Usnesení ze 3. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 14. 12. 2006 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Návrh na změnu závazných ukazatelů pro Městskou knihovnu
b) Žádost o přesun finančních prostředků pro MŠ Nezvalova
c) Žádost o přesun finančních prostředků pro ZŠ Edisonova
d) Žádost o změnu závazných ukazatelů pro Nemocnici Varnsdorf
e) Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2006 
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Návrh na doplnění statutu a provozního řádu DPS
b) Návrh na stanovení výše úhrad za úkony pečovatelské služby pro zdravotně postižené a staré občany
c) Návrh ceníku likvidace odpadů pro rok 2007
d) Návrh smluvního zajištění oddělené separace bílého skla
e) Návrh na mimořádnou odměnu řediteli MD a ředitelce MK Varnsdorf
f) Návrh záměru II. etapy IS Ginis EKO
g) Návrh na jmenování členů komisí
h) Návrh na zřízení „Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci“
i) Pověření pro vydávání koordinovaného stanoviska
j) Stanovení počtu zaměstnanců obce
k) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
l) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti
m) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků
n) Výpověď smluv o dílo mezi Městem Varnsdorf a TSmV
o) Zpráva o kontrole plnění usnesení RM

Usnesení č. 103/2006
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout garsoniéru v č.p. 2739/44, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. K. na dobu určitou do 31.12.2007.

2. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf.

3. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2739/17, ul. Edisonova, Varnsdorf paní K. M. za podmínky navrácení bytu 1+1 v 1. podlaží v tom samém domě.

4. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2761/32, Kovářská, Varnsdorf slečně B. V. a panu P. K. na dobu určitou do 31.12.2007 za podmínky navrácení garsoniéry v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

5. Pronajmout byt 1+3 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf panu Ing. V. J. a slečně Mgr. K. Z. za podmínky navrácení bytu 1+1 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

6. Nepronajmout byt 1+3 v č.p. 1460, ul. Plzeňská, Varnsdorf panu R. D. na dobu určitou do 31.12.2007.

7. Pronajmout byt 2 + KK v č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. H. na dobu určitou do 31.12.2007.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf paní B. D. do 31.12.2007.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. do 31.12.2007.

10. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p.2290, ul. Prašná, Varnsdorf paní I. Č. do 31.12.2007.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. K. do 31.12.2007.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní L. W. do 31.12.2007.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2763, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně M. H. do 31.12.2007.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní I. G. do 31.12.2007.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 669, ul. Čsl. Letců, Varnsdorf paní E. R. a panu I. S. do 31.03.2007.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorfu manželům J. a I. Š. do 31.03. 2007. 

17. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní E. L..

18. Uzavřít společnou nájemní smlouvu na garsoniéru v č.p. 2764/36, ul. Žitavská, Varnsdorf s paní V. Š. a panem J. H..

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. Ž. a panu P. P. do 30.6.2007.

20. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení VN po části p.p.č. 3287/1 a po části p.p.č. 3287/25 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč, upřesněnou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

21. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu vést podzemní kabelové vedení NN po části p.p.č. 3287/1, po části p.p.č. 2983/4 a po části p.p.č. 2983/1 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s., Praha, (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč upřesněnou znaleckým posudkem po dokončení stavby a po zaměření skutečného stavu za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Praha
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

22. Pronajmout část p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 3.979 m2 firmě TO&MI Vdf., spol. s.r.o., Varnsdorf za účelem výstavby areálu pro motoristy na dobu neurčitou s tím, že cena bude stanovena následovně: do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, max. však 3 roky, za cenu 3,- Kč/m2 . Od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí se mění cena nájemného ze 3,- Kč/m2 na 20,- Kč/m2.

23. Neukončit nájem nebytových prostor v č.p. 3063 Varnsdorf užívaných nájemcem panem M. B. jako prodejna novin a tabákových výrobků dohodou ke dni 31.12.2006.

24. Doplnit do statutu a provozního řádu domů s pečovatelskou službou 32 bytových jednotek chráněného bydlení v objektu bývalých kasáren na ul. Nemocniční ve Varnsdorfu.

25. Uzavřít s firmou EKO servis Varnsdorf, a.s. přílohu č. 13 k dodatku č. 1 ze dne 31.12.2001 ke smlouvě o dílo z 9.3.1999 o svozu a likvidaci komunálního odpadu.

26. Uzavřít s firmou EKO servis Varnsdorf, a.s. přílohu č. 12 k dodatku č. 1 ze dne 31.12.2001 ke smlouvě o dílo z 9.3.1999 o svozu a likvidaci komunálního odpadu.

27. Zřídit Komisi pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci.

28. Vypovědět Smlouvy o dílo mezi Městem Varnsdorf a TSmV, s.r.o. podle specifikace v předloženém návrhu.


Usnesení č. 104/2006
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Legií 2574, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

3. Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2006 dle předloženého návrhu.

4. Vyplacení mimořádné odměny řediteli Městského divadla Varnsdorf a ředitelce Městské knihovny Varnsdorf dle předloženého návrhu.

5. Záměr realizovat v roce 2007 II. etapu implementace IS Ginis od firmy Gordic, s.r.o. dle předloženého návrhu.

6. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, dle návrhu tajemníka MěÚ.

7. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.

8. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků dle návrhu tajemníka MěÚ.

Usnesení č. 105/2006
Rada města rozhodla neschválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, přesun finančních prostředků a změnu závazných ukazatelů.

2. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, přesun finančních prostředků a změnu závazných ukazatelů.

Usnesení č. 106/2006
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 68/2006/20 ze dne 7.9.2006.

2. Usnesení RM č. 12/2005/8 ze dne 3.2.2005.

3. Usnesení RM č. 83/2006/1 ze dne 12.10.2006.

4. Usnesení RM č. 80/2006/19 ze dne 12.10.2006.


Usnesení č. 107/2006
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Rada města rozhodla jmenovat Ing. Františka Hricze, Ing. Petra Jakubce, Mgr. Zdeňku Vajsovou, Ing. Bc. Jana Hodničáka, Mgr. Alenu Smetanovou, Ing. Soňu Novotnou, RSDr. Miloslava Hocha do funkcí členů a Alenu Bodlákovou do funkce tajemníka Komise pro výchovu a vzdělávání s účinností na volební období 2006 – 2010. 

2. Rada města rozhodla jmenovat Jiřího Suchardu, Martina Louku, ThMgr. Rolanda Sollocha, Milana Šebka, Ivanu Jägrovou, Mgr. Veroniku Kolářovou, Michaela Šatníka do funkcí členů a Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka Kulturní komise s účinností na volební období 2006-2010.

3. Rada města rozhodla jmenovat Mgr. Romana Buřiče, Libuši Dresslerovou, Zbyňka Šimáka, Pavla Kolára, Petra Dulkaje, Miroslava Valka, Jana Bártla do funkcí členů a Marcelu Loukovou do funkce tajemníka Komise pro tělovýchovu a sport s účinností na volební období 2006-2010.

4. Rada města rozhodla jmenovat Zdeňka Číhala, RSDr. Miloslava Hocha, Světlanu Smolíkovou, Evu Brejchovou, Marii Lehockou, Zuzanu Benediktovou, Zuzanu Tvrdíkovou do funkcí členů a Ivetu Hermanovou do funkce tajemníka Sociální komise – doplňková péče s účinností na volební období 2006-2010.

5. Rada města rozhodla jmenovat MUDr. Václava Járu, MUDr. Lubomíra Svobodu, MUDr. Richarda Šebka, MUDr. Lianu Loukovou, Ing. Antonína Krejčího, Jana Cibulku, MUDr. Jakuba Bártla do funkcí členů a Evu Brejchovou do funkce tajemníka Zdravotní komise s účinností na volební období 2006-2010.

6. Rada města rozhodla jmenovat Ing. Václava Moravce, Mgr. Petra Šmída, Roberta Šatníka, Alenu Kosovou, Marii Šerákovou, Zdeňka Müllera, Stanislava Horáka do funkcí členů a Olgu Hložkovou do funkce tajemníka Komise správy majetku a výstavby s účinností na volební období 2006-2010.

7. Rada města rozhodla jmenovat Oldřišku Jiřištovou, Lilianu Kubrovou, Miluši Gabrielovou, Pavla Grygu, Hanu Školníkovou, Pavla Herouta, Leoše Moravce do funkcí členů a Irenu Hrabákovou do funkce tajemníka Bytové komise s účinností na volební období 2006-2010.

8. Rada města rozhodla jmenovat Miroslava Valka, Jana Hájka, Petra Véleho, Jiřího Suchardu, Vladimíra Matouška, Romana Šepse, Ing. Františka Hricze do funkcí členů a Šárku Borovičkovou do funkce tajemníka Dopravní komise s účinností na volební období 2006-2010.

9. Rada města rozhodla jmenovat Soňu Hladíkovou, Kristu Jahodovou, Dagmar Jančekovou, Ingrid Jančekovou, Jaroslavu Křížovou, Věru Hrnčalíkovou, Helenu Hermanovou do funkcí členů a Evu Kutovou do funkce tajemníka Aktivu pro občanské záležitosti s účinností na volební období 2006-2010.

10. Rada města rozhodla jmenovat Lilianu Kubrovou, Marii Šerákovou, Oldřišku Jiřištovou, Blanku Čelkovou, Evu Novákovou, Karla Dubského do funkcí členů Komise pro otvírání obálek s účinností na volební období 2006-2010.

11. Rada města rozhodla jmenovat Ing. Vladimíra Bartoně, Miroslava Ježka, Roberta Šatníka, Ing. Milana Němce, Janu Valkovou, Zdeňka Müllera, Petra Lindenberga do funkcí členů (Ing. Jaroslava Beránka, Ing. Milana Pondělíčka, Marii Šerákovou, Blanku Čelkovou, Ivetu Brodskou jako náhradníky za členy komise) a Olgu Hložkovou do funkce tajemníka Komise pro posuzování a hodnocení nabídek s účinností na volební období 2006-2010.

12. Rada města rozhodla jmenovat Štefanii Čechovou, Martina Kalinu, Josefa Vajse, Roberta Dausche, Jana Havránka, Bělu Dlouhou, Stanislava Horáka do funkcí členů a Romanu Červenou do funkce tajemníka Komise pro čistotu a ochranu veřejného prostranství s účinností na volební období 2006-2010.

13. Rada města rozhodla jmenovat Oldřišku Jiřištovou, Mgr. Zdeňku Vajsovou, Pavlínu Šafusovou, Ing. Ludvíka Šmída, Václava Lacinu, Jaroslavu Štěpánkovou, Zdeňka Janouška do funkcí členů a Ivetu Hermanovou do funkce tajemníka Komise prevence kriminality s účinností na volební období 2006-2010.

Usnesení č. 108/2006
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Gordic, s.r.o. na II. etapu implementace IS Ginis dle předloženého návrhu.

2. Vedoucího OŽP MěÚ Varnsdorf zajišťováním vydávání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska podle § 4 odst. 6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s účinností od 1.1.2007.

3. Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s IMSTAV Group, s.r.o. Liberec, kterým se mění termín dokončení díla „Rekonstrukce kasáren na 32 chráněných bytových jednotek“ na 15.4.2007.

Usnesení č. 109/2006
Rada města rozhodla nepověřit:
1. Starostu města uzavřením dodatku smlouvy o dílo s LCD, spol. s r.o. Varnsdorf, kterým se mění termín dokončení díla „Rekonstrukce Pohádky Varnsdorf“ na 31.12.2006 a navyšuje se cena díla o 42.531,- Kč.


Usnesení č. 110/2006
Rada města rozhodla stanovit:
1. Výši nájemného ve čtyřech bytových bezbariérových jednotkách č. 1, 2, 3, 4 v přízemí domu č.p. 3307 v ul. Nemocniční a 32 bytových jednotek s pečovatelskou službou v ul. Nemocniční, Varnsdorf na 19,13 Kč na m2.

2. Výši úhrad podle vyhlášky č. 505/2006 § 6 za úkony pečovatelské služby pro zdravotně postižené občany a staré občany dle předloženého návrhu s platností od 1.1.2007.

3. Celkový počet zaměstnanců obce zařazených do MěÚ na 105 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 111/2006
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Žádost paní O. Š. a pana J. Š. o pronájem většího bytu.

2. Žádost paní L. M. o pronájem většího bytu.

3. Žádost paní P. B. o pronájem bytu s tím, že z důvodu nedostatku volných bytů žádosti nevyhoví.

4. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

Ing. Josef Poláček       František Dlask
starosta města            místostarosta