tepla
Usnesení č. 51/2011
Rada města rozhodla schválit cenu tepla pro rok 2011 dle předloženého návrhu.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

5. Závěr

Martin Louka      Karel Dubský
starosta města   místostarosta